Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Beheersing schimmels en bacterien

Phytophthora infestans in aardappel - een overzicht

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle aanwezige informatie over Phytophthora infestans in aardappel. Wij hopen dat u hier het komende groeiseizoen weer uw voordeel mee kunt doen.

Schurft in aardappelen

In dit overzicht vindt u verschillende links naar informatie over schurft in aardappelen.

Beheersing van valse meeldauw in uien

In deze samenvatting worden de resultaten van onderzoek naar de beheersing van valse meeldauw in uien kort toegelicht. In 2004 is in opdracht van het Productschap Akkerbouw meerjarig onderzoek gestart om uiteindelijk tot een praktische beheersstrategie voor valse meeldauw (Peronospora destructor) in de teelt van uien te komen.

Hierbij worden de volgende zwaartepunten in het onderzoek onderscheiden:

  • biotoets met eerstejaars plantuien van veldproef bolbesmetting 2010 in februari 2011;
  • voorkomen van systemische aantasting door een chemische/biologische behandeling na het uitplanten van eerste jaarsplantuien;
  • onderzoek naar het infectieproces van eerstejaars plantuien en specifiek de transmissie van valse meeldauw naar de bol en hoe dat te onderbreken;
  • nader onderzoek naar de combinatie van warmte/vocht behandelingen van plantuitjes i.s.m. het bedrijfsleven (RuVoMa);
  • nader onderzoek naar de effectiviteit van loofbranden gericht op een goede timing van de behandeling;
  • timing van loofbranden op basis van het verspreidingsmodel;
  • testen (validatie) verspreidingsmodel valse meeldauw onder praktijkomstandigheden;
  • doorontwikkelen PCR-methode met nadruk op analyse van mengmonsters;
  • afhankelijk van de resultaten een survey opzetten naar de vorming van oösporen in praktijkvelden.

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Beheersing aarfusarium en bladvlekkenziekte in zomergerst

Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er weinig kans op Fusarium. Is het tijdens en voor de bloei nat dan vergroot dat de kans op aarfusarium.

Bestrijding Pleospora herbarum in zaaiuien

Het testen van enkele fungiciden op hun bestrijdingseffect tegen de door de schimmel Pleospora herbarum veroorzaakte loofaantasting.

Bespuitingsproef tegen koprot met loofdodende middelen

Het principe van koprotbestrijding kan gezien worden als het zo snel mogelijk indrogen van de halzen na het optrekken.

Invloed van de halsdikte op het optreden van koprot

De reden van het feit, dat kunstmatig drogen van uien niet meer dan een reductie van koprot met 50% oplevert, kan o.a. gezocht worden in de heterogeniteit van de halsdikte binnen een partij uien, waardoor het droogproces minder gelijkmatig verloopt.

Effect van tijdelijke warmtebehandeling met hoge temperatuur op het optreden van koprot

Nagaan of het mogelijk is door tijdelijke behandeling van de uien bij hoge temperatuur het effect van het normaal kunstmatig drogen bij 30 °C daarna te vergroten.

Beheersing Alternaria in de teelt van aardappelen

In opdracht van het Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar de bestrijding van Alternaria in de teelt van aardappelen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gewasbeschermingsindustrie.

Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui

Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden.

Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.

Drogingsproef met plantuitjes ter bestrijding van koprot

In aansluiting op de koprotproef met plantuitjes, die uitgevoerd werd in Juli 1953, is in 1954 eenzelfde proef opgezet met het doel het effect van kunstmatig drogen op het koprotpercentage na te gaan.

Uienolie als bestrijdingsmiddel tegen witrot-aantasting van uienplanten

Aantasting van uienplanten door Sclerotium cepivorum berk. Komt in Nederland steeds meer voor. Door P. Merriman is hiertegen een bestrijdingsmethode ontwikkeld op basis van stimulatie van sclerotiënkieming door uienolie. Na kieming sterft het sclerotium af omdat er geen infectie plaatsvindt.

Bestrijding witrot

Het vaststellen van de invloed van een grondbehandeling met uienolie op het verloop van het aantal sclerotiën in de grond.

Bestrijding Witrot Sumisclex in zaaiuien

Het testen van Sumisclex in deverse doseringen en behandelingen.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Beheersing schimmels en bacterien