Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 17-01-2013

Wijzer met mineralen

Doelstelling van dit kennisoverdrachtsproject is om akkerbouwers en intermediairs maximaal gebruik te laten maken van de kennis over optimaal en efficiënt gebruik van mineralen. Zowel van de bestaande als de nieuwe kennis die de komende jaren uit onderzoek (mede vanuit het MMM) beschikbaar komt. Hieronder treft u alle informatie vanuit het kennisoverdrachtsproject 'Wijzer met mineralen' aan.

Status:Dit onderzoek is in uitvoering
Uitgevoerd door:DLV Plant/PPO/NMI
Looptijd:2011-2013

Doelstelling van dit kennisoverdrachtsproject is om akkerbouwers en intermediairs maximaal gebruik te laten maken van de kennis over optimaal en efficiënt gebruik van mineralen. Zowel van de bestaande als de nieuwe kennis die de komende jaren uit onderzoek (mede vanuit het MMM) beschikbaar komt.

Bemesting in de akkerbouw is de laatste jaren sterk veranderd, maar er zullen de komende jaren nog meer aanpassingen nodig zijn. Daarom zijn onderzoek en bedrijfsleven actief op zoek naar oplossingen waarbij de sector met efficiënte benutting van mineralen een minimale belasting voor de omgeving vormt en waarbij de akkerbouw in Nederland met maximaal rendement kan opereren.

In het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) streeft de sector naar een emissieneutrale akkerbouw in 2030. Het MMM is een initiatief van LTO Nederland, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en het Productschap Akkerbouw. Directe aanleiding voor de totstandkoming van dit kennisinitiatief is de voedselzekerheid en de toenemende schaarste van minerale grondstoffen voor de plantaardige productie.

Om op het gebied van mineralenmanagement kennisuitwisseling te stimuleren en resultaten, kansen en knelpunten te bediscussiëren heeft het MMM DLV Plant (i.s.m. PPO en NMI) opdracht gegeven voor de uitvoering van het kennisproject ‘Wijzer met mineralen’. Het project loopt van 2011 tot en met 2013 en organiseert diverse activiteiten voor allen die betrokken zijn bij mineralenmanagement in de akkerbouw. In de tabel hieronder staat een overzicht van de activiteiten die in 2011 in het kader van het project ‘Wijzer met mineralen’ worden georganiseerd. Het project zoekt o.a. aansluiting bij intermediairs, omdat zij ook op het gebied van mineralenmanagement een belangrijke speler zijn. ‘Wijzer met mineralen’ organiseert daarom in november van dit jaar een landelijke intermediairendag. Daarnaast biedt het project de mogelijkheid om vraaggestuurd in te gaan op specifieke mineralenproblematiek.

Onderzoekers van WUR, NMI of specialisten van DLV Plant kunnen, tijdens het groeiseizoen of in de winterperiode, tijdens uw bijeenkomst een presentatie geven op het gebied van mineralenmanagement. Tevens kunnen adviseurs van een of meerdere bedrijven ‘Wijzer met mineralen’ verzoeken om onderzoeksresultaten en praktijkervaringen toe te komen lichten. In deze bijeenkomsten is er ook ruimte om nieuwe ideeën te bespreken. De inhoud van ieder programma zal in nauw overleg met u worden afgestemd.

Meer informatie hierover bij de heer Harm Brinks (DLV Plant):

  06 204 238 95

Vanuit het project 'Wijzer met mineralen' vinden in 2012 de volgende activiteiten plaats:

ActiviteitWanneer en voor wie?Waar? Bij wie meer info?
Kennisdag voor intermediairs28 november 2012, hele dagNijkerk
AdviseursDhr. H. Brinks
06 204 238 95

Vanuit het project zijn/worden de volgende producten opgeleverd. Hiermee tracht het MMM akkerbouwers en adviseurs te informeren op het gebied van mineralenmanagement.

 Producten:Beschikbaar via:
 Brochure 'Akkerbouw emissie neutraal'Kennisakker
 Leaflet 'Resultaten mineralenonderzoek 1'Kennisakker
 NIEUWLeaflet 'Nieuwe mest oude kracht'Kennisakker
 NIEUWLeaflet 'Grondbemonstering'Kennisakker
 NIEUWLeaflet 'Veel gestelde vragen Bodem en Bemesting'Kennisakker
 MMM-nieuwsbrieven

Voor uw vragen, op- en aanmerkingen over dit project kunt u zich wenden tot Tjitse Bouwkamp (Productschap Akkerbouw):

  079 368 7513

  mmm@hpa.agro.nl