Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-12-1999

Teelthandleiding winterrogge - groei en ontwikkeling

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de groei en ontwikkeling van winterrogge.

Ontwikkelingsritme

Bij granen wordt een volledige levenscyclus doorlopen; zaden worden gezaaid en opnieuw geoogst. Het gewas kent daarbij een vegetatieve en een generatieve fase. In de vegetatieve fase vindt kieming en de vorming van bladeren en spruiten plaats. De generatieve fase start met de strekking van de stengels en omvat de bloei en de korrelvulling. De groeiperiode wordt afgesloten als de korrels droog en in kiemrust zijn. Voor het intreden van de generatieve ontwikkeling moet de plant in een bepaalde hormonale toestand geraken. Dit proces wordt aangeduid als vernalisatie. Bij wintergranen wordt deze situatie pas bereikt, als na de kieming de plant enige tijd aan lage temperaturen en/of korte dagen is blootgesteld. Voor winterrogge is vernalisatie een noodzaak; bij inzaai in het voorjaar worden geen of nauwelijks aren gevormd. Gunstig voor de vernalisatie zijn temperaturen van 3 tot 7°C en een daglengte van minder dan 12 uren.

Ontwikkelingsstadia

Tijdens de groeiperiode, van inzaai tot oogst, doorloopt een graanplant een aantal opeenvolgende ontwikkelingsfasen, waarin processen plaats hebben die bepalend zijn voor de gewasontwikkeling en de korrelproductie. Voor de teelttechniek is een goede herkenning van de gewasstadia van groot belang, omdat de uitvoering van veel teelthandelingen beter op basis van gewasstadia dan op basis van gewaslengte of kalenderdatum kan plaatshebben. In 1941 introduceerde Feekes een eenvoudige en makkelijk te hanteren schaal van de ontwikkelingsstadia. Deze [INVALID URL] heeft in de praktijk alom ingang gevonden, maar mist een decimale indeling, die nodig is voor de automatisering. Daarom wordt steeds meer gebruik gemaakt van een decimale schaal, die door [INVALID URL] c.s. in 1974 voor meerdere granen werd ontworpen.