Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Techniek

Capri Twin: nieuw herbicide in wintergranen

Eind 2009 is Capri Twin (0,225 – 0,275 kg per ha) toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt. Altijd 1 ltr olie toevoegen. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is een herbicide met werking tegen grassen en breedbladige onkruiden. Windhalm en raaigrassen zijn zeer gevoelig. Niet-resistente duist wordt redelijk goed bestreden.

Aanleg van een vals zaaibed

Door het aanleggen van een vals zaaibed kan de onkruidbestrijding, vooral in laat gezaaide of geplante gewassen, vergemakkelijkt worden.

Glyfosaat en hard water?

Het gebruik van hard water als spuitvloeistof kan de werking van glyfosaat-middelen verminderen.
De hardheid van water heeft te maken met de hoeveelheid calcium, magnesium, biocarbonaten en ijzer in het water. Bij hard water reageren de vrije calcium- en magnesiumionen met de werkzame stof.

10 Gouden regels mechanische onkruidbestrijding

De tijd dringt alweer om het onderhoud van uw zaai-, plant- en schoffelapparatuur uitgevoerd te hebben. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de nog steeds geldende tien gouden regels voor een optimaal effect van mechanische onkruidbestrijding. Want mechanische onkruidbestrijding begint niet bij de eerste schoffel- of e bewerking, maar al bij het ploegen.De tien gouden regels:

Mechanische onkruidbestrijding

De tijd dringt alweer om het onderhoud van uw zaai-, plant-, en schoffelapparatuur uitgevoerd te hebben. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de nog steeds geldende tien gouden regels voor een geslaagde onkruidbestrijding:

Hussar en Atlantis mengen met Urean

Veel graantelers kiezen voor Urean in plaats van KAS. Om een werkgang te besparen, kan Urean gecombineerd worden met een onkruidbespuiting.

Mechanische onkruidbestrijding en nachtvorst

Dit artikel gaat in op de achtergronden van risico's op vorstschade na een oppervlakkige mechanische bewerking.
In lang niet alle situaties verhoogt een mechanische bestrijding het risico op nachtvorstschade. Wanneer er een matje onkruid staat, kan aanaarden het risico zelfs verminderen. Dit artikel gaat in op de achtergronden van het ontstaan van eventuele extra risico's op vorstschade na een oppervlakkige mechanische bewerking, het aantal dagen dat zo'n mechanische bewerking nog een meetbaar effect veroorzaakt en de verschillen die ontstaan door type en tijdstip van de mechanische bewerking. De gepresenteerde onderzoeksgegevens werden gedurende 1993 t/m 1996 verzameld op veenkoloniale grond.

Nieuwe machines voor mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij van geplante zaaiuien

Veronkruiding in de rij (ook wel aangeduid met de term "intra-rij veronkruiding") is vooral bij de biologische teelt van uien een groot probleem. Maar ook bij veel andere gewassen in de biologische teelt is onkruidbestrijding in de rij bijzonder moeilijk. Bestaande mechanisatie is tot nog toe onvoldoende in staat gebleken om dit probleem op te lossen. Daardoor gaat de teelt van uien gepaard met een groot aantal handwieduren. De hiervoor benodigde menskracht is een beperkende factor. Daarnaast maakt dit veel teelten bijzonder duur. Oplossingen voor het intra-rij onkruidprobleem bij de teelt van uien zijn onontbeerlijk om de biologische teelt op termijn voldoende perspectief te bieden. Recentelijk is een aantal machines/prototypen ontwikkeld dat waardevol voor de onkruidbestrijding in de biologische teelt kan zijn.

Vergelijkend onderzoek is uitgevoerd naar de werking van de nieuwe Franse schoffel (Sarl Radis), de Pneumat en de vingerwieder. De inzet van vingerwieders bleek zowel in 2004 als in 2005 in het onderzoek goed uitvoerbaar. De Franse schoffel bleek in beide jaren op het moment van de eerste bewerking niet in staat om de uien clustertjes voldoende te herkennen, waardoor de aansturing van de schoffel in de rij niet werkte. Een tweede bewerking met de Franse schoffel werkte wel goed. De twee bewerkingen met de Pneumat gaven in 2004 de beste onkruidbestrijding. In 2005 waren de verschillen niet betrouwbaar. De plantverliezen waren niet noemenswaard en de opbrengst was vergelijkbaar met die van alleen schoffelen. Dit geeft aan dat mechanische onkruidbestrijding in geplante zaaiuien goed mogelijk is.

Teelthandleiding graszaad - onkruidbestrijding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de onkruidbestrijding in graszaad.

Innovatie in de mechanische onkruidbestrijding

In de biologische landbouw is de onkruidbeheersing een knelpunt. Mechanische onkruidbestrijding is hier een noodzaak om het aantal uren handwieden terug te dringen. In de reguliere landbouw bestaat belangstelling voor de mogelijkheden van mechanische bestrijding, omdat sommige onkruidsoorten met het soms te smalle bestrijdingsmiddelenpakket te weinig worden bestreden, om meer milieuvriendelijk te telen en ten behoeve van management van herbicideresistentie.

Mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij

Van 1999 tot en met 2002 zijn in snijmaïs, suikerbieten, zaaiuien en aardappelen proeven uitgevoerd met de nieuwe intra-rij wieders. Vier jaar onderzoek laat zien dat er vele mogelijkheden zijn in deze vier gewassen. Hoe men optimaal gebruik kan maken van de mogelijkheden die er op dit moment zijn wordt in dit verslag weergegeven met een advies hoe een aantal zaken het resultaat kunnen verbeteren.

Vals zaaibed is een middel om de onkruiddruk te verlagen

Door vóór het zaaien of planten een vals zaaibed te maken kiemt al een deel van het onkruid. Bij de ‘echte’ zaai- of plantbedbereiding wordt dit gekiemde onkruid gedood, zodat het aantal onkruiden dat opnieuw kiemt aanmerkelijk minder is. Ook de zaaibedbereiding na een vals zaaibed is van invloed op de hoeveelheid onkruiden die weer kiemt. Onderzoek bij PPO-AGV te Lelystad in ijsbergsla heeft aangetoond dat er mogelijkheden zijn om met een vals zaaibed de onkruiddruk te verlagen.

Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

Voor een goede zaadopbrengst en opbrengstzekerheid van graszaadgewassen is het van belang om vroegtijdig in het voorgaande jaar of in het daaraan voorafgaande herfst te zaaien. De inzaai onder dekvrucht wintertarwe is daarom een gebruikelijke teeltmethode. Voor en tijdens de oogst van tarwe vallen er korrels op de grond. Voor de tarweopbrengst zijn deze verliezen, gezien de geringe hoeveelheid, niet belangrijk. In het gras geven de tarweplanten die uit deze korrels groeien echter een aanzienlijke opbrengstderving van graszaad door gewasconcurrentie. Het voorkomen of bestrijden van tarweopslag is daarom essentieel.

Mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien

In dit artikel wordt ingegaan op de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden van machines die ook in de gewasrij het onkruid in uien kunnen verwijderen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Techniek