Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bodem en water

CBAV: onafhankelijke deskundigheid voor een goed bodem- en bemestingsadvies

De Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast en maakt deze beschikbaar voor telers en anderen via het

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische stoffen

Dit project (een PPS binnen de Topsector Agro & Food) richt zich op het genereren van meerwaarde voor organische reststromen door ze om te zetten in een waardevolle grondstof voor de plantaardige productie met als doel het verhogen van de bodemweerbaarheid. Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. Het effect is echter afhankelijk van het type organische stof, maar is ook pathogeen en grondsoort afhankelijk.

Perspectief van bodemverbeteraars

Het doel van dit onderzoeksproject is het vaststellen van het effect van bodem-/structuurverbeteraars op korte en langere termijn (zes jaar) in 5 belangrijke akkerbouwregio’s in Nederland (verschillende grondsoorten en bouwplannen). Het gaat daarbij om het jaarlijks vaststellen van het effect op opbrengst en kwaliteit van de gewassen en het tweejaarlijks vaststellen van het effect op de fysische, chemische en bodembiologische bodemvruchtbaarheid (gekozen is voor 2010, 2012 en 2015).

Werk groenbemesters op kleigrond liever niet te vroeg en vooral zorgvuldig in

De teelt van een groenbemester in het najaar is bevorderlijk voor de bodemvruchtbaarheid en kan stikstof naleveren aan de volgteelt, met name winterharde groenbemesters (o.a. raaigrassen) en vlinderbloemigen (o.a. klavers).

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

De beste keuzes voor het saneren van tarragronden in verband met AM

Inleiding

Bij de oogst van aardappelen komt veel grond mee met het product dat zowel op het eigen bedrijf als elders wordt verzameld en afgevoerd. Op het eigen bedrijf komt bij het inschuren zeefgrond vrij en tijdens het sorteren sorteergrond; gezamenlijk zo’n 1 à 2 ton grond per hectare aardappelen. Deze hoeveelheid hangt af van de grondsoort, de vochtigheid van de grond tijdens de oogst en de kenmerken van de aardappelcultivar. Aan een ruwschillige aardappel met diepe ogen blijft aanzienlijk meer grond hangen dan aan een gladschillige aardappel met oppervlakkige ogen.

Doorspuiten van drainage?

Het doorspuiten van een drainage is lang niet altijd de oplossing indien de drainage niet goed loopt. Het is van groot belang om bij problemen met wateroverlast eerst zo goed mogelijk de oorzaak te achterhalen. Loop eerst de eindbuizen langs of deze wel open zijn. Vaak zitten deze dicht na het schoonmaken van de sloot.

Informatiedag voor bemestingsadviseurs

Het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) heeft op vrijdag 6 december 2013 voor de derde keer de informatiedag voor intermediairs georganiseerd. Centraal stonden onderwerpen over bodem, bemesting en (bodem)biodiversiteit in de Nederlandse akkerbouw.

Hieronder treft u het programma aan met de gegeven presentaties (workshops).

Wintergranen voor waterberging

In dit onderzoek hebben DLV Plant en PPO-AGV Vredepeel gekeken of wintergraan als buffervlak of –strook een vergelijkbaar erosie remmend effect heeft als een groenstrook of een groenvlak met grassen. Een grasbufferstrook levert geen productie op. Bij aanleg van een graanbufferstrook kan mogelijk het erosie remmend effect gecombineerd worden met plantaardige productie. Via een bevloeiingsproef is gezocht naar het waterbergend vermogen van een graanbufferstrook.

Vragenlijst waterstudie Limburg ((vollegronds)groenteteelt)

Het Landbouw Economisch Instituut (LEI, onderdeel van Wageningen UR) vraagt agrarische ondernemers deel te nemen aan een kort (15 minuten) anoniem onderzoek over droogte-adaptatiemaatregelen.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Organische stof

Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren).

pH in orde?

Voor een aantal gewassen, zoals bieten, conserventeelten en cichorei is voor een goede structuur een goede pH vereist. Op zand is de streef-pH 5,7. Voor Löss bij een lutumgehalte van <10 is de streef-pH 6,3 / bij lutum >10 is het 6,6. Op rivierklei < 8% lutum pH van 6,0 / tussen 8 en 12 % lutum een pH van 6,2 en >12 % lutum een pH van 6,4.

Emissie-neutrale akkerbouw

Het Masterplan Mineralen Management (MMM) streeft naar een emissie-neutrale akkerbouw in 2030 waarbij de verliezen van nutriënten naar bodem, water en lucht niet hoger zijn dan die vanuit onbemeste gronden, met maximaal rendement en maximaal gebruik van biodiversiteit.

Dit rapport geeft weer wat de effecten zijn van een emissie-neutrale akkerbouw en welke technische consequenties dit heeft voor de wijze van bemesten, voor bodemvruchtbaarheid, voor gewasopbrengsten en voor de vraag naar landbouwgrond.

Wijzer met mineralen

Doelstelling van dit kennisoverdrachtsproject is om akkerbouwers en intermediairs maximaal gebruik te laten maken van de kennis over optimaal en efficiënt gebruik van mineralen. Zowel van de bestaande als de nieuwe kennis die de komende jaren uit onderzoek (mede vanuit het MMM) beschikbaar komt. Hieronder treft u alle informatie vanuit het kennisoverdrachtsproject 'Wijzer met mineralen' aan.

Informatiedag MMM voor bemestingsadviseurs 2012

Op woensdag 28 november 2012 heeft het Masterplan Mineralenmanagement haar tweede informatiedag georganiseerd, speciaal voor bemestingsadviseurs. Deze interactieve dag stond in het teken van onderzoeksresultaten, nieuwe inzichten, praktische handvatten en andere interessante vraagstukken die relatie houden met het mineralenmanagement in de Nederlandse akkerbouw.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bodem en water