Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Cysteaaltjes

Effectiviteit inundatie voor de bestrijding van Globodera pallida en Verticillium dahliae

Een van de bedreigingen van de pootaardappelteelt zijn aardappelcysteaaltjes (AM). Pootaardappelen mogen alleen worden geteeld op AM-vrije percelen. Op het pootgoedbedrijf van Frank en Anton de Schutter is getracht met resistente rassen, de teelt van een vanggewas voor de aaltjes of door toepassing van granulaat de aaltjes te bestrijden. Het effect was niet altijd afdoende en de teelt van resistente rassen is op dit bedrijf economisch minder aantrekkelijk dan het vatbare ras Spunta. In 2011 is door PPO-AGV in opdracht van het Productschap Akkerbouw (PA) in het kader van Actieplan Aaltjesbeheersing een proef uitgevoerd met inundatie op een perceel van de Schutter. De effectiviteit van inundatie tegen het aardappelcysteaaltje Globodera pallida is onderzocht, de invloed op de bodemstructuur en de technische en economische aspecten zijn in kaart gebracht.

Duurzaam gebruik van AM-resistenties van zetmeelaardappelen

Gebruik van resistente aardappelrassen in het zetmeelaardappeltelend gebied heeft de afgelopen jaren geleid tot een sterke afname van de AM-besmetting. Echter, zodra er gaten gaan vallen in de AM resistentie van aardappelrassen kan dit leiden tot oplopende AM-besmettingen, met alle schadelijke gevolgen van dien.
Om meer inzicht te krijgen in de resistentie tegen de pathotypen Ro23, Ro4 en Ro5, heeft het HLB in 2011 in opdracht van stichting TBM / Productschap Akkerbouw een aantal geselecteerde rassen getoetst.

De AM-resistenties van de getoetste aardappelrassen voor Ro23, Ro4 en Ro5 lijken in dit eenjarige onderzoek goed. De rassen Altus, Axion en Aveka gaven een vermeerdering, maar de overige getoetste zetmeelrassen bleken goed resistent.
Mogelijke 'gaten' lijken er dus niet te vallen. Van Altus is het bekend dat het geen goede AM-resistenties heeft tegen G. rostochiënsis; dit geldt ook voor Ro4 en Ro5.

Bietencystenaaltjesresistente rassen op ligplaatsen

De ligplaats van de bieten is vaak op een vast perceel of op dezelfde plek van een perceel. Door de verlading van de bieten met de bietenmuis blijft er achter de muis organisch bietmateriaal achter. De kans op cystenaaltjes is op deze plekken sterk aanwezig.

Beheersing aardappelmoeheid

De brochure aardappelmoeheid van het Actieplan Aaltjesbeheersing geeft veel informatie over de achtergronden, regelgeving, bemonstering, bestrijding en beheersing van aardappelcysteaaltjes. Met praktische voorbeelden worden maatregelen toegelicht om aardappelmoeheid te beheersen.

Cystentoets van aardappelpootgoed voor export

Om een indicatie te hebben van de sanitaire kwaliteit van het pootgoed kan een partij worden gewassen en gecontroleerd op AM door het inbouwen van een cystenfilter (zeeftrommel) in de wasstraat. PPO-agv heeft, in opdracht van het PA, onderzocht of een filter in de wasstraat functioneert naar behoren. Dat betekent dat cysten, die aanwezig zijn op partijen aardappels, gedurende het wasproces worden uitgefilterd en kunnen worden aangetoond op het filter.

Gebleken is dat "De Kubbe" te Biddinghuizen nu over een wasstraat beschikt waarmee partijen aardappels kunnen worden onderzocht op cysten van aardappelcysteaaltjes.
Door het wassen van pootgoed en inbouwen van deze bemonstering in de wasstraat wordt het mogelijk om partijen pootgoed te voorzien van een extra waarborg. Het verdient aanbeveling om de voors en tegens van deze techniek te bespreken met de betrokken partijen uit de pootgoedsector.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - advies voor de beheersing

In dit deel van de handleiding aaltjesmanagement in de akkerbouw worden per aaltjessoort praktische en toepasbare maatregelen beschreven voor een maximale beheersing.

Leg alsnog uw valplekken vast

Het is nog steeds zinvol om aardappelmoeheid-valplekken vast te leggen in uw teeltadministratie.
In een aardappelgewas zal een valplek gaan opvallen, omdat hier het onkruid erdoor komt wanneer het gewas gaat liggen. Vastleggen van een valplek maakt een aparte behandeling van de plek in een later stadium mogelijk.

Herken eerste aantasting door cysten

Rond de langste dag in het jaar worden de eerste cysten zichtbaar op het wortelstelsel van aardappel. Heeft u een slechte plek in uw aardappelgewas, licht dan nu eens een plant op.

Aaltjesmanagement in de akkerbouw - achtergronden

Dit hoofdstuk van de handleiding 'Aaltjesmanagement in de akkerbouw' beschrijft de belangrijkste aaltjes die in de akkerbouwgewassen en akkerbouwmatig geteelde groentegewassen schade veroorzaken.

Geef aardappelopslag geen kans

Ondanks dat het afgelopen winter gevroren heeft, is aardappelopslag een probleem. Om te voorkomen dat de aardappelcysteaaltjes deze aardappelopslag gaan benutten om nieuwe cysten te vormen, moet deze (wettelijk verplicht) vóór 1 juli volledig bestreden zijn.

Resistentieonderzoek aardappelmoeheid

In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van AM-resistentie en de manier waarop deze resistentie wordt getoetst.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Cysteaaltjes