Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-10-2009

Verhogen bedrijfshygiëne door middel van ozon

In deze samenvatting wordt kort ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden om met geozoneerd water of ozon ziekten te beheersen en kisten te ontsmetten.

In dit project is het gebruik van ozon getoetst voor verhoging van de bedrijfshygiëne en voor het bestrijden van ziekten. De toediening van ozon vond plaats op drie verschillende manieren, namelijk in het veld, in de koelcel en direct aan afvalwater.

Het onderzoek kan in twee groepen worden verdeeld, namelijk 1) het toedienen van geozoneerd water aan het product en 2) het toedienen van ozon aan een watermonster met biologische verontreinigingen. Deze tweedeling is belangrijk, omdat het effect en de behaalde resultaten nogal van elkaar verschillen.
Het toedienen van geozoneerd water aan het product is uitgevoerd in proeven ter bestrijding van lakschurft (Rhizoctonia solani) en zilverschurft (Helminthosporium solani) in pootaardappelen. Hierbij zijn geen significante verschillen aangetoond tussen de ozonbehandeling en de controle.
In 2006 is ozon gebruikt voor de bestrijding van valse meeldauw in ui (Peronospora destructor). Er werden hier geen significante verschillen gevonden tussen de met ozon behandelde objecten en de controle. De chemische objecten leverden wel hogere opbrengsten en meer bollen in de hogere maatsortering.
In 2007 werd begonnen met het gebruik van ozon voor zaaizaadontsmetting. Ook in deze proef werden geen significante verschillen aangetroffen tussen de objecten behandeld met ozon en de controle.
Gebaseerd op de bovenstaande resultaten van de veldproeven van 2006, 2007 en 2008 kan worden geconcludeerd dat de toepassing van ozon in het veld weinig positieve resultaten heeft opgeleverd.

In de literatuur wordt ook gesproken over bestrijding van zilverschurft op pootaardappelen met behulp van ozon. Ook in dit geval waren de resultaten weinig positief. Mogelijke oorzaken voor dit weinig positieve resultaat liggen waarschijnlijk in het het feit dat ozon onstabiel is en snel uiteen valt.
In 2007 werd een proef uitgevoerd met ozon toegevoegd bij druppelirrigatie en -fertigatie. Er waren geen aantoonbare verschillen in aantasting van Rhizoctonia en schurft. Het uitblijven van een effect werd waarschijnlijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid neerslag in de maand juli. Hierdoor waren de fertigatiebehandelingen in deze periode niet uitgevoerd.

Voor het reinigen van houten aardappelopslagkisten bleek ozon niet afdoende te zijn. De ozon werd toegediend via de hydrojet. Een groot deel van de Fusarium-sporen waren gedood na een behandeling van 30 minuten bij 840 mV. In dit object kwamen juist wel weer veel andere schimmelsoorten voor.
Er is wel een positief resultaat behaald met het reinigen van afvalwater. Het water in de septic-tank en bedrijfspoelwater werden gereinigd met ozon. Het chemisch zuurstofverbruik werd bijna gehalveerd tijdens de behandeling.