Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 16-04-2009

Overzicht van sensingtechnieken voor precisiebemesting

In dit overzicht worden de beschikbare technieken voor het plaatsspecifiek meten van de bodemvruchtbaarheid of de gewastoestand weergegeven. Diverse kenmerken van deze technieken worden opgesomd.

Binnen een perceel kunnen er veel verschillen zijn in grondsoort, bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding en schade door ziekten en plagen. Dit heeft tot gevolg dat de groeiomstandigheden van een gewas en de daaruit voortvloeiende opbrengst en kwaliteit van een gewas binnen een perceel sterk kunnen verschillen. In de praktijk wordt een perceel echter als een uniforme eenheid behandeld. Bij gangbare bemestingsstrategieën wordt bij het bepalen van een bemestingsdosering vaak uitgegaan van een gemiddelde behoefte binnen een perceel.

Door precisiebemesting wordt het mogelijk om plaatsspecifiek op de ruimtelijke variatie in te spelen, met het doel een optimale gewasopbrengst en kwaliteit te bereiken. Om de bemestingsbehoefte plaatsspecifiek te meten/in kaart te brengen, zijn door meerdere bedrijven diverse producten ontwikkeld om de bodemvruchtbaarheid of gewastoestand plaatsspecifiek in kaart brengen.
Grofweg kunnen er twee benaderingen worden onderscheiden voor het bepalen van de ruimtelijke variatie. Enerzijds zijn er producten die bodemeigenschappen plaatsspecifiek tonen, anderzijds zijn er producten die indirect de bemestingsbehoefte van het gewas bepalen door de variatie in gewasontwikkeling gedurende het seizoen in de gaten te houden. Deze zogenaamde gewas-sensing kan via satellietbeelden of met behulp van sensoren die bijvoorbeeld geplaatst worden op een trekker. Met de systemen die op een trekker geplaatst zijn is het voor bepaalde gewassen ook mogelijk om direct de bijmestgift toe te dienen aan de hand van de gemeten toestand van het gewas.

Bijgevoegd overzicht geeft de beschikbare producten weer met enkele kenmerken.