Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-07-1996

Teelthandleiding pootaardappelen - bedrijfshygiene

In dit deel van de teelthandleiding pootaardappelen wordt ingegaan op de bedrijfshygiëne.

Het is voor de Nederlandse pootaardappelteler van groot belang, dat de verspreiding van ziekten en plagen als zwartbenigheid, stengelnatrot, bruinrot, Phoma, Fusarium en aardappelcysteaaltjes met alle kracht wordt tegengegaan.

De moderne gemechaniseerde teelt, bewaring en bewerking van pootaardappelen geeft echter gemakkelijk aanleiding tot het binnensluipen van infecties met ziekten 'vanuit de zijlijn'. Vooral aaltjes, bacteriën en schimmels krijgen onder de huidige werkomstandigheden betere verspreidingskansen dan voorheen. Vooral met het oog op het handhaven van onze exportpositie is daarom uiterste waakzaamheid geboden. Maar ook voor de binnenlandse afnemer is een hoge kwaliteit van het grootste belang. Dit geldt zowel voor pootgoed bestemd voor verdere vermeerdering als voor het zogenaamde gebruikspootgoed.

Er zijn vele mogelijkheden voor individuele telers om maatregelen te nemen die de kans, dat deze ziekten het bedrijf binnendringen en/of zich daar verspreiden, sterk kunnen verkleinen. Dit geldt eveneens voor de centrale sorteerbedrijven.

Bij te nemen maatregelen kan aan de volgende zaken worden gedacht:

 1. Zorg voor het uitgangsmateriaal
  De keuze van het pootgoed: Alleen het beste pootgoed is goed genoeg. Pootgoed afkomstig van percelen waarin zwartbenigheid of stengelnatrot is gezien, is ongeschikt voor verdere vermeerdering. Ook moet scherp worden gelet op Rhizoctonia. 'Blank pootgoed' moet het uitgangspunt blijven. De eventuele aankoop van uitgangsmateriaal dient tijdig en via een vertrouwde relatie te gebeuren. Het maken van goede afspraken is belangrijk. Het pootgoed moet zo mogelijk al in oktober worden ontvangen, opdat er verder alle zorg aan kan worden besteed. Plaatsen, waar verschillende partijen aardappelen bij elkaar komen, houden risico in ten aanzien van de verspreiding van ziekten. In dit verband is het verstandig bij de koop te bepalen dat het pootgoed direkt vanaf de producent wordt geleverd en dus niet centraal wordt gesorteerd.
  Bewaren in voorkiembakjes heeft de voorkeur. Dit schept de mogelijkheid het pootgoed regelmatig te controleren en eventuele rotte knollen voor het afkiemen te verwijderen. Indien moet worden afgekiemd, moet dit met zorg en zo mogelijk met de hand gebeuren. Plaatsen waar kiemen zijn afgebroken zijn ideale invalspoorten voor ziekten. De bij het afkiemen gebruikte apparatuur dient, wanneer de partij niet voor 100 procent gezond was, vóór het bewerken van een volgende partij grondig te worden gereinigd. Overigens moet men er naar streven dat de bewaaromstandigheden dusdanig zijn dat niet behoeft te worden afgekiemd.
  Voorkiemen is gewenst. Door het pootgoed goed voor te kiemen krijgt het gewas een vlottere start. Hierdoor heeft het een voorsprong op eventueel in de grond aanwezige belagers, zoals bijvoorbeeld de Rhizoctoniaschimmel. Een ander voordeel is dat door de snellere gewasontwikkeling het tijdstip van optreden van ouderdomsresistentie wordt vervroegd. De virusvermeerdering en het transport verlopen dan trager, zodat na een eventuele infectie in dit stadium, de kans op knolbesmetting kleiner wordt. Belangrijk is ook dat bij voorgekiemd pootgoed de opbrengst hoger is dan bij niet voorkiemen; dit voordeel is groter naarmate het loof eerder wordt vernietigd. Bij het voorkiemen moet worden gezorgd voor korte stevige kiemen; deze breken minder gemakkelijk af.
 2. Nauwgezet poten
  Bij het poten moet ervoor worden gezorgd dat rotte knollen niet in de pootmachine komen. Een goede controle hierop is alleen mogelijk als het pootgoed in poterbakjes zit. Ook moet al het mogelijke worden gedaan om beschadiging te voorkomen. Pootmachines met banden en riemen zijn daarom beter geschikt dan machines met bakjes en lepels aan pootkettingen. Als een partij is gepoot waarin zieke knollen voorkomen moet de machine voor hernieuwd gebruik eerst goed worden schoongespoten met water of stoom. Voor het gebruik moet deze dan weer droog zijn. Ook het pootgoed moet droog zijn bij het poten. Bij natte poters is het gevaar op verspreiding van eventueel in een partij aanwezige bacterieziekten groter. Een verhoogd risico op bacterieversmering geldt ook bij toepassing van een vloeibaar Rhizoctoniabestrijdingsmiddel op de pootmachine. Deze middelen doden immers bacteriën niet.
 3. Rijden door het gewas
  De verzorging van het gewas brengt met zich mee dat er doorheen moet worden gereden. Het gewas wordt hierdoor beschadigd. Dit kan verspeiding van ziekten in de hand werken. Binnen een perceel is hier weinig aan te doen maar tussen percelen wel; namelijk door reiniging van de apparatuur. Dit geldt zeker als de apparatuur op andere bedrijven is gebruikt. Denk hierbij niet alleen aan machines die voor de aardappelteelt worden gebruikt. Voor het aardappelcysteaaltje is bijvoorbeeld een bietenrooier een even goed transportmiddel als een rijenfrees of spuitmachine.
 4. Bestrijding van onkruid en opslagplanten
  Onkruiden concurreren met aardappelen om voedingsstoffen, ruimte en licht. Productie en kwaliteit lijden hieronder. Bovendien kunnen sommige ziekten zich op bepaalde onkruiden in stand houden of vermeerderen. De aanwezigheid van onkruid geeft aanleiding tot meer knolbeschadiging bij het rooien. De kwaliteit wordt hierdoor nadelig benvloed. Voorts leidt onkruid tot grotere rooiverliezen en daardoor tot meer opslagaardappelen in volggewassen.
  Opslagplanten vormen een belangrijk probleem in de pootaardappelteelt. De aanwezigheid ervan leidt tot de volgende effecten:
  • De invloed van de vruchtwisseling op de bestrijding van de aardappelmoeheid wordt beperkt. Het bijna continue aanwezig zijn van de waardplant aardappel biedt aan het aardappelcysteaaltje steeds weer kans op vermenigvuldiging;
  • Opslagplanten zijn vaak besmet met virusziekten. Ze vormen daardoor een gevaarlijke bron voor virusbesmetting in het te telen pootgoedgewas;
  • Schimmelziekten zoals Phoma, Rhizoctonia en Verticillium kunnen in de rooiverliesknollen en door opslagplanten geproduceerde knollen overwinteren. Hetzelfde geldt voor bacterieziekten als zwartbenigheid en stengelnatrot. In de zomer kunnen opslagplanten in volggewassen een bron van Phytophthora-verspreiding worden;
  • Opslagplanten kunnen leiden tot rasvermenging;
  • Opslag is een erg hinderlijk onkruid in volggewassen van de aardappel, met name in die gewassen die de grond pas laat in het seizoen geheel bedekken zoals bieten, maïs en uien. Bovengenoemde effecten maken het noodzakelijk om opslagplanten grondig te bestrijden. Vaak zal dit pas bereikt kunnen worden door een combinatie van maatregelen als:
   • Nauwkeurig poten en op de juiste wijze aanaarden of frezen. De werkgang van de pootmachine moet samenvallen met de werkgang van de aanaarder of rijenfrees;
   • Het beperken van het aantal verliesknollen door zorgvuldig rooien. Dat wil zeggen; de rug helemaal opnemen; een niet te ruime zeefketting gebruiken; het loof, met de nog vastzittende knollen opvangen, verzamelen en vernietigen; de doorvallende ondermaatse knollen opvangen en kneuzen (aangepaste rooimachine); morsen van aardappelen bij het transport voorkomen;
   • De bevriezingskans van rooiverliesknollen bevorderen door het aardappelland niet voor de winter te ploegen, of door cultivateren in plaats van ploegen;
   • Een effectieve bestrijding van opslagplanten in het volggewas;
   • Goede Rhizoctoniabestrijding. Hierdoor wordt het aantal kleine knollen beperkt.
 5. Looftrekken heeft de voorkeur
  Bij het vernietigen van het loof zijn er meerdere mogelijkheden zoals: de stengelstompen doodspuiten nadat het loof is geklapt; loofbranden; looftrekken en het loof volvelds doodspuiten. Uit talrijke proeven en praktijkwaarnemingen is gebleken dat pootgoed waarvan het loof is getrokken minder snel door scerotiën van Rhizoctonia wordt bezet dan pootgoed waarvan het loof is doodgespoten. Ook in verband met aantasting door Phoma is looftrekken beter. De besmettingskans van de knollen wordt erdoor verkleind. Komt evenwel Phytophthora in de percelen voor, dan moet het loof volvelds worden doodgespoten of gebrand.
 6. Voorzichtig rooien
  Er moet met de minst mogelijke knolbeschadiging worden gerooid. De kans op verspreiding van ziekten als zwartbenigheid en stengelnatrot stijgt met het toenemen van de beschadiging. Door een goede oogsttechniek kan knolbeschadiging tijdens het rooien en het transport praktisch geheel worden voorkomen. Om een goede oogsttechniek te kunnen verwezenlijken moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • De grond moet goed zeefbaar zijn;
  • De rijenafstanden moeten nauwkeurig zijn;
  • De spoorbreedte van de trekker moet nauwkeurig zijn afgesteld;
  • De bandbreedte moet maximaal 25 cm breed zijn;
  • De rijsnelheid en de omloopsnelheid van de kettingen moeten goed op elkaar zijn afgestemd (verhouding 1:1);
  • Het systeem van loofverwijdering moet goed werken;
  • Er mogen geen valhoogten voorkomen van meer dan 30 cm.
  De besmetting van knollen met ziekten kan worden tegengegaan door op alle punten de kans op contact met ziekteverwekkers te verminderen. Daartoe moeten schoongemaakte trekkers, rooiers, wagens, nareinigings en transportwerktuigen worden gebruikt. Gezonde percelen moeten het eerst worden gerooid, daarna pas 'verdachte' of 'zieke' percelen.
 7. Moederknollen vroegtijdig verwijderen
  De gepote knollen zijn bij de oogst niet altijd vergaan. De aanwezigheid van deze moederknollen in de opgeslagen partij is funest. Tijdens het oogstproces moeten ze daarom worden verwijderd. In principe kan dit op twee plaatsen gebeuren; op de rooimachine of bij het inschuren. Het beste is het uitzoeken op de rooimachine, omdat dan de kans op besmetting van de gezonde knollen het geringst is. Bovendien is de stroom aardappelen op de rooimachine minder groot dan bij de losinstallatie, waardoor het uitzoeken van de moederknollen gemakkelijker is. Op rooimachines met verzamelbak zijn voldoende technische mogelijkheden aanwezig voor het uitzoeken van moederknollen en andere ongerechtigheden. Op tweerijige wagenrooiers komen leesinrichtingen niet altijd voor maar voorzieningen hiertoe kunnen op eenvoudige wijze worden aangebracht. Een nieuwe ontwikkeling vormen aardappelrooiers met langs of axiaalrollen. Met deze rollen blijkt het mogelijk te zijn meer moederknollen tijdens het rooien te verwijderen dan bij rooiers die niet met dit reinigingssysteem zijn uitgerust.
 8. Transport en inschuren
  De transportwerktuigen mogen geen schade toebrengen aan het geoogste produkt. Er moet worden gezorgd voor een vlotte doorstroming en beperkte bandsnelheden (maximaal 40 m/min.). De valhoogten mogen maximaal 30 cm zijn. Harde en scherpe werktuigdelen mogen niet voorkomen. De kans op beschadiging is geringer als de aardappelen op andere aardappelen vallen. Daarom dient erop gelet te worden dat er een continue dikke stroom over de banden gaat. Stortbunker en banden moeten niet tussentijds steeds worden leeggedraaid. Belangrijk is voorts dat het pootgoed met niet teveel grond en loofresten in de bewaarplaats komt. Stortkegels moeten worden vermeden. Nareinigen en lezen bij het inschuren is vrijwel steeds noodzakelijk. Moederknollen, zieke, rotte en beschadigde knollen moeten, indien dit niet reeds op de rooimachine is gebeurd, worden verwijderd.
  Na verwerking van 'verdachte' of 'zieke' partijen is grondig schoonmaken van de reinigers en alle transportmiddelen beslist noodzakelijk. Direct na het inbrengen moet de partij worden 'drooggedraaid'. In verband met de wondheling moet hiermee echter niet te lang worden doorgegaan.
 9. Sorteren van de partij
  Bij het sorteren ontstaan dikwijls lichte kneuzingen en beschadigingen. Deze vormen ideale invalspoorten voor bacteriën en schimmels. Daarom moeten in ieder geval de zichtbaar rotte knollen vóór het sorteren uit de partij verwijderd worden. Dus eerst lezen en daarna sorteren!
  De hoogste klassen worden het eerst gesorteerd. De kans op knolbeschadiging moet tot een minimum worden beperkt. Opwarmen van de partij vóór het sorteren tot circa 12° C doet de kans op beschadiging dalen. Ook bij het sorteren mag de valhoogte van de knollen nergens meer dan 30 cm bedragen. De sorteerapparatuur, inclusief de gebruikte transportbanden, kisten en/of bunkers dient schoon te zijn. Na 'zieke' of maar enigszins 'verdachte' partijen moet de apparatuur grondig worden gereinigd, liefst met een stoomreiniger (zie ook punt 11.).
 10. Zeef- en sorteergrond
  Bij de oogst van pootaardappelen wordt een hoeveelheid grond met de partij verzameld en getransporteerd. Deze hoeveelheid is afhankelijk van de grondsoort, de struktuur en de vochtigheid van de grond en de zeefcapaciteit van de rooimachine. De grond die met de reinigingsapparatuur bij het inschuren wordt verwijderd wordt 'zeefgrond' genoemd. De grond die later bij het leeghalen van de bewaarplaats, hetzij voor zelf sorteren, hetzij voor afvoer naar een centrale sorteerinrichting vrijkomt wordt 'sorteergrond' genoemd. Zeefgrond zal weinig afwijken van de grond die op het perceel is uitgezeefd. Daarom is het in de regel acceptabel als deze grond naar het betreffende perceel wordt teruggebracht en uitgespreid. Geheel anders ligt het bij de sorteergrond. Ziekteverwekkers die op de knollen aanwezig zijn komen met name voor in de aanhangende grond. De hogere concentratie van ziekteverwekkers in de sorteergrond maken het uit bedrijfshygiënisch oogpunt beslist ongewenst deze sorteergrond terug te brengen naar het betreffende perceel. Deze grond dient te worden afgevoerd naar een plaats geen schade kan worden berokkend aan de aardappelteelt.
 11. Reinigen van machines, werktuigen en sorteerapparatuur
  Het reinigen van van machines, werktuigen en sorteerapparatuur kan goed gebeuren met een hogedrukspuit. Van belang is om bij het bewerken van 'verdachte' of 'zieke' partijen direct na beëindiging of bij langdurige onderbreking van het werk te reinigen. Het aandrogen van grond en gewasresten wordt daardoor voorkomen. Het reinigingseffect kan worden geïntensiveerd door gebruik van heet water (stoomreiniger). Als bacterieziekten in het geding zijn, verdient gebruik van een ontsmettingsmiddel aanbeveling. Dit kan bijvoorbeeld door te spuiten met een oplossing van 1% Halamid of 2% Formaline. Bij de te reinigen sorteerapparatuur mogen de gebruikte transportbanden, kisten en/of stortbunkers niet worden vergeten.
 12. Reinigen van bewaarplaatsen en fust
  Achtergebleven grond en knollen kunnen een bron van besmetting zijn voor volgende partijen aardappelen. Daarom is het nodig na bewaring van een partij de gebruikte bewaarruimte en fust grondig te reinigen. Dit geldt ook voor de gebruikte vervoersmiddelen bij 'bulktransport'. Bij gezonde partijen kan worden volstaan met 'bezemschoon' maken; bij 'verdachte' of 'zieke' partijen dient met water of stoom te worden gereinigd, eventueel wordt een ontsmettingsmiddel gebruikt. Bij het reinigen van bewaarplaatsen moeten vooral de ventilatiekanalen en roostervloer de nodige aandacht krijgen. Voor bewaarplaatsen komt speciaal de stoomreiniger in aanmerking, mede omdat de houten wanden beter niet met een hogedrukspuit kunnen worden bewerkt. Het te gebruiken fust bij het sorteren, bewaren, afleveren en voorkiemen van pootaardappelen kan bestaan uit kisten, zakken en voorkiembakjes. Houten kisten kunnen zonodig na elke partij gemakkelijker met stoom worden schoongemaakt dan bunkers. Zakken worden slechts één keer gebruikt. Voorkiembakjes van kunststof verdienen de voorkeur boven houten, omdat ze gemakkelijker kunnen worden gereinigd.