Secondary menu

Let bij het opstellen van het bemestingsplan op kali

18/11/2015 - R. Postma, NMI - Commissie Bemesting Akkerbouw / Vollegrondsgroenteteelt

Kalibemesting is een belangrijk onderdeel van het bemestingsplan, omdat kali effect heeft op opbrengst en kwaliteit, met name bij aardappelen. Het kali-advies hangt af van de gewassen in het bouwplan, de grondsoort en de kali-beschikbaarheid. Op kleigrond kan kali in het najaar worden toegediend met een chloridehoudende meststof, zoals K-60.

Benodigde kali-gift

Grondonderzoek vormt de basis voor het kali-advies. De kalibeschikbaarheid bepaalt hoe hoog de kali-gift dient te zijn om een goede opbrengst en kwaliteit van het gewas te realiseren. Daarnaast moet de kali-afvoer door de gewassen in het bouwplan worden gecompenseerd en eventueel uitspoelingsverlies in de winter (op zandgrond). Dit kan in beeld worden gebracht met de kali-balans, waarop de afvoer met gewassen en de verliezen worden vergeleken met de aanvoer met meststoffen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de kali die eventueel met organische mest wordt aangevoerd. Als de kalitoestand in de bodem lager is dan de streefwaarde is een reparatiebemesting nodig.

Wanneer kali toedienen op klei? En met welke meststof?

De kalibemesting kan op kleigrond in het najaar worden uitgevoerd met een goedkope chloridehoudende meststof, zoals K-60 of Korn-Kali. De kali wordt gebonden aan de kleideeltjes en blijft grotendeels beschikbaar voor het gewas. Er kan ook voor worden gekozen de kali in het voorjaar toe te dienen.

Evaluatie kali-advies

Het kali-advies in het Handboek bodem en bemesting wordt momenteel geëvalueerd. Het kali-advies dat Eurofins Agro / Blgg hanteert is gebaseerd op het kwantificeren van meerdere kali-fracties in de bodem en op de nalevering vanaf het kleihumuscomplex naar de directe beschikbare fractie. Deze methode wijkt af van het advies in het Handboek doordat de K-beschikbaarheid anders wordt gemeten. De komende tijd zal worden nagegaan of er meer overeenstemming in de adviezen kan worden aangebracht. Meer informatie Achtergrondinformatie over de opbouw van het kali-advies, het onderscheid tussen het bodem- en het gewasgerichte advies, de kali-afvoer met gewassen en de berekening van de benodigde gift is beschikbaar via het handboek bodem en bemesting.