Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 04-12-2008

Regelgeving rond compost/zwarte grond

Compost die minder dan 10% organische stof van de droge stof bevat, kan niet meer als meststof worden verhandeld en toegepast. Een dergelijke product moet als grond worden toegepast in overeenstemming met het Besluit bodemkwaliteit. De (van nature) in deze producten aanwezige mineralen hoeven niet te worden meegeteld in het gebruiksnormenstelsel. Composten met 10% organische stof van de droge stof of meer vallen onder de Meststoffenwet.

Producenten van compost/zwarte grond met een organische stofgehalte van de droge stof van minder dan 10%, mogen tot uiterlijk 1 juli 2009 de werkwijze toepassen voor het aantonen van de milieuhygiënische kwaliteit van zwarte grond die gold onder het Besluit Overige Organische Meststoffen (BOOM).
Het BOOM is echter per 1 januari 2008 vervallen.  Onder het Besluit Bodemkwaliteit is nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) beschikbaar, waarmee producenten van deze producten een erkende kwaliteitsverklaring kunnen behalen. Daarom mag de oude werkwijze uit het BOOM voorlopig nog worden gehanteerd. Producenten hebben tot 1 juli 2009 de tijd om over een erkende kwaliteitsverklaring op grond van het Besluit Bodemkwaliteit te beschikken of moeten daarna een partijkeuring volgens dit besluit uitvoeren.