Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Grassen

Proterra - grassenbestrijding in rietzwenkgrasgroenbemester

Het gebruik van een grasgroenbemester is van belang vanwege de geleverde bijdrage aan de organische stofvoorziening van een perceel. Proterra is een hoogproductief rassenmengsel dat sterk wortelt.
In de periode 2009 t/m 2012 is een onderzoeksproject uitgevoerd waarin nagegaan werd hoe grasachtige onkruiden, zoals duist en straatgras, bestreden konden worden in wintertarwe waaronder Proterra rietzwenkgrasgroenbemester is gezaaid. De groenbemester is op verschillende tijdstippen gezaaid om zo schade door de herbicidenbespuitingen te ontlopen.

Het project heeft voor diverse zaaitijdstippen duidelijk gemaakt welke grassenbestrijdingsmiddelen wel en niet veilig ingezet kunnen worden.

Onkruidbestrijding wintergerst

Bij wintergerst is grassenbestrijding in het voorjaar mogelijk met Axial 50 (0,9 -1,2 ltr/ha, laagste dosering Axial bij windhalm). Axial 50 werkt onvoldoende op straatgras. Axial niet mengen met andere producten, aangezien de grassenwerking dan kan tegenvallen. Axial heeft alleen grassenwerking. Voer de grassenbestrijding op kleine grassen uit.

Monitoring van duist en hanepoot op resistentie tegen herbiciden

Graantelers in Noordoost-Groningen hebben al sinds de jaren negentig problemen met een verminderde werking van enkele middelen tegen duist. Hierdoor worden bepaalde effectieve middelen veelvuldig ingezet en ligt resistentieontwikkeling op de loer. HLB heeft in dit project aan de hand van verzamelde zaadmonsters onderzocht hoe de resistentie van duist en hanepoot tegen specifieke grassenbestrijdingsmiddelen zich in de praktijk ontwikkelt. De middelen Atlantis en Capri Twin lieten de beste duistbestrijding zien. Maar nu er sprake is van resistentieontwikkeling in zowel Noordoost-Groningen als Zeeuws-Vlaanderen lijkt het probleem van resistentie toegenomen. Voor de telers die te kampen hebben met duist wordt het steeds belangrijker om een goede strategie voor resistentiemanagement te bedenken. Voor de bestrijding van hanepoot lijkt resistentieontwikkeling momenteel geen probleem te zijn.

Screening opslagbestrijding raaigrassen in rietzwenkgras

In de screeningsproeven van 2007-2008 werden de onkruidbestrijdingsmiddelen uit de proeven van 2006-2007 opnieuw getoetst, waarbij werd gekeken of de doseringen en de toepassingstijdstippen en eventuele combinaties van de middelen konden worden geoptimaliseerd.

Helaas werden geen middelen of combinaties gevonden die Engels raaigras voldoende bestreden en rietzwenkgras weinig of geen schade toebrachten.

Onkruidbestrijding maïs

Door het warme weer ontwikkelt de maïs zich snel, evenals het onkruid. De droge omstandigheden zijn op dit moment niet ideaal. Het onkruid, vooral melganzevoet is afgehard en de bodemherbiciden werken (nog) niet. Vanaf donderdag nemen de regenkansen toe en zullen de omstandigheden verbeteren.

Bestrijding van resistente duist in zomergranen

Resistente duist is één van de grootste problemen voor graantelers in Noordoost-Nederland. Vooral wintergranen ondervinden er sterke concurrentie van, maar ook in zomergranen kan duist in grote aantallen voorkomen. De aanwezige duist voor de inzaai van zomergranen bestaat voornamelijk uit planten die de winter hebben overleefd en vrij fors zijn.

Resistentie tegen grassenbestrijders

Sinds 1996 vindt er bij PPO onderzoek plaats naar resistentieontwikkeling bij grassen als gevolg van het veelvuldig gebruik van bepaalde herbiciden. Tot 2001 heeft dit onderzoek zich gericht op de ontwikkeling en bestrijding van immune duist. In opdracht van het HPA heeft PPO in 2002 het aandachtsveld verbreedt. Ook bij andere grassoorten bestaat namelijk het vermoeden van resistentieontwikkeling.

In 2002 en 2003 is voor het eerst aangetoond dat er verminderde gevoeligheid aanwezig is bij enkele hanenpootpopulaties. Het aantal onderzochte monsters was echter te beperkt om te kunnen spreken van resistentie. Het probleem met resistentie bij duist werd in 2004 nog eens bevestigd. Bij de 21 door telers opgestuurde duistzaadmonsters bleek op vrij grote schaal resistentie voor te komen, met name tegen de "foppen" (Puma, Topik) en in iets mindere mate tegen isoproturon. Ook vertoonden diverse populaties resistentie tegen cycloxydim (Focus Plus).

Bestrijding van duist in wintertarwe

Duist, en speciaal resistente duist, is één van de grootste problemen in het graantelend gebied het Oldambt. De wintertarwegewassen ondervinden sterke concurrentie van de groeiende duistpopulatie, hetgeen ten koste gaat van de opbrengst. De inzet en kosten van de toegepaste herbiciden nemen toe aangezien resistentie tegen veelgebruikte en relatief goedkope middelen (zoals isoproturon) zich verder uitbreidt. Gelijktijdig neemt het bestrijdingsresultaat af. Belangrijk voor de telers is dat er voldoende, recente informatie is over de aanwezigheid van resistentie en het te verwachten bestrijdingseffect van bestaande en ook nieuwe (nog niet toegelaten) middelen.

In 2003 is daarom opnieuw onderzoek gestart om vast te stellen met welke middelen(combinaties) resistente duist nog kan worden bestreden. Het onderzoek beperkte zich tot de chemische bestrijding van duist. Niet-chemische benaderingen (zoals vals zaaibed, ploegen, vruchtwisseling) maakten geen deel uit van het onderzoek.

Optimalisatieonderzoek van herbiciden in veldbeemd

Bestrijding van straatgras en ruwbeemdgras is een probleem in veldbeemd. Met het huidige middelenpakket worden deze onkruiden maar matig bestreden. In dit onderzoek werd een mogelijke bestrijdingsstrategie ontwikkeld, waarbij zowel middelen worden toegepast in als na de oogst van de dekvrucht en als correctiemiddel in het voorjaar van de oogst van het veldbeemdgras.

In de dekvrucht was toepassing van Stomp (1,25 l/ha), Boxer (2 l/ha) en Hussar (0,2 kg/ha + 1 l/ha Actirob) wel veilig voor veldbeemd, maar de bespuitingen leidden na de oogst van de dekvrucht niet tot een geringere straatgrasbezetting (alleen getoetst in 2005).
Straatgras werd in 2004 het beste bestreden door een herhaalde toepassing van Luxan ethofumesaat (3 l/ha) na de oogst van de dekvrucht in het najaar. In 2005 gaven de combinaties Stomp, Boxer en Luxan ethofumesaat in combinatie met Hussar in het voorjaar het beste bestrijdingsresultaat.
Een herhaalde toepassing van Luxan ethofumesaat (3 l/ha) na de oogst van de dekvrucht óf een enkele toepassing van ethofumesaat na Stomp of Boxer in het najaar leidde wel tot een zekere opbrengstderving. De financiële opbrengst was bij een herhaalde toepassing van ethofumesaat in 2004 5% hoger dan onbehandeld. In 2005 lukte het voor geen van de objecten om een voldoende zuiverheid (minder dan 0,5 % straatgras in het geschoonde zaad) te bereiken en kon door de forse straatgrasvervuiling niet voor alle objecten de financiële opbrengst worden berekend.

Uitbreiding toelating Targa opsteker voor graszaadteelt

Deze zomer (=2005!) maakte het College voor de Toelating voor Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekend dat Targa Prestige ook toegepast mag worden in de teelt van zaadgewassen van Engels raaigras en veldbeemdgras. Hiermee heeft de graszaadsector weer een herbicide in handen waarmee in deze grassoorten graanopslag kan worden bestreden. Met Targa Prestige is het weer beter mogelijk om een deel van het areaal Engels raaigras in het voorjaar onder dekvrucht granen te zaaien. Voor veldbeemdgras is wintertarwe nu ook weer een geschikte dekvrucht en nemen de teeltmogelijkheden van deze soort in Nederland toe.
De juiste toepassing vraagt wel de nodige aandacht. Het veldbeemdgras moet goed gezond zijn bij toepassing van Targa Prestige. Een goede toepassingsperiode is in deze soort half september tot half oktober. De toevoeging van Agral leidde in deze grassoort tot wisselende resultaten.
Bij Engels raaigras kan het beste met de toepassing van Targa Prestige tot de tweede helft van oktober worden gewacht. De toevoeging van Agral verhoogt vooral bij Engels raaigras de kans op gewasschade en moet dan ook in deze soort worden afgeraden. Overlap van bespuiting dient bij allebei de soorten te worden voorkomen, omdat dit tot een (sterke) daling van de zaadopbrengst kan leiden.

Teelthandleiding graszaad - onkruidbestrijding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de onkruidbestrijding in graszaad.

Knolcyperus

Deze brochure gaat in op de beheersing van het lastige onkruid knolcyperus.

Hussar, nieuwe aanwinst voor graszaadteelt

Het nieuwe herbicide Hussar kan in het voorjaar worden toegepast in het zaadproductiejaar van veldbeemd- en roodzwenkgras. In de dekvrucht wintertarwe met deze grassoorten als ondervrucht is deze toepassing ook mogelijk als de grassen in de uitstoelingsfase zijn. Tijdige zaai van de ondervrucht verdient dan ook aanbeveling. Als de ondervrucht veldbeemd- of roodzwenkgras nog niet in de uitstoelingsfase is dan dient de dosering te worden verlaagd en Actirob B achterwege te worden gelaten. De mate van bestrijding van onkruidgrassen zoals straatgras neemt af naarmate deze verder ontwikkeld zijn. De werking van Hussar op (opslagplanten van) Engels raaigras is met name bij de zaadteelt van veldbeemdgras ook interessant.

Bestrijding van duist in zomergerst

Al enkele jaren komen er in Groningen problemen voor met duistpopulaties in wintergranen die in meer of mindere mate resistent zijn tegen veel gebruikte herbiciden als isoproturon en chloortoluron en tegen specifieke grassenbestrijdingsmiddelen (de “dimmen” en de “foppen”, waaronder middelen als Puma, Topik, Gallant, Targa, etc). Ernstige veronkruiding met duist heeft in Engeland tot gevolg dat telers in plaats van wintergranen zomergranen gaan telen. In de omgeving van het Oldambt ondervindt men echter ook problemen met duist in de zomergerst. In zomergerst zijn er geen geschikte middelen beschikbaar om duist te bestrijden.

Isoproturon kritisch doseren

Op kleigronden werd de laatste 25 jaar in de wintertarwe vaak kort na zaai in het najaar of in de winter gebruik gemaakt van bodemherbiciden. Sinds het wegvallen van het middel Tribunil zijn dit voornamelijk producten geweest die isoproturon bevatten. Ze worden met name ingezet tegen problemen met duist en windhalm in het Noordoosten en kamille in het Zuidwesten. Sinds de introductie van Puma, en later Topik, tegen duist en Ally tegen kamille zijn er overigens alternatieven die ook in het voorjaar ingezet kunnen worden.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Grassen