Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-04-1991

Teelthandleiding triticale - onkruidbestrijding

Dit deel van de teelthandleiding triticale gaat in op de bestrijding van onkruid in triticale.

Algemeen

Een bestrijding van onkruiden in de herfst zal afhangen van de onkruidbezetting in het gewas. De inzet van bodemherbiciden in het voorjaar is beperkt. Zeker bij vroeg c.q. tijdig gezaaide percelen kan daarom een bodemherbicide in de herfst de voorkeur hebben. Bij laat gezaaide triticale kan vaak beter gewacht worden tot het vroege voorjaar. Verder moet bedacht worden dat triticale door een vlotte ontwikkeling en een platte groeiwijze de grond goed afdekt, zodat (bepaalde) onkruiden minder kans krijgen.

Bestrijding in de herfst

Triticale is gevoelig voor vele herbiciden. Bij gebruik van bodemherbiciden moet het zaaizaad daarom voldoende diep (circa 3 cm) en goed afgedekt in de grond worden aangebracht. Zowel vóór als na de opkomst van het gewas mag de aangegeven dosis niet worden overschreden. Het gebruik van bodemherbiciden kan door een grotere kans op uitdunning en uitwintering de gewasontwikkeling ongunstig beïnvloeden. Vaak wordt bij triticale een tijdelijke groeiremming geconstateerd, wat meestal niet negatief op de korrelopbrengst uitwerkt. Tussen de triticalerassen bestaan verschillen in gevoeligheid voor middelen.

Na opkomst kan een graangewas, als het minstens twee bladeren heeft gevormd, nog behandeld worden tegen onkruiden met bodemherbiciden. Bij late inzaai (november/december) is een onkruidbestrijding voor de winter meestal niet zinvol en kan beter gewacht worden tot een behandeling in het voorjaar.

Bestrijding in het voorjaar

Kort na de winter kan over het gewas nog met een bodemherbicide worden gespoten. Evenals in de herfst is de keuze zeer beperkt. Als het gewas 3 à 4 bladeren heeft (begin van de uitstoeling) kunnen kleurstoffen ter bestrijding van tweezaadlobbigen worden ingezet. Voor de bestrijding van onkruiden in de periode van einde uitstoeling tot begin stengelstrekking, als het gewas 10 à 15 cm hoog is (GS 25 - 31) zijn diverse (combinaties van) middelen beschikbaar.