Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-09-2000

Teelthandleiding cichorei - teeltkalender

In dit deel van de teelthandleiding cichorei wordt ingegaan op de planning van diverse aspecten van de teelt van cichorei.

1. Voorafgaand aan teeltjaar

Het is aan te bevelen om al in de voorvrucht een inschatting te maken van de te verwachten mineralisatie in het volgende jaar. Dit kan bij organische stofgehaltes tot circa 2% gebeuren aan de hand van een stikstofvenster of een bepaling van N-mineraal in de tweede helft van juni. Tevens kan in de voorvrucht aan de hand van de gewasontwikkeling worden nagegaan of er plekken met een slechte structuur aanwezig zijn, hoe hoog de ziektedruk is etc.

Juli

 • resistente groenbemesters tegen aaltjes dienen zo vroeg mogelijk gezaaid te worden

Augustus-November

 • stoppelbewerking en zonodig inzaai van (resistente) groenbemester
 • op stuifgevoelige percelen kan een in het najaar gezaaid stuifdek bescherming bieden gedurende de winter en in het volgende voorjaar
 • zonodig een kali-bouwplanbemesting uitvoeren
 • vlak ploegen (op lichte gronden: voorjaar)
 • egaliserende grondbewerking op zware kleigronden
 • zonodig een onderhouds- of reparatiebekalking uitvoeren om de pH van de grond op peil te houden
 • planning van areaal, invulling bouwplan en perceelskeuze
 • grondonderzoek kan veel informatie opleveren
 • controleer drainage

2. In het teeltjaar

Januari

 • stuur tijdig het zaadbestelformulier retour aan de industrie
 • indien geploegde klei-percelen niet vlak liggen kan onder droge omstandigheden een egaliserende grondbewerking over de vorst uitgevoerd worden
 • bezoek de voorlichtingsbijeenkomsten
 • is de precisiezaaimachine in orde? Laat de zaaischijven van de precisiezaaimachine keuren

Februari

 • een Nmin-monstername geeft veel informatie over de toe te passen hoeveelheid stikstof

Maart/April

 • indien bosmuizen in het verleden veel schade aanrichtten kan preventieve bestrijding hiervan uitgevoerd worden door nu al langs de perceelsranden alternatief voedsel (tarwe) of Finito veldmuiskorrels onder dakpannen aan te bieden, of valkenkasten te plaatsen
 • zorg voor een goed en vlak zaaibed
 • laat na het zaaiseizoen geen zaad in de zaaimachine achter, dit kan later problemen geven bij het zaaien
 • controleer tijdens het zaaien regelmatig de diepte waarop het zaad wordt afgelegd, controleer ook de ingestelde afstand in de rij
 • kies op daarvoor in aanmerking komende percelen of perceelsdelen de meest geschikte voorjaars-anti-stuif maatregelen

April/Mei

 • controleer regelmatig de opkomst en regelmaat van het gewas. Dit kan door verdeeld over het perceel gemarkeerde, vaste telzones uit te zetten van 10 meter rijlengte. Het gevonden aantal planten per telzone vermenigvuldigd met 2000 geeft het aantal planten per hectare
 • volg de ontwikkeling van het onkruid en voer tijdig een bespuiting uit
 • controleer het gewas regelmatig op het voorkomen van luizen en insectenvraat of aantasting door bodemschimmels

Juni/Juli

 • controleer het gewas op het voorkomen van luizen
 • verwijder schieters en late onkruiden --> tarra!

Augustus

 • een verharde opslagplaats voor de cichorei kan enkele procenten tarra-vermindering geven
 • valplekken hoeven niet alleen door aaltjes veroorzaakt te worden: een slecht doorwortelbaar profiel geeft vertakte wortels. Controleer eens of de wortels een ongestoorde groei vertonen

September/Oktober

 • maak goede afspraken met de loonwerker voor het rooien
 • beoordeel samen met de loonwerker het rooiwerk
 • benut de rooibare dagen, stel het rooien niet onnodig uit!
 • stort de bieten op goed bereikbare en liefst verharde opslagplaatsen
 • beperkt opslaghoogte, neem zonodig vorstmaatregelen
 • zorg dat er voldoende en geschikt vorstweringsmateriaal aanwezig is

November/December

 • half november: cichorei aan de hoop!
 • beperk opslaghoogte
 • neem zonodig vorstmaatregelen
 • dek de hopen tijdig af, maar haal het materiaal ook op tijd weer weg: broei in de hoop geeft grote verliezen
 • wintertijd: controleer de machines, incl. precisiezaaimachine