Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-11-2005

Betere afstemming vraag en aanbod van stikstof mogelijk met telersversie Ndicea

Van het computermodel Ndicea was al een gebruiksvriendelijke versie beschikbaar die door telers zonder begeleiding ingezet kan worden. Deze versie NDICEA Vruchtwisseling is echter alleen geschikt voor berekeningen op niveau van de vruchtwisseling (strategische keuzes bedrijfsvoering). Voor meer operationele aspecten, zoals afstemming van vraag en aanbod van stikstof gedurende het groeiseizoen, zijn ook berekeningen op perceelsniveau nodig met actuele weersgegevens.

In de periode 2003-2004 is in opdracht van het HPA een perceelsversie ontwikkeld en getoetst op praktijkbedrijven.

Onderzoek

De bestaande versie NDICEA Vruchtwisseling moest uitgebreid worden met een perceelsmodule. Verder moest er de mogelijkheid komen om N-mineraalmetingen in te voeren, op basis waarvan een perceelsspecifieke kalibratie plaatsvindt. Ten slotte moest het programma automatisch recente weersgegevens via internet op kunnen halen. Alleen dan kan een goede voorspelling worden gedaan van de N-beschikbaarheid gedurende het groeiseizoen.
Het model is getoetst op vier praktijkbedrijven. Op deze bedrijven zijn gedurende twee seizoenen (2003 en 2004) N-mineraalbepalingen uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de N-beschikbaarheid goed door het model wordt voorspeld.

Afbeelding. Toepassing van dierlijke mest

Resultaten

In het algemeen bleek dat het berekende niveau van minerale N in de bouwvoor de gemeten waarden goed benaderde en dat fluctuaties adequaat gevolg werden. In de figuur is een voorbeeld gegeven. Hiermee is aangetoond dat het model een voldoende betrouwbaar en reproduceerbaar resultaat oplevert.

Figuur. Voorbeeld van goede modellering in 2003 en goede voorspelling in 2004

Ten behoeve van een goede kennisverspreiding is in 2005 een brochure ontwikkeld waarin de mogelijkheden van het model worden geschetst en waarin tevens is aangegeven hoe men over het model kan beschikken (gratis download via http://www.ndicea.nl/). Verder heeft in juni 2005 een afsluitende bijeenkomst plaatsgevonden met projectdeelnemers en ander geïnteresseerden.

Conclusies

De nieuwe versie van het model Ndicea is een betrouwbaar instrument voor de sturing van de N-voorziening op perceelsniveau. Via het door het Louis Bolk Instituut uitgevoerde project "Grond onder bemesting" vindt verdere introductie en verspreiding plaats in de agrarische praktijk.