Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Overige bladziekten

Tweede groeiregulatie wintertarwe en ziektebestrijding

Tot nu toe komt alleen maar septoria voor in percelen wintertarwe. Bij aanhoudende droogte, of weinig neerslag van betekenis, zal deze ziekte zich minimaal uitbreiden. Een groot aantal percelen komt echter wel in het gewasstadium voor de tweede groeiregulatie die normaliter gecombineerd wordt met de eerste ziektebestrijding.

Middelentabel bestrijding schimmelziekten in de uienteelt

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

Ziektebestrijding in wintertarwe

In de periode 2006 t/m 2012 is er door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in Lelystad (PPO-agv) in opdracht van de Stichting prof. dr. J.M. van Bemmelenhoeve onderzoek uitgevoerd naar de optimale ziektenbestrijdingsstrategie in wintertarwe. Daarnaast werd in enkele jaren ook aandacht besteed aan andere actuele zaken bij tarwe, zoals een optimale N-bemesting, voor- en nadelen van precisiezaaien en de toepassing van verschillende groeiregulatoren.

Stemphylium in zaaiuien

Na de zeer warme dagen van 27 en 28 juni zien we nu regelmatig verbrande toppen in de uiengewassen. Dergelijke gewassen worden gevoeliger voor aantasting door Stemphylium. Ook percelen die aangetast zijn door trips of beschadigd zijn door hagel, zijn gevoeliger voor Stemphylium.

Wanneer stoppen met schimmelbestrijding zaaiuien?

Het moment om te stoppen met de schimmelbestrijding in zaaiuien wordt bepaald door de mate van afsterving van het gewas, ziektedruk in het perceel en veiligheidstermijn van de middelen.

Bladschimmels in bieten

De bladschimmelwaarschuwingsdienst van het IRS heeft voor geheel Zuidwest-Nederland een waarschuwing uitgegeven.

Verbetering van strovertering

Stoppelresten en stro van tarwe kunnen een bron van infectie door Septoria, DTR en (aar)fusarium zijn. Doel van dit onderzoek was om een effectief en efficiënt systeem voor de behandeling van gewasresten te ontwikkelen, zodanig dat de gewasresten (ook als er niet geploegd wordt) voldoende snel verteren, waardoor de ziektedruk kan worden verlaagd.

Na twee jaar onderzoek zijn er geen harde conclusies te trekken over de invloed van behandeling van gewasresten op vermindering van de ziektedruk. De indruk bestaat dat verschillen erg klein zijn en dat de tarweteelt geen meetbare negatieve invloeden ondervindt van gewasresten van de voorgaande tarweteelt.

Ziektebestrijding in vroege zomergerst

In de vroege gerstpercelen is het vlagblad al aanwezig. U kunt dan de (aanvullende) bescherming tegen schimmelziekten uitvoeren.

Stoppelresten goed onderwerken voor uitzaai!

In teeltseizoen 2007 kwam er in maïs op grote schaal een aantasting door Helminthosporium voor. De door het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) geschatte VEM-opbrengstreductie op basis van gegevens in 2007 komt uit op 5 tot 10% bij een vroege primaire aantasting (uit de grond). De secundaire aantasting (via de wind) komt veelal later en dan is de VEM-opbrengstreductie slechts 1-2%.

Ziektebestrijding in wintertarwe

Betrek bij de ziektebestrijding in tarwe heel nadrukkelijk de resistentie van het betreffende ras.

Effect en rendement van ziektebestrijding bij resistente wintertarwerassen

Sinds enkele jaren zijn er wintertarwerassen beschikbaar met een hele goede ziekteresistentie. Deze rassen kunnen met weinig ziektebestrijding en mogelijk zelfs helemaal zonder ziektebestrijding een vergelijkbaar of zelfs beter financieel resultaat opleveren dan de huidige veel gebruikte rassen met ziektebestrijding. De resultaten van de rassenproeven geven aanleiding voor deze veronderstelling.
Het weglaten van één of meerdere bespuitingen levert uiteraard een aanzienlijke kostenbesparing op en zou de teelt van wintertarwe financieel aantrekkelijker kunnen maken. Telers zijn echter nog onvoldoende bekend met de eigenschappen van deze rassen en in de praktijk wordt bij de ziektebestrijding weinig rekening gehouden met de resistenties van een ras.

Van 2005 t/m 2007 is in opdracht van het HPA door PPO onderzoek uitgevoerd naar de beste strategie van ziektebestrijding bij resistente en minder resistente rassen. Hierbij zijn niet alleen de meeropbrengsten van ziektebestrijding in beeld gebracht, maar is er vooral ook gekeken naar de kosten en uiteindelijk het rendement van de verschillende bespuitingen.

Botrytis in aardappelen

Naar aanleiding van een vraag uit de praktijk is nagegaan in welke mate Botrytis een probleem is in aardappelen en wat er aan gedaan kan worden.

Als eerste is de literatuur geraadpleegd. Er is met name gezocht naar de bestrijdingsmogelijkheden. Vervolgens is er in de praktijk gezocht naar percelen met aardappelen waar problemen met Bortytris waren. Tevens is gekeken of er verschil in resistentie was tussen rassen. Geconcludeerd mag worden dat de ziekte zich vooral aan het einde van het seizoen laat zien, waardoor deze weinig invloed op de opbrengst heeft. Extra gevoelige rassen zijn niet vastgesteld. Er zijn in Nederland geen middelen toegelaten ter bestrijding van deze schimmelziekte in aardappelen.

Teelthandleiding graszaad - schimmelziekten

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over schimmelziekten in graszaad.

In de graszaadteelt kan een aantal specifieke schimmels van betekenis zijn. In hoeverre ze van invloed zijn voor de zaadproductie, is slechts van een enkele aantasting bekend. In dit hoofdstuk wordt allereerst een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste ziekten. ...

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Overige bladziekten