Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-05-2004

Tolerantie tegen en uitzieking van Fusarium in de teelt van zaaiuien

Fusarium oxysporum f. sp. cepae is een moeilijk te bestrijden bodemschimmel. Of en in welke mate de schimmel aantasting veroorzaakt is erg seizoensafhankelijk. Bij vroege aantasting in het groeiseizoen treedt wegval op, later in het seizoen rot aan de bol. Ook tijdens de bewaring kunnen in het veld opgetreden infecties tot bolrot leiden.
De laatste jaren zijn er rassen veredeld welke in meer of mindere mate tolerantie vertonen voor de Fusarium-schimmel. Of deze rassen de bodembesmettingen doen afnemen, gelijk houden of juist doen toenemen is niet bekend. De tolerante rassen hebben als nadeel dat de bewaarbaarheid en de opbrengsten van deze rassen (nog) niet kunnen opboksen tegen de gangbare (niet-tolerante) rassen.[INVALID URL]

Proefopzet

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving heeft in opdracht van het Hoofdproductschap Akkerbouw een tweetal proeven uitgevoerd in twee jaren:
1. Een veldproef met rassen met verschillende tolerantieniveaus;
2. Een biotoets met daarin de bepaling van de bodembesmetting vóór en na de veldproef en “uitzieking” van de grond door de jaren heen bij verschillende telers. De uitzieking wordt afgeleid door de besmettingsgraad van diverse percelen van één teler onderling te vergelijken. Er zijn percelen bij waar onlangs vatbare uien hebben gestaan en percelen waar 6 tot 8 jaar geleden vatbare uien hebben gestaan.

Resultaten en conclusie

Er zijn naast het tolerante ras Takmark ook andere rassen gevonden (exp. Takii, Mundial, Recorra) die weinig verliezen lieten zien. Daarbij valt het goede opbrengstniveau van Recorra op. Bovendien blijken de rassen Takmark en Recorra nauwelijks vermeerdering van het besmettingsniveau van de grond te geven, waardoor deze rassen als resistent kunnen worden aangemerkt.

Uit de biotoetsmonsters van grond van diverse besmette bedrijven blijkt dat er grote verschillen zijn in de uitslagen binnen en tussen de percelen. Over het perceel genomen lijkt er in 8 jaar weinig uitzieking op te treden. De biotoets wordt verder gestandaardiseerd.