Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-04-2013

Proterra - grassenbestrijding in rietzwenkgrasgroenbemester

Het gebruik van een grasgroenbemester is van belang vanwege de geleverde bijdrage aan de organische stofvoorziening van een perceel. Proterra is een hoogproductief rassenmengsel dat sterk wortelt.
In de periode 2009 t/m 2012 is een onderzoeksproject uitgevoerd waarin nagegaan werd hoe grasachtige onkruiden, zoals duist en straatgras, bestreden konden worden in wintertarwe waaronder Proterra rietzwenkgrasgroenbemester is gezaaid. De groenbemester is op verschillende tijdstippen gezaaid om zo schade door de herbicidenbespuitingen te ontlopen.

Het project heeft voor diverse zaaitijdstippen duidelijk gemaakt welke grassenbestrijdingsmiddelen wel en niet veilig ingezet kunnen worden.

Inleiding

Onder invloed van het huidige landbouwbeleid, waarin een strenge normstelling voor organische mest en kunstmest een verschraling van de bodem tot gevolg kan hebben, is het voor de Nederlandse akkerbouwers van het grootste belang de organische stofvoorziening op peil te houden. Het zaaien van grasgroenbemesters kan een belangrijke bijdrage leveren om dit te realiseren. Naast een aanvulling op de organische stofbalans wordt hiermee tevens uitspoeling van mineralen voorkomen.
Inzaai van de rietzwenkgrasgroenbemester Proterra kan een goedkope en effectieve maatregel zijn om de organische stofvoorziening op peil te houden. De bestrijding van schadelijke grassen als duist en straatgras is echter een knelpunt.
Dit in 2009 gestarte project had het doel na te gaan hoe grasachtige onkruiden bestreden konden worden als Proterra ingezaaid wordt onder wintertarwe. Daartoe zijn diverse combinaties van middelen en spuittijdstippen uitgevoerd in combinatie met verschillende zaaitijdstippen van Proterra.

Het onderzoek

Op de proefboerderijen Kollumerwaard en Rusthoeve is in het najaar van 2009 en 2010 resp. in het najaar van 2009 en 2011 een proefveld aangelegd waarin diverse combinaties van Boxer, Stomp of Hussar met Axial, Hussar of Puma getest zijn bij 3 zaaitijdstippen van Proterra.

Resultaten

Op basis van de in totaal 4 uitgevoerde proeven kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

Selectiviteit op Proterra per zaaitijdstip

Eerste zaaitijdstip (direct bij zaai tarwe):

 • Stomp direct na zaai kan niet;
 • Axial begin uitstoelen tarwe geeft schade;
 • Hussar 1e knoop tarwe voelbaar kan niet;
 • De combinatie van Boxer rond opkomst tarwe + Hussar bij laatste blad tarwe zichtbaar is veilig.

Tweede zaaitijdstip (gemiddeld 10 weken na zaai tarwe):

 • Stomp en Boxer lijken veilig;
 • Puma bij begin uitstoelen tarwe is meestal veilig;
 • Hussar bij begin uitstoelen tarwe lijkt veilig;
 • Hussar bij 1e knoop tarwe voelbaar geeft enige schade.

Derde zaaitijdstip (gemiddeld 14 weken na zaai tarwe):

 • Ook bij een laat zaaitijdstip kan Proterra goed slagen;
 • De uitgevoerde onkruidbestrijdingen (Hussar begin uitstoelen tarwe + Puma of Axial bij 1e knoop tarwe voelbaar) waren meestal veilig voor de Proterra.

Effect op grasachtige onkruiden

Het effect op de grasachtige onkruiden was als volgt:

 • Boxer (bij opkomst) had een vrij goed effect;
 • Stomp (2-blad) had een matig effect;
 • Axial (begin uitstoelen of 1e knoop voelbaar) had een goed effect;
 • Puma (begin uitstoelen) had een goed effect;
 • Puma (1e knoop voelbaar) had geen effect;
 • Hussar (begin uitstoelen) had een matig effect;
 • Hussar (50 ml/ha 1e knoop voelbaar) had een vrij goed effect;
 • Hussar (laatste blad zichtbaar) had geen effect.