Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2006

Bestrijding van Phytophthora in aardappel met sleepdoek spuitmachine

Het gebruik van de sleepdoek reduceert drift enorm. In 2004 is de sleepdoek toegelaten voor een teeltvrije zone van 1 meter. Er waren nog geen onafhankelijke proeven uitgevoerd, waarin onderzocht werd of Phytophthora infestans in aardappel met de sleepdoek effectief kan worden bestreden met lagere doseringen in vergelijking met het gebruik van 90% driftreducerende doppen. In 2005 is daarom een veldproef uitgevoerd om deze vraag te beantwoorden.

Bij de adviesdosering is er geen verschil tussen de effectiviteit van sleepdoek en gangbare doppen. Doseringsverlaging bij de sleepdoektoepassing werkte in deze proef onvoldoende.

Aanpak

De veldproef is aangelegd in het aardappelras Bintje. De sleepdoeksegmenten met XR 110.02 doppen zijn gemonteerd op de Hardi-spuit (zie afbeelding).

Afbeelding. Spuittechniek met sleepdoek in actie.

De gangbare bespuitingen zijn uitgevoerd met AI 110.04-doppen. Er is gespoten met een fungicide-dosering van 100%, 80% of 60% van de adviesdosering. De spuittijdstippen en middelenkeuze zijn bepaald met behulp van een beslissingsondersteunend systeem (Dacom), waarbij strikt de drempelwaarde is gehanteerd. Tussen de 2e en 3e herhaling is een strook aardappels niet gespoten; deze strook fungeerde als onbehandeld object. Rondom het proefperceel zijn maïsrijen aangelegd.

Resultaten

Half juli werd de eerste Phytophthora-aantasting in de onbehandelde strook waargenomen en op 9 augustus begon het loof in deze strook al af te sterven. De eerste vlekjes in de proef verschenen op 26 juli 2005. De 60%-dosering liet ongeacht spuittechniek half augustus al significant meer ziekte toe. Door de enorme infectiedruk vanuit aangrenzende proefvelden liep de proef eind augustus flink onder de Phytophthora.

Conclusies

  • Er is bij de adviesdosering geen verschil in werking gevonden tussen de beide toegepaste driftarme spuittechnieken;
  • De 60%-dosering biedt onvoldoende bescherming;
  • Aan het eind van de teelt was, mede door de zware infectiedruk, de 80%-dosering met sleepdoektoepassing significant meer aangetast dan de 100%-dosering met sleepdoek. De sleepdoektoepassing rechtvaardigde in deze proef dus geen reductie in middelendosering.