Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bedrijfseconomie

Ruimere vruchtwisseling: voor- en nadelen voor nutriëntenbenutting en bedrijfseconomie

Verruiming van de vruchtwisseling met meer graan is gunstig voor de bodemkwaliteit en vaak ook voor de mineralenbenutting, maar is ongunstig voor het economisch bedrijfsresultaat. Met name op bedrijven met pootgoedaardappelen zijn forse opbrengststijgingen nodig om het inkomensverlies te compenseren die op dit moment weinig realistisch lijken. In dergelijke situaties kan beter eerst worden gekeken naar alternatieve maatregelen zoals organische meststofkeuze, inwerken van stro en het telen van vroege rassen. Ook verruiming met vroeg geoogste bloembolgewassen of groenten of landruil met een melkveehouder kunnen aantrekkelijkere alternatieven zijn.

Economie van energiegewassen

Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, is het economisch perspectief.

In dit onderzoek zijn de saldi voor gewassen met als teeltdoel covergisting, biodiesel en bio-ethanol beoordeeld. Hierbij zijn teelttechnische en milieuaspecten meegenomen. Aanvullend is ook gekeken of, en zo ja, welke akkerbouwreststromen ingezet kunnen worden voor covergisting.
Tevens is onderzocht of akkerbouwers zelf in hun eigen brandstof kunnen voorzien door de teelt en verwerking van koolzaad tot koolzaadolie.

Aardappelcontracten 2008

De komende maanden zullen vertegenwoordigers weer langs de deur gaan om aardappelen te contracteren. Bereken uw kostprijs van aardappelen en vergelijk uw saldo met andere gewassen. De kosten zullen in 2008 stijgen door o.a. hogere brandstof- en kunstmestprijzen. De saldo's van andere teelten zullen in 2008 naar verwachting hoger zijn dan in het afgelopen jaar.

Economische evaluatie van het vruchtwisselingsonderzoek in Noordoost-Nederland

Ter afsluiting van meerjarig vruchtwisselingsonderzoek in het Noordoostelijk zand- en dalgrondgebied in de periode 1990 tot 2001 was er behoefte aan een bedrijfseconomische evaluatie.
Hiervoor zijn 24 representatieve vruchtwisselingscenario's doorgerekend. Uit deze berekeningen komt naar voren dat het telen van resistente aardappelrassen in een intensieve rotatie (1:2), gecombineerd met grondontsmetting (1:5) een goede strategie kan zijn voor het Noordoostelijke zand- en dalgebied.

Teelthandleiding graszaad

In deze teelthandleiding is alle informatie te vinden over de teelt, oogst en bewaring van graszaad.

Teelthandleiding graszaad - economie

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de economie van de teelt van graszaad.

Olievlas op termijn interessant

Er is op uitgebreide schaal belangstelling voor het gewas koolzaad met als ‘nieuwe’ bestemming de olie, als brandstof voor voertuigen. Voor het persen van het koolzaad wordt in Delfzijl een molen gebouwd die op korte termijn operationeel wordt. In Zeewolde is al een kleine installatie in gebruik. Elders zijn er ook nog plannen om een oliemolen te bouwen.
In de praktijk bestaat de vraag of deze oliemolens die zijn/worden gebouwd voor het persen voor koolzaad meer rendabel te maken zijn door het persen van ook andere oliehoudende zaden die in Nederland kunnen worden geteeld, zoals olievlas.

Het gewas olievlas kan vrij eenvoudig tegen lage kosten worden geteeld. De oogst kan bij aanhoudend natte omstandigheden wel problemen geven, vooral als het gewas gelegerd is. Indien alleen het zaad kan worden vermarkt, blijft het saldo beduidend achter bij die van de huidige gewassen in het bouwplan, zoals wintertarwe en zomergerst. Het verschil in saldo met winterkoolzaad is echter vrij beperkt.

Teelthandleiding vezelvlas

In deze teelhandleiding is alle informatie te vinden over de teelt en oogst van vezelvlas.

Teelthandleiding vezelvlas - economie

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vezelvlas vindt u informatie over de economische aspecten van de teelt van dit gewas.

Zetmeelaardappelen blijft ook in 2006 een economisch interessant gewas

Onder zetmeelaardappeltelers is enige beroering ontstaan over de vraag of zetmeelaardappelen na invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) nog voldoende opleveren. Men vraagt zich af of het financieel aantrekkelijker is zetmeelaardappelen in het bouwplan te vervangen door granen. Door de gedeeltelijke ontkoppeling van de zetmeelsteun en de invoering van toeslagrechten zal het zetmeelsaldo voor veel akkerbouwers harder dalen dan het graansaldo. Voor telers die met zetmeelaardappelen nu al nauwelijks een hoger saldo behalen dan met granen is het zaak de huidige gewassaldi te berekenen, de afname in saldo door het nieuwe GLB daar vanaf te trekken en deze gewassaldi kritisch te vergelijken. In dit artikel maakt Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) een berekening voor een voorbeeldbedrijf.

Akkerbouw een groeiende sector in Zuidoost-Nederland

Het zijn roerige tijden in de landbouw. Veel gebeurtenissen volgen elkaar snel op, zoals bijvoorbeeld de reeks crisissen in de veehouderij. Deze gebeurtenissen hebben invloed op de bedrijfsvoering van ondernemers en op de hele agrarische sector. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) onderzocht de ontwikkelingen van de akkerbouw in Zuidoost-Nederland. Hiertoe hebben onderzoekers van PPO de gegevens uit de CBS-landbouwtellingen beoordeeld en hield PPO een aantal interviews met deskundigen uit de regio. Hieruit is geconcludeerd dat er zeker ruimte en toekomst is voor akkerbouw in het Zuidoosten. De toekomstige ontwikkelingen zullen deels afhankelijk zijn van externe factoren, zoals bijvoorbeeld politieke besluitvorming. Daarnaast is het echter aan de ondernemers om voor hun bedrijf een goede toekomst strategie te bepalen.

Teelthandleiding zetmeelaardappelen

In de teelthandleiding zetmeelaardappelen is informatie over de teelt van zetmeelaardappelen te vinden.

Teelthandleiding zetmeelaardappelen - organisatie en economie

In dit deel van de teelthandleiding zetmeelaardappelen wordt ingegaan op de organisatie en economie van de teelt van zetmeelaardappelen.

Teelthandleiding consumptieaardappelen

In de teelthandleiding consumptieaardappelen is informatie over de teelt, oogst en bewaring van consumptieaardappelen te vinden.

Inventarisatie van knelpunten en kennishiaten bij de teelt van pootgoed voor zetmeelaardappelen

Wat weerhoudt zetmeelaardappeltelers ervan bij de teelt van pootgoed bekende verbeteringsmogelijkheden toe te passen:

  • Deels is men onvoldoende op de hoogte. Zo herkent men sommige ziekten niet of nauwelijks.
  • Soms is men zich onvoldoende bewust van het voordeel om een verbetering toe te passen, zoals aanpassing van de plantafstand op een bedrijf op basis van het te vermeerderen ras. Soms is ook de plantafstand bij de pootgoedvermeerdering erg ruim.
  • Soms is men het zich wel bewust, maar doet men er toch te weinig aan, zoals het voorkomen van versmering in relatie tot uitbreiding van bacterieziekten of het voorkómen van beschadigingen in relatie tot bewaarverliezen.
  • Ook worden om financiële redenen verbeteringen vaak niet uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de bewaaroutillage voor de bewaring van het TBM-pootgoed.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bedrijfseconomie