Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-04-2004

Teelthandleiding groenbemesters - Bijlage: Organische stof

In deze bijlage van de teelthandleiding groenbemesters wordt een overzicht gegeven van de organische stofproductie van groenbemesters.

Om het humusgehalte op peil te houden dienen jaarlijks meerdere mogelijkheden benut te worden om organische stof toe te voegen aan de bodem. Slechts een fractie van de organische stof die aan de bodem wordt toegevoegd zet zich om in humus. Dit gedeelte noemt men de effectieve organische stof (= gedeelte van de toegevoerde organische stof dat na een jaar nog in de bouwvoor aanwezig is).

Tabel B1. Effectiviteit van enkele vormen van organische stof
Organische stof Aandeel effectieve organische stof (%)
groene massa 20
stro 30
plantenwortels 35
dierlijke mest 30-50
gft-compost 75

Er zijn normen opgesteld over de toevoer van effectieve organische stof aan de grond door middel van wortel- en gewasresten, bijproducten, dierlijke mest en groenbemesters.

Tabel B2. Toevoer van effectieve organische stof aan de grond d.m.v. wortel- en gewasresten
Gewasgroep wortel- en gewasresten effectieve organische stof (kg/ha)
granen wintertarwe 1.650
zomertarwe 1.650
wintergerst 1.600
zomergerst 1.350
haver 1.600
rogge 1.550
triticale 1.600
hakvruchten aardappelen 800
suikerbieten, excl. blad 400
uien 150
vodergewassen snijmaïs 700
luzerne, jaar van inzaai + tweede jaar 1.350
luzerne, derde jaar 2.050
graszaad eerstejaars Engels raaigras 2.000
eerstejaars roodzwenkgras 2.650
eerstejaars veldbeemdgras 2.300
tweedejaars veldbeemdgras 3.500
overige gewassen erwten, excl. loof 200
veldbonen, incl. stro 1.000
karwij 1.300
koolzaad 1.000
spruitkool, excl. stronken 1.300
stamslabonen, incl. loof 500
vlas 100
witlof 400

 

Tabel B3. Toevoer van effectieve organische stof aan de grond d.m.v. bijproducten
bijproducten effectieve organische stof (kg/ha)
wintertarwestro 1.000
zomertarwestro 950
wintergerststro 800
zomergerststro 650
haverstro 900
roggestro 1.050
aardappelen (kriel) 100
suikerbietenkoppen en -loof 1000
erwtenloof 300

 

Tabel B4. Toevoer van effectieve organische stof aan de grond d.m.v. dierlijke mest
dierlijke mest effectieve organische stof (kg/ton)
dunne mest runderen (9,5% ds) 30
varkens (8% ds) 20
kippen (14% ds) 30
vaste mest kippen (32%) 120
kippen (58%) 140
mestkuikens (56% ds) 180
champignons (38% ds) 90

 

Tabel B5. Toevoer van effectieve organische stof aan de grond door middel van bijproducten
groenbemester effectieve organische stof (kg/ha)
gezaaid onder dekvrucht Engels raaigras 1.200
rode klaver 1.200
witte klaver 900
gezaaid in de stoppel Italiaans en Westerwolds raaigras 1.100
facelia 650
voederwikken 700
bladkool 950
bladrammenas 950
gele mosterd 950

Met behulp van de gegevens over de toevoer van effectieve organische stof kan berekend worden hoeveel organische stof gemiddeld per jaar aan de grond wordt toevoegd. In de meeste gevallen moet dit hoger zijn dan 1400-2800 kg humus die jaarlijks door afbraak verloren gaat.
Het blijkt erg moeilijk te zijn om het organische stof gehalte van de grond op peil te houden (tabel B6).

Tabel B6. Invloed toevoer organische stof gedurende 25 jaar op humusgehalte van kalkrijke zavelgrond (23% afslibbaar) bij een uitgangssituatie van 2,3% humus
perceel handeling toename humusgehalte na 25 jaar
1 geen extra organische stof -0,2
2 extra stro (9 jaar x 7 ton per ha) -0,1
3 groenbemesting (9x) en bietenblad (4x) 0
4 stalmest (9 giften à 40 ton per ha) 0,2