Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 20-03-2013

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Organische stof

Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren). De toevoer van vers organische materiaal stimuleert het bodemleven en kan de bodemweerbaarheid verhogen.

Om het organische-stofgehalte in de bodem te handhaven, moet er evenveel effectieve organische stof (EOS) worden aangevoerd als er wordt afgebroken van de organische stof (humus) in de bodem. Effectieve organische stof is de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog over is in de bodem en dan deel uitmaakt van de bodem-organische stof. Aanvoerbronnen zijn: gewasresten die achterblijven, groenbemesters die worden ingewerkt en organische mest. De afbraaksnelheid van bodem-organische stof hangt af van diverse factoren: de aard van de organische stof, de grondsoort, het lutumgehalte, de hoogte van het organische-stofgehalte, de C/N-verhoduing, de ouderdom van de organische stof, de ontwateringstoestand van het perceel en de pH van de grond.

In dit hoofdstuk worden kengetallen gegeven om de EOS-aanvoer te berekenen en een organische stofbalans op te stellen.

Aanvoerbronnen effectieve organische stof

In de tabellen 1 t/m 3 zijn kengetallen weergegeven voor de aanvoer van EOS. Deze getallen worden gebruikt voor het opstellen van de organische-stofbalans.
[INVALID URL] is aanvullende informatie te vinden over de verschillende organische-stofbronnen. Het betreft de hoeveelheden die na 5 en 10 jaar nog over zijn van de aangevoerde organische stof en een gemiddelde C/N-verhouding van de organische stof. Tussen verschillende organische-stofbronnen bestaan aanmerkelijke verschillen in afbreekbaarheid. Naarmate organisch materiaal langzamer wordt afgebroken in de bodem (stabieler is) draagt het meer bij aan de humusopbouw in de bodem.
Naast de afbraaksnelheid bepaalt de C/N-verhouding hoe snel de stikstof in de organische stof mineraliseert. Bij een lagere C/N-verhouding mineraliseert de stikstof sneller dan bij een hogere C/N-verhouding. Bij een C/N-verhouding >30 vindt (tijdelijk) immobilisatie plaats van stikstof: vastlegging van minerale stikstof door het bodemleven.

Tabel 1. Aanvoer verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten.
GewasrestOS
(kg/ha)
H.C.*
(fractie)
EOS
(kg/ha)
Blauwmaanzaad3.4750,331.150
Bruine boon (incl. loof)2.8700,23650
Consumptieaardappel4.0000,22875
Cichorei3.5000,22775
Conserve-erwt4.5700,221.000
Grasland, eenjarig4.0000,291.175
Grasland, tweejarig8.0000,322.575
Grasland, driejarig12.0000,333.975
Graszaad, 1e jaars Engels raaigras6.0000,291.750
Graszaad, 2e jaars Engels raaigras7.1500,302.150
Haver, stro afgevoerd5.0000,311.570
Haver, stro achtergelaten8.0000,312.470
Karwij4.0000,321.275
Knolselderij (incl. loof)4.1500,241.000
Koolzaad3.0000,33975
Korrelmaïs7.0000,312.175
Lelie1.8500,30560
Luzerne, eenjarig3.0000,451.350
Luzerne, tweejarig5.0000,412.050
Pootaardappel4.4000,22955
Schorseneer2.4000,25600
Snijmaïs2.0000,34675
Spinazie1.2850,23300
Stamslaboon (incl. loof)2.8700,23650
Suikerbiet (incl. kop en blad)6.0000,211.275
Spruitkool (incl. stam)6.7000,302.000
Triticale5.0000,311.570
Tulp (excl. strodek)1.7000,30505
Vezelvlas3000,33100
Winterpeen2.4000,29700
Wintergerst, stro afgevoerd5.0000,311.570
Wintergerst stro achtergelaten7.6000,312.350
Winterrogge, stro afgevoerd4.8000,311.500
Winterrogge stro achtergelaten8.2000,312.520
Wintertarwe, stro afgevoerd5.2000,321.640
Wintertarwe stro achtergelaten8.5000,312.630
Witlofwortel2.6250,23600
Zaaiui1.2750,24300
Zetmeelaardappel3.7000,22815
Zomergerst, stro afgevoerd4.2000,311.310
Zomergerst stro achtergelaten6.3000,311.940
Zomertarwe, stro afgevoerd5.2000,311.630
Zomertarwe stro achtergelaten8.4000,312.590

*: H.C. = humificatiecoëfficiënt - de fractie die één jaar na toediening van het vers organisch materiaal nog over is in de bodem.

Tabel 2. Aanvoer verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit goed ontwikkelde, ingewerkte groenbemesters*.
Groenbemester*OS
(kg/ha)
H.C.**
(fractie)
EOS
(kg/ha)
Bladrammenas3.8000,23875
Gele mosterd3.8000,23875
Bladkool3.6000,24850
Engels raaigras4.2500,271.155
Italiaans raaigras4.2000,261.100
Westerwolds raaigras4.0000,261.050
Winterrogge3.2000,26840
Rode klaver4.1000,271.100
Witte klaver3.1000,27850
Perzische klaver3.4000,24800
Wikken2.8000,23650
Facelia2.7500,24650
Afrikaantjes3.8500,22850
Spurrie29000,22625

*: Gezaaid vóór 1 september.
**: H.C. = humificatiecoëfficiënt - de fractie die één jaar na toediening van het vers organisch materiaal nog over is in de bodem.

Tabel 3. Aanvoer verse en effectieve organische stof (OS en EOS) uit organische mest.
MestOS (kg/ton)H.C.* (fractie)EOS (kg/ton)EOS/P2O5** (kg/kg)
Drijfmest
Rundvee640,704530
Vleesvarkens430,33143
Zeugen250,3492
Rosékalveren710,705019
Witvleeskalveren170,701211
Vaste mest
Rundvee grupstal1520,7010638
Varkens (stro)1530,33506
Leghennen4160,331377
Leghennen + nadroog4270,331415
Kippen­strooiselmest3590,341225
Vleeskuikens + parelhoen4190,361519
Vleeskalkoenen4270,361548
Schapen1950,7013730
Geiten1740,7012223
Compost
Champost2110,5010624
GFT-compost2420,7518129
Groencompost1790,7513461

*: H.C. = humificatiecoëfficiënt - de fractie die één jaar na toediening van het vers organisch materiaal nog over is in de bodem.
**: EOS-aanvoer (kg) per kg fosfaat in de mest.

Afbraak van bodem-organische stof

De afbraaksnelheid van bodem-organische stof varieert van ca. 1 tot 5% per jaar en hangt af van de aard van de organische stof, de grondsoort, het lutumgehalte, de hoogte van het organische-stofgehalte, de C/N-verhoduing, de ouderdom van de organische stof, de ontwateringstoestand van het perceel en de pH van de grond. Vooralsnog is het niet mogelijk om betrouwbare waarden te geven voor het afbraakpercentage van de bodem-organische stof op basis van deze bodemkenmerken. Lopend onderzoek moet daarover eerst meer duidelijkheid geven. Voor het opstellen van een organische-stofbalans wordt daarom vooralsnog uitgegaan van een gemiddelde afbraak op bouwland van 2.000 kg organische stof per ha per jaar.

Organische-stofbalans opstellen

Om het organische-stofgehalte van een perceel te handhaven, kan als vuistregel worden gehanteerd dat de gemiddelde EOS-aanvoer per ha per jaar van een rotatie gelijk moet zijn aan de hoeveelheid bodem-organische stof die jaarlijks wordt afgebroken.
Hieronder wordt een rekenvoorbeeld gegeven voor de EOS-aanvoer bij een 4-jarige rotatie met inzet van vleesvarkensdrijfmest bij consumptieaardappel en op de graanstoppel vóór de groenbemester. Het tarwestro wordt afgevoerd.

Rotatie en EOS-aanvoer:

JaarGewasEOS (kg/ha)
1consumptieaardappel875
20 ton/ha varkensdrijfmest280
totaal1.155
2suikerbiet, 80%1.020 (80% x 1.275)
witlofwortel, 20%120 (20% x 600)
totaal1.140
3wintertarwe1.640
20 ton/ha varkensdrijfmest280
bladrammenas875
totaal2.795
4zaaiui, 50%150 (50% x 300)
winterpeen, 50%350 (50% x 700)
totaal500
Totale aanvoer van vier jaar5.590
Gemiddelde aanvoer per ha per jaar1.400

Als het stro van de tarwe wordt achtergelaten, levert dat een EOS-aanvoer op van 2.630 kg per ha in plaats van 1.640, ofwel 990 kg per ha extra. Gemiddeld over de vier jaar is dat bijna 250 kg per ha extra. De EOS-aanvoer stijgt dan van 1.400 naar 1.650 kg per ha per jaar.
Als daarnaast een varkensdrijfmestgift wordt vervangen door 40 ton rundveedrijfmest per ha, levert dat een EOS-aanvoer op van 1.800 kg per ha in plaats van 280. De EOS-aanvoer stijgt daardoor met 1.520 kg per ha. Gemiddeld over de vier jaar is dat 380 kg per ha, ofwel een stijging van 1650 naar 2.030 kg EOS per ha per jaar.