Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 08-10-2013

Maak berekening gebruiksruimte ruim voor 31 december!

Het bemestingsseizoen met kunstmest en/of dierlijke mest is voorbij. U kunt op dit moment een berekening maken van de aangevoerde hoeveelheid stikstof en fosfaat uit dierlijke mest, overige organische mest en kunstmest. U krijgt dan inzicht welke ruimte er eventueel nog aanwezig is binnen de gebruiksruimte dierlijke mest en de stikstof- en fosfaat gebruiksruimte.

In het geval de fosfaatgebruiksruimte is overschreden kunt u voor 1 januari fosfaatverrekening aanvragen. Dit kan alleen als dit vorig jaar niet ook al is gebeurd. U mag maximaal 20 kg fosfaat per ha doorschuiven. De doorgeschoven hoeveelheid brengt u volgend jaar in zijn geheel in mindering op de dan geldende maximale gebruiksruimte. U mag in dat jaar de gecorrigeerde fosfaatgebruiksruimte niet overschrijden.

Uit de berekening kan blijken dat er nog plaatsingsruimte is bij de stikstof- en fosfaatgebruiksruimte. In dat geval kunt u dit jaar eventueel nog vaste mest (geldt alleen voor klei/veengronden), compost of kalkhoudende meststoffen zoals Betacal plaatsen binnen uw bedrijf.

Bij gebruik van vaste mest moet de stikstof en fosfaat bij de gebruiksruimte dierlijke mest c.q. de fosfaatgebruiksruimte voor 100 % meegeteld worden. De stikstof in vaste mest moet voor 40 % (m.u.v. vaste varkensmest 55%) meegeteld worden in de stikstofgebruiksruimte.

Compost kan een positieve bijdrage leveren bij de organische stofvoorziening van de grond. Compost telt alleen mee voor de stikstof- en de fosfaatgebruiksnorm. De hoeveelheid stikstof in compost telt voor 10% mee (10% werkingscoëfficiënt) en fosfaat voor 50%, met een bovengrens van 3,5 kilo fosfaat per ton droge stof.

Betacal valt onder de overige organische meststoffen. De stikstof telt voor 50% mee bij de stikstofgebruiksruimte. De fosfaat voor 100% in de fosfaatgebruiksruimte.

Houd rekening met de hoeveelheid effectieve organische stof die u met een bepaalde meststof kunt aanvoeren, dit uiteraard in relatie tot de te maken bemestingskosten.