Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 27-02-2013

N-gift wintertarwe en wintergerst

Ondanks het natte najaar 2012 is de stand van de wintergranen over het algemeen goed te noemen, op enkele hoeken na, waar water bij elkaar gelopen is en het wintergraan gestikt is.

Vooral op de vroeg gezaaide percelen is de komende weken een vroege stikstofgift nuttig. Beperk de eerste gift tot maximaal ca. 80-90 kg zuivere N bij zowel tarwe als gerst.
Bij het geven van de eerste gift blijft de aanleg van een stikstofvenster een nuttig hulpmiddel om de stikstofbehoefte van het gewas goed te kunnen volgen, zeker op percelen met een hoog N-leverend vermogen.

Bent u van plan om dierlijke mest toe te passen in wintertarwe, geef in dat geval in de eerste gift ongeveer 70 kg N in de vorm van kunstmest. Bij een geplande toepassing van drijfmest zijn de onderwerpen bodemstructuur, draagkracht en stand van het gewas belangrijke aandachtspunten. Bij te vroeg beginnen is de kans op structuurbanen altijd extra groot. In wintergerst geen drijfmest in het voorjaar toepassen.

In het mestbeleid staan een aantal uitrijregels waarop gecontroleerd kan worden. Het is o.a. verboden om op bevroren grond stikstofkunstmest uit te rijden. Hierop is één uitzondering voor de teelt van graan op kleigrond. Bij graan mag u op kleigrond wel stikstofkunstmest op bevroren grond uitrijden mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De grond moet licht bevroren zijn.
  • In de loop van de dag moet de dooi optreden zodat de EG-meststoffen (N-kunstmest) kan oplossen.
  • Na het uitrijden van de stikstof mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.