Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 04-03-2013

Gemengde rijentoepassing gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

Het is onvoldoende bekend hoe de werking van Rhizoctonia-middelen is wanneer deze gemengd aan meststoffen als rijenbemesting worden toegediend. In 2011 en 2012 zijn Subliem en Amistar daarom in een proef getoetst op hun werking wanneer deze gemengd met Humifirst en APP als rijenbemesting worden toegediend. Omdat het insecticide Actara veelal ook in de rij wordt toegepast, is dit middel eveneens in de proeven opgenomen.

Bij het mengen van APP met Subliem, Actara en met name Amistar was er enige vlokvorming te zien, wat echter geen problemen gaf. De volgorde van menging is uitermate belangrijk; APP dient aan water te worden toegevoegd en niet andersom. Pas nadat water en APP goed gemengd zijn, kan er Amistar, Subliem of Actara aan worden toegevoegd.
Het gemengd toedienen van Amistar of Subliem met APP of Humifirst leidde niet tot een aantoonbaar verminderde werking op Rhizoctonia. Humifirst leek meer (een mogelijk negatief) effect te hebben op de werking van Actara dan APP.

Inleiding

Telers van consumptieaardappelen en pootgoed investeren jaarlijks veel geld om de aantasting door Rhizoctonia solani (lakschurft) zo laag mogelijk te houden. Van de Rhizoctonia-middelen Subliem en Amistar is bekend dat deze een goede werking hebben tegen lakschurft. Het is echter onvoldoende bekend hoe de werking van deze middelen is wanneer deze gemengd aan meststoffen als rijenbemesting, een methode die vrij veel in de aardappelteelt wordt toegepast, worden toegediend.

In 2011 en 2012 zijn Subliem en Amistar daarom in een proef getoetst op hun werking wanneer deze gemengd met Humifirst en APP als rijenbemesting worden toegediend. Omdat het insecticide Actara veelal ook in de rij wordt toegepast, is dit middel eveneens in deze proef opgenomen. Bij dit middel is door middel van residu-analyse de opname van de werkzame stof van Actara (thiamethoxam) en het afbraakproduct van thiamethoxam clothianidin in de toppen van de plant twee weken na opkomst onderzocht.

Resultaten

Bij het mengen van APP met Subliem, Actara en met name Amistar was er enige vlokvorming te zien. Bij toepassing heeft dit echter geen problemen gegeven in de vorm van verstopte doppen of iets dergelijks. De volgorde van menging is uitermate belangrijk. Zo dient APP aan water te worden toegevoegd en niet andersom. Pas nadat water en APP goed gemengd zijn, kan er Amistar, Subliem of Actara aan worden toegevoegd.

Uit de resultaten is gebleken dat in beide teeltjaren bij gemengde en enkelvoudige toepassingen van Subliem, Amistar, Actara, Humifirst en APP de opbrengsten vrijwel gelijk waren aan de onbehandelde toepassingen. De middelen en meststoffen hadden dus geen significante invloed op de knolopbrengst. Wel lijken Amistar en Subliem de knolaantallen iets te verlagen.

De bezetting door Rhizoctonia solani was lager met Subliem en Amistar. Het gemengd toedienen van Amistar of Subliem met APP of Humifirst leidde niet tot een aantoonbaar verminderde werking op Rhizoctonia.

Bij de objecten met (het insecticide) Actara is gebleken dat een enkelvoudige toepassing resulteerde in de hoogste concentratie van de werkzame stof thiamethoxam in de toppen van de plant. Actara gemengd met APP resulteerde in een minder hoge concentratie van thiamethoxam in de planttoppen. Kijkend naar het afbraakproduct van thiamethoxam (clothianidin), leidde APP echter niet tot een lagere residu-waarde dan de ongemengd toegediende Actara. Bij Actara+Humifirst werd geen thiamethoxam of clothianidin teruggemeten. Humifirst lijkt daarmee meer (een mogelijk negatief) effect te hebben op de werking van Actara dan APP.