Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-07-2004

Innovatieve onkruidpreventie ten behoeve van de biologische landbouw

Doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van nieuwe inzichten die bestaande systemen voor onkruidpreventie in de biologische landbouw kunnen verbeteren.

Opzet

In 2003 is kennis, gebaseerd op een in 2002 uitgevoerde perspectievenstudie, specifiek betrokken op het systeem van biologische landbouw en benut om perspectiefrijk onderzoek te starten. Verder is modelmatig onderzoek uitgevoerd aan de toepassing van een vals zaaibed.

Resultaten

  • In 7 veldexperimenten werd geen tot een geringe nevenwerking van biologische grondontsmetting (gericht op bestrijding van aaltjes en/of bodemziekten) op onkruiden gevonden.
  • In twee veldexperimenten (peen en ui) was de onkruiddruk te gering om effecten van afscherming en van vals zaaibed te kunnen vaststellen.
  • Zaaien van groenbemestingsgewassen in het najaar zou kunnen leiden tot vermindering van de onkruiddruk in volgteelten door vermindering van de zaadproductie in het najaar en door vermindering van onkruidkieming in het daaropvolgende voorjaar. Alle onkruidonderdrukkende aspecten van groenbemesters worden in een werkgroep 'allelopathie' besproken en gecoördineerd. Omdat groenbemestingsgewassen ook invloed (kunnen) hebben op nutriëntenvoorziening en op ziekten en plagen, heeft geregeld afstemming plaats met andere onderzoekers die laatstgenoemde aspecten onderzoeken.
  • In de bloembollen narcis en hyacint zijn proeven gedaan met afdekmiddelen stro(-producten), gehakseld stro en strokorrels (Animal Star), in combinatie met een wolkorrel (Wulpak). Naast onkruidonderdrukking werd ook gekeken naar de nutriëntenvoorziening na afdekken. Combinaties van beide bleken werkzaam tegen onkruiden en leidden niet tot opbrengstderving.
  • In de boomteelt zijn twee meerjarige proeven gestart om te kijken naar een onkruidvrije overbrugging van de winterperiode.
  • Er is een schatting gemaakt van de belangrijkste routes voor de invoer van onkruiden van buiten het bedrijf, waarbij aanvoer van zaden via mest en door wind het belangrijkst werden bevonden. Een aantal telers kwam uit eigen ervaring tot dezelfde conclusie. Over verspreiding via mest is een samenwerkingsafspraak gemaakt met onderzoekers van het LBI.
  • Het bereiden van een vals zaaibed door middel van mechanische grondbewerking bestrijdt het aantal eenjarige onkruidzaailingen. Modelmatig werd duidelijk gemaakt hoe de diepte van grondbewerking de omvang van de onkruidpopulatie beinvloedt.
  • In kas- en veldexperimenten is inzicht verkregen in de onkruidonderdrukking van groenbemestingsgewassen, methodieken om gewasresten in de bodem in te werken en de effecten van gewasresten op onkruidkieming.