Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Droging

Natuurlijk koelen en bewaren

Dit document geeft een serie van artikelen, gepubliceerd in het blad LandbouwMechanisatie, over het natuurlijk koelen (en bewaren) van aardappelen en uien (periode 2013 t/m 2015). De artikelen zijn geschreven in opdracht van en door DLV Bouw, Milieu en Techniek.

Hoge temperaturen en rot in de aardappelbewaring vragen om extra aandacht

Door het warmere weer met vooral hoge nachttemperaturen was het drogen/inkoelen van aardappelen lastig. Bovendien kan rot zich makkelijker uitbreiden bij hogere temperatuur. Rassen met problemen zijn Fontane, Ramos, Lady Olympia en Agria. In de loop van deze week worden vooral de nachttemperaturen lager, dus meer droogmogelijkheden.

Drogen zaaiuien

Blijf goed controleren op vochtigheid én kwaliteit van de partij. Vanwege de vaak groener ingeschuurde uien is een langer proces van voldoende nadrogen nodig. Helaas lijkt de kwaliteit van enkele partijen nu tegen te vallen. Zowel koprot als bacterie-aantastingen worden nu zichtbaar. Pel voor een goede controle regelmatig uien volledig open!

Tarwe drogen

Het bewaren van tarwe gebeurt de laatste jaren steeds vaker in een aardappel- of uienbewaarplaats. Houd er wel rekening mee dat tarwe bewaren kan, maar drogen moeilijk is! Ons advies is dan ook om tarwe met een vochtpercentage van 20% of hoger niet zelf te drogen. Indien u tarwe zelf gaat bewaren, let dan op de volgende punten:

Zaaiuien goed nadrogen

Stop pas met continu drogen als de partij ook bovenin voldoende droog is. De halzen van de uien mogen niet meer rollen tussen uw vingers en bij openpellen van de hals voelt u geen vrij vocht meer. De RV van de partij is dan ca. 70%.

Effectiviteit van koudverneveling en zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen

Bij de vergelijking van zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen, waarbij zilverschurftbestrijding met imazalil als criterium voor de kwaliteit van de ventilatie werd genomen, kon in dit onderzoek geen betrouwbaar verschil tussen zuigen en blazen worden aangetoond.
De toepassing van Diabolo SL met behulp van de Pieperdoes zorgde hier voor het beste effect, zijnde de minste zilverschurftontwikkeling op de aardappelknollen. De uitvoering verschilde echter sterk van blazen en zuigen. Op een niet te volle rollenband konden de knollen goed met imazalil worden bedekt.

Stop niet te snel met drogen zaaiuien

Stop pas met het continu drogen als de partij ook bovenin voldoende droog is en dus dezelfde temperatuur heeft als de inblaaslucht. De halzen van de uien mogen niet meer rollen tussen uw vingers en bij openpellen van de hals voelt u geen vrij vocht meer. 

Drogen zaaiuien

Dit jaar zijn er meerdere percelen met bladbeschadiging door harde regen en/of hagel. Er zijn dan extra risico’s ten aanzien van koprot en bacterieziek. Hoe langer de halzen van de uien vochtig blijven, des te groter is de kans op het doorgroeien van de koprotschimmel vanuit het blad naar de bol. Dit betekent dat dit jaar extra aandacht nodig is voor een zo snel mogelijke droging!

Tarwe drogen

Dit jaar verloopt de tarweoogst bijzonder moeizaam. Niet alleen moet er nog graan geoogst worden, ook het geoogste graan is nog niet altijd veilig gesteld. Het drogen van tarwe gebeurt de laatste jaren steeds vaker in een aardappel- of uienbewaarplaats. Houd er wel rekening mee dat tarwe aanzienlijk meer tegendruk geeft zowel tegen de wand van de cel als voor de luchtdoorvoer.

Wees voorzichtig met het drogen van op droge grond gerooide consumptieaardappelen

Overmatig drogen van aardappelen geeft gewichtsverlies, kwaliteitsverlies, slappe knollen, een verhoogde kans op inwendige kieming en blauw worden bij afleveren. Wondheling verdient wél alle aandacht; 15-18 °C circa 2 weken lang en dan terugkoelen met een halve graad per dag tot de gewenste bewaartemperatuur is bereikt.

Drogen van aardappelen

Ook gezonde aardappelpartijen en partijen die weinig gevoelig zijn voor rot dienen een goede wondhelingsperiode van 1 à 2 weken te krijgen. Ventileer dagelijks overdag om de lucht te verversen.
De optimale temperatuur voor wondheling is 16-18 ºC en een hoge RV.

Oogstmethode en drogen van graszaad

In Denemarken worden diverse soorten graszaad vaak van stam gedorsen, terwijl in Nederland meestal eerst in het zwad gemaaid wordt. Het oogstrisico is bij zwadmaaien hoger en er moet een extra werkgang gemaakt worden. Daar staat tegenover dat bij van stam dorsen meestal langzamer gereden zal moeten worden en dat de droogkosten hoger zijn vanwege het hogere vochtgehalte. Daarom is ook het direct starten met drogen belangrijker. Door op het eigen bedrijf te drogen in plaats van bij de graszaadfirma kunnen de droogkosten weer beperkt worden en wordt de afvoer logistiek eenvoudiger.

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van de twee oogstmethoden op de opbrengst en hoe hoog de totale oogstkosten ongeveer uitkomen. Daarnaast is een aantal droogaspecten bekeken. Er is onderzocht welke alternatieve, mobielere mogelijkheden er zijn om graszaad overkapt te kunnen drogen.

Rooi bieten droog

Op tijd rooien onder goede omstandigheden heeft altijd de voorkeur. Overweeg om nu al uw bieten te rooien die u pas in december/januari hoeft te leveren. Door nu te rooien beperkt u extra rooiverliezen, evt. vorstschade en beperkt u de structuurschade aan de grond. De groei die nu plaatsvindt is zeer beperkt.

Drogen van graan

De kans is groot dat er de komende tijd (te) natte partijen graan geoogst worden. Vooral wanneer het vochtgehalte hoger dan 20% is, zijn de droogkosten bij directe aflevering erg hoog.

Droog een afgekiemde partij zo snel mogelijk

In deze tip wordt kort ingegaan op het voorkomen van bacterieziek in pootaardappelen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Droging