Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 28-03-2008

Mesttoepassing op kleigrond in het voorjaar voor aardappelen

Vanaf 2008 moet drijfmest in één werkgang worden uitgereden en ondergewerkt. Voor de toepassing in aardappelen is een machine beschikbaar die de mest in één werkgang met sterverkruimelaars onderwerkt.
De mest wordt na het poten toegediend, zodat er geen aardappelen op een spoor worden geplant.
Uit [INVALID URL] komt naar voren dat op kleigrond de toepassing na het poten geen opbrengstschade geeft als onder droge omstandigheden wordt uitgereden. Bij voorjaarstoepassing is de wettelijke werkingscoëfficiënt van de stikstof uit mest 60% en bij najaarstoepassing 50%. De werkelijke werking bij najaarstoepassing is wellicht maar 10%. Dit gaat dan ten koste van de stikstofgebruiksruimte. Hieronder is beschreven in welke mate het toepassingstijdstip van de mest de stikstofgebruiksruimte beïnvloedt. Hierbij is uitgegaan van toepassing van 25 ton varkensdrijfmest met 7,2 kg N/ton.

  • In voorjaar in aardappelen; werkelijke en wettelijke werking 60%; geen verlies N-gebruiksruimte.
  • In augustus voor een groenbemester; extra gebruiksruimte 65 kg N/ha; wettelijke werking 60%; N-nalevering groenbemester 20-25 kg/ha; verlies gebruiksruimte N 20 kg/ha.
  • In begin oktober; werkelijke werking 10% en wettelijke werking 50%; verlies N-gebruiksruimte 70 kg/ha.

De voorjaarstoepassing van drijfmest gaat niet ten koste van de ruimte om kunstmeststikstof te gebruiken, bij toepassing in augustus voor een groenbemester is dit beperkt het geval en bij toepassing in de herfst is dit duidelijk wel het geval. Bij herfsttoepassing blijft dan onvoldoende ruimte over om uw gewassen optimaal te bemesten. Overweeg of drijfmesttoepassing in aardappelen op kleigrond ook voor u een mogelijkheid is.