Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-02-2012

Optimale bodem- en bemestingsstrategie: van papier naar praktijk

Vanuit het MMM wordt op vijf praktijkbedrijven in Nederland optimaal mineralenmanagement nagestreefd. In dit project worden nieuwe ontdekkingen en succespunten in de praktijk toegepast en geëvalueerd.

Status:Dit onderzoek is in uitvoering
Uitgevoerd door:DLV/NMI/PPO/BLGG/HLB
Looptijd:2012-2013 (jaarlijkse evaluatie)

De akkerbouw streeft naar een emissieneutrale akkerbouw in 2030, waarbij de bijdrage van het landbouwkundig handelen (lees: de verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht) niet hoger is dan de emissie op onbemeste gronden, met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit.

Het papierwerk wordt gedaan in diverse MMM-projecten en andere bodem- en bemestingsprojecten. In dit project worden nieuwe ontdekkingen en succespunten in de praktijk toegepast.

Op vijf praktijkbedrijven, verspreidt over Nederland wordt optimaal mineralenmanagement nagestreefd. Hierbij staan de doelen van het MMM centraal: efficiënt gebruik van mineralen, minder uit- en afspoeling van mineralen, vitale bodem, benutten van de bodembiodiversiteit en maximaal rendement voor het bedrijf. Per bedrijf wordt een plan van aanpak gemaakt. De huidige situatie van de ondernemer dient hierbij als uitgangspunt. De bedrijven bevinden zich op de verschillende grondsoorten in verschillende regio’s, te weten:

  • Löss
  • Zuidoostelijk Zand
  • Veenkoloniën
  • Zuidwestelijke Klei
  • Centraal Klei

Artikelen

Op de website van DLV Plant wordt meer informatie over de specifieke bedrijven gegeven. Omwille van informatiebeheersing is gekozen om de informatievoorziening via de de projectuitvoerder te laten verlopen.

Voor uw vragen, op- en aanmerkingen over dit project kunt u zich wenden tot Tjitse Bouwkamp (Productschap Akkerbouw):

 079 368 75 13

 mmm@hpa.agro.nl