Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2013

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

De 'Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen' bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen.
De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. Het voorzitterschap van deze commissie is in handen van LTO-Nederland, terwijl Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) het secretariaat voert. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van onderzoek, voorlichting en bedrijfsleven. De complete samenstelling is [INVALID URL]te vinden. De werkzaamheden van de Commissie worden gefinancierd door het Productschap Akkerbouw.

De adviesbasis is bedoeld voor zowel intermediairen (o.a. voorlichting, laboratoria, onderwijs, onderzoek) als telers. De Adviesbasis verschijnt niet meer in boekvorm, maar is enkel digitaal beschikbaar op Kennisakker.nl.

Benadrukt moet worden dat de in de Adviesbasis vermelde adviezen een gemiddelde situatie betreffen. Op basis van eigen ervaringen en kennis kunnen ze aan de eigen situatie worden aangepast. De Adviesbasis geeft hiervoor handvaten in de vorm van voetnoten en aanvullende opmerkingen. Een bemestingsadvies is dus duidelijk meer dan een enkel getal.

De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat. Vanuit de mineralenwetgeving zijn stikstof- en fosfaatgebruiksnormen ingesteld om aan milieucriteria te voldoen. Door aanscherping van de gebruiksnormen in de afgelopen jaren is met name voor de zand- en lössgronden een situatie ontstaan waarbij voor veel gewassen de N-gebruiksnorm lager is dan het advies. De adviezen zijn gewasgericht, terwijl de gebruiksnormen veel meer op bedrijfsniveau worden ingevuld. Of toepassing van de gewasadviezen leidt tot knelpunten op het bedrijf, hangt in sterke mate af van de bouwplansamenstelling en de meststofkeuze en –toedieningswijze.
De gebruiksnormen maken het noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk met stikstof en fosfaat om te gaan. In de adviesbasis van 2013 is daarom in de hoofdstukken 2 en 3 een paragraaf opgenomen met aandachtspunten voor een optimale benutting van stikstof en fosfaat.
Verder is de adviesbasis 2013 uitgebreid met een hoofdstuk over organische stof. In dit hoofdstuk worden kengetallen gegeven om een organische-stofbalans op te stellen voor een perceel. Tenslotte willen wij op deze plaats een ieder bedanken die op enigerlei wijze een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de adviesbasis.

C. Wolfhagen (voorzitter)
J. de Haan (secretaris)