Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-07-2013

Naar een nieuw P-bemestingsadvies akkerbouw

Status:Dit onderzoek is in uitvoering
Uitgevoerd door:NMI/PPO
Looptijd:2013

Aanleiding

Fosfaat is van belang voor een goede gewasproductie. Tegelijk is het een element waar zo efficiënt mogelijk mee moet worden omgegaan omdat de fosfaatvoorraden in de wereld beperkt zijn en anderzijds leidt een te hoge bemesting tot P af- en uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater. Via het P-gebruiksnormenstelsel daalt de P-bemesting richting evenwichtsbemesting. In de praktijk is er zorg of gewassen dan wel voldoende fosfaat krijgen. Juist dan is het zeer belangrijk om te weten wat de bodem zelf aan fosfaat levert en wanneer. Dit om in de akkerbouwpraktijk de toegestane hoeveelheid P zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten.

Voor het schatten van de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem wordt gebruik gemaakt van grondonderzoek. In de akkerbouw is daarvoor decennia geleden het Pw-getal ontwikkeld. Het benodigde Pw-getal en de daarbij behorende P-bemesting voor het halen van de optimale opbrengst is in een groot aantal pot- en veldproeven bepaald. Daarbij werd echter geen of nauwelijks gebruik gemaakt van kennis over het gedrag van fosfaat in de grond. Bovendien is op basis van één fosfaatparameter de beschikbaarheid slechts globaal te duiden. Recent zijn grondonderzoeksmethoden gebaseerd P-CaCl2 en PAL ontwikkeld die een beter inzicht geven in het gedrag van fosfaat in de grond. Daarmee is het mogelijk om aan te geven hoeveel fosfaat direct beschikbaar is, hoe snel er nageleverd kan worden en wat de nalevercapaciteit voor fosfaat is. Zo kan beter worden ingespeeld op de ontwikkeling van de fosfaatbehoefte van gewassen gedurende de groeiperiode. Bekend is namelijk dat veel gewassen vooral bij de begingroep behoefte hebben aan een hoge fosfaatconcentratie bij de jonge wortels, terwijl dat later in het seizoen veel minder het geval is. Bemestingsadviezen gebaseerd op P-CaCl2 en PAL kunnen hier veel beter rekening mee houden dan nu het geval is, waardoor het beschikbare P-quotum beter kan worden ingezet en mogelijk minder fosfaat nodig is dan nu geadviseerd wordt.

Doelstelling

Ontwikkeling van een nieuw fosfaatbemestingsadvies voor de akkerbouw dat beter rekening houdt met de directe P-beschikbaarheid en het P-naleverend vermogen van de bodem. Hiermee blijft het mogelijk om met een aangescherpt P-beleid een goede gewasproduct en -kwaliteit te behouden, terwijl tegelijkertijd de milieubelasting daalt.

Rapportage

Het rapport en de samenvatting zijn nog niet opgeleverd. Derhalve treft u deze nog niet aan op Kennisakker.nl.

Voor uw vragen, op- en aanmerkingen over dit project kunt u zich wenden tot Tjitse Bouwkamp (Productschap Akkerbouw):

 079 368 7513

 mmm@hpa.agro.nl