Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 29-10-2012

Gras is echt groen

De Nederlandse graszaadbranche heeft verschillende duurzaamheidsaspecten van de sportveldproductiekolom, vanaf de graszaadproductie tot en met het onderhoud en renovatie van grassportvelden, laten onderzoeken.
De meest kansrijke verbeteropties om de milieu-impact van de levenscyclus van een grassportveld te verminderen hebben betrekking op het gebruik van kunstmest en reductie van het dieselgebruik.

De Nederlandse graszaadbranche heeft verschillende duurzaamheidsaspecten van de sportveldproductiekolom, vanaf de graszaadproductie tot en met het onderhoud en renovatie van grassportvelden, laten onderzoeken door Blonk Milieu Advies te Gouda. Dit heeft geresulteerd in het rapport Life Cycle Assesment of Natural Grass Sport Fields.

Het is voor het eerst dat de milieu-impact van grassportvelden op deze wijze in kaart is gebracht. Het initiatief van de graszaadbranche is een concrete stap om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar duurzaamheid en duurzame producten.
Het onderzoek geeft inzicht in de milieu-impact van verschillende onderdelen van de levenscyclus van een grassportveld. Opmerkelijk is dat het jaarlijkse onderhoud een grote bijdrage levert aan de CO2-voetafdruk, vooral door het dieselverbruik en de minerale bemesting.
De graszaadbedrijven hebben op basis van de studie nu een instrument in handen waarmee ze de milieu-impact van het onderhoud inzichtelijk kunnen maken en aanbevelingen kunnen doen voor verbeteringen.

De meest kansrijke verbeteropties om de milieu-impact van de levenscyclus van een grassportveld te verminderen hebben betrekking op het gebruik van kunstmest en reductie van het dieselgebruik:

  • Kunstmest: Overgaan op stikstofkunstmest dat tijdens productie een veel lagere milieu-impact geeft, draagt bij aan het verbeteren van de milieu-impact van grassportvelden. Te denken valt aan stikstofkunstmest waar tijdens productie lachgasemissies zijn afgevangen of nitraatmeststoffen vervangen door een ander type meststof zoals ureum. Bij dit laatste dient wel rekening te worden gehouden met een toename van ammoniakemissies tijdens toediening. Tenslotte kan het gebruik van organische meststoffen,  ten opzichte van  synthetische meststoffen, zorg dragen voor een reductie in de milieu-impact;
  • Diesel: Het dieselgebruik voor bewerkingen van het sportveld kan worden beperkt als er langzaam groeiende grassoorten kunnen worden ingezet. Verder kan met het inzetten van elektrische maaiers op groene elektriciteit (eventueel in combinatie met zonne-energie) het gebruik van fossiele diesel worden beperkt.