Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Economie en management

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Innovatieagenda Kiemkracht: (Akker)Bouw de toekomst!

In 2014 heeft Kiemkracht projectmatig gewerkt aan het opstellen van een nieuwe innovatieagenda. De innovatieagenda '(akker)Bouw de toekomst!' laat stevige ambities zien. De ambities zijn inspirerend, grensverleggend, blijven dicht bij de akkerbouw en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte aan de keuzes die een nieuw te formeren bestuur kan (en mag) maken. De innovatieagende prikkelt ons om na te denken over onze toekomstige akkerbouw. Op zowel thema- als projectniveau worden beelden neergezet.

Smartbot en Agrobot

AgroBot: Ganzenafweerrobot, BoniRob, Aardappelopslagverwijderings-app, Penotrograaf-app, onkruidbestrijdings-app, Suikerbietenoogstrobot, SmartCenter.

Resultaten van onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van onkruiden in zaaiuien

Een effectieve volvelds chemische onkruidbestrijding In een open en langzaam groeiend gewas als uien is alleen mogelijk met een relatief grote inzet aan herbiciden. Om deze hoeveelheid te verlagen, is gezocht naar mogelijkheden om de inzet van herbiciden te combineren met methoden van mechanische onkruidbestrijding.

Tips voor het groeiseizoen -Evalueren

Winter
 • Verzamel gegevens van het afgelopen jaar, zet ze bij elkaar in een tabel; denk hierbij aan: uitslagen grond- en gewasonderzoek, toegepaste bemesting, weersgegevens.

Hoe & Wat - Evalueren

Uitgangspunt bij de evaluatie van uw inspanningen op het gebied van de biologische bodemkwaliteit is, dat u de vier voorgaande stappen en hun resultaten tegen het licht houdt.  Konden ze naar behoren worden uitgevoerd en hebben deze de beoogde informatie opgeleverd? In deze fase blijkt het nut van uw aantekeningen in het logboek! Hiermee krijgt u het antwoord scherp op de volgende vragen:

Tips voor het groeiseizoen - Experimenteren

Winter
 • Heeft u in het afgelopen jaar een veldproef uitgevoerd? Dan is het winterseizoen bij uitstek geschikt om de resultaten te evalueren en plus- en minpunten te benoemen
 • Nieuwe plannen maken, voor bijvoorbeeld de toepassing van een nieuwe maatregel.

Hoe & Wat - Experimenteren

Ter voorbereiding van een proef op eigen grond is het goed om een en ander op papier te zetten. Schrijf op wat u wilt bereiken en dus wat u wilt meten om te weten of uw behandeling gewerkt heeft. De volgende instructies kunnen hierbij helpen:

Tips voor het groeiseizoen - Maatregelen

Winter
 • Bemesting: Hou bij het opstellen van het bemestingsplan rekening met de aanvoer van organische stof
 • Bouwplan: Overweeg de meer strategische opties zoals bouwplanverruiming of akkerranden
 • Bodembewerking: maak zo mogelijk afspraken met de loonwerke

Hoe en wat - Maatregelen

Voor dit hoofdstuk is samengewerkt met PPO-agv uit Lelystad. Onderstaand volgt een overzicht van maatregelen dat is opgesteld in het kader van het MMM/PBEE-project ‘Brede Kennisontsluiting Bodembiodiversiteit’. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van bodemfuncties.

Bodembiodiversiteit - Verdieping -Meetset

Onderstaand volgt eerst een korte beschrijving van enkele andere indicatoren die ook belangrijk kunnen zijn voor de bodemkwaliteit. Daarna volgt een korte beschrijving van de meetprotocollen van de indicatoren uit de meetset.
Enkele andere indicatoren (niet opgenomen in de meetset):

Bodembiodiversiteit - Tips voor het groeiseizoen -Meetset

Winter
 • Ga aan de slag met het 5-stappenplan en overweeg de aanleg van een demo- of proefveld
 • Maak afspraken voor de bemonstering en de analyse van de meetset
 • Verdiep u in de materie, bijvoorbeeld wat betreft het zelf beoordelen van wo

Bodembiodiversiteit - Hoe & Wat - Meetset

Onderstaand is de informatie over de meetset bodembiodiversiteit samengevat in een drietal onderwerpen: monstername, meetset en richtwaarden.

Verdieping -Bodemfuncties

In breder perspectief worden meer bodemfuncties onderscheiden dan de vier bovengenoemde. Deze kunnen te maken hebben met de plaats c.q. rol van de landbouw in het landschap en de leefomgeving. Voorbeeld hiervan is koolstofvastlegging, een functie die van belang is om het versterkte broeikaseffect tegen te gaan. Bodemfuncties worden ook wel aangegeven met de term ‘bodem-ecosysteemdiensten’.

Tips voor het groeiseizoen –Bodemfuncties

Winter
 • Benoem de knelpunten in uw percelen (opbrengst, bodemproblemen)
 • Bekijk welke bodemeigenschappen goed dan wel minder goed zijn ontwikkeld
 • Overweeg of bodembiodiversiteit een rol kan spelen bij het verbeteren van de knelpunten of dat u het chemisch en/of fysisc

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Economie en management