Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 11-11-2013

Precisiebemesting met organische mest bij aardappel op zavelgrond

Uit eerder onderzoek is gebleken dat plaatsing van mest een positief effect kan hebben op de opbrengst van gewassen, die geteeld worden in ver uit elkaar liggende rijen en/of voor gewassen met een slecht ontwikkeld wortelstelsel. Op een zavelgrond met een laag bemestingsniveau is door middel van een veldproef onderzocht of het dichter bij de gepote aardappels (poters) plaatsen van organische mest tot een verbetering van de stikstofopname bij aardappels en dus tot een betere benutting van de organische mest leidt.

Bij het dichter bij de poters plaatsen van de organische mest is er meer minerale stikstof achtergebleven in de bodem aan het einde van het groeiseizoen in vergelijking met de gangbare praktijksituatie.

Bovendien is op het plaatsingsproefveld 7% minder aardappels geproduceerd (versgewicht) en 11% minder stikstof opgenomen ten opzichte van het praktijkproefveld. Wel is er meer wortellengte geproduceerd, maar deze wortels hebben zich minder verdeeld in horizontale en vertikale richting in het bodemprofiel.

Uit de stikstofbalansen blijkt dat op het praktijkproefveld tijdens het groeiseizoen tenminste 40 kg N/ha gemineraliseerd is en op het plaatsingsproefveld tenminste 33 kg N/ha. In tegenstelling tot eerder onderzoek heeft plaatsing van mest bij dit onderzoek op zavelgrond en tijdens een relatief nat jaar geen positief effect gehad. Het is niet uitgesloten dat op deze manier plaatsen van organische mest wel een positieve invloed heeft tijdens een droog groeiseizoen, op zandgrond of voor het veel minder mobiele fosfaat.