Secondary menu

Werkplan 2018 Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV)

13/03/2018 - J. de Haan - CBAV

Aanleiding

De wensen van akkerbouwers gerelateerd aan het focusonderwerp ‘bodemchemie/bemestingsonderzoek’ van het kennis- en innovatieprogramma van de BO-akkerbouw scoren hoog. De kunst is echter om de voor de sector relevante wensen zodanig uit te werken dat de projectresultaten direct kunnen worden vertaald naar duidelijke adviezen. Een ‘controle’ is in gebouwd om te voorkomen dat bemestingsprojecten op zichzelf staan en resultaten niet ‘advieswaardig’ worden opgeleverd. Hierin speelt de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) een coördinerende rol op het gebied van onderzoek, advisering en communicatie. Vanuit BO Akkerbouw wordt via een verplichting (als onderdeel van de toezeggingsbrief) geregeld dat de afzonderlijke projecten de CBAV regelmatig voeden met relevante informatie en verbeterde adviezen (dit zijn extra communicatieve handelingen voor de afzonderlijke projecten). De CBAV interpreteert en vertaalt de voorgestelde adviezen en communiceert deze vervolgens eenduidig met akkerbouwers. Op deze wijze wordt geborgd dat projectresultaten niet op de plank belanden, maar onderdeel worden van een actief aan de praktijk uitgedragen bemestingsadvies: in de juiste context. De commissie bestaat uit leden van LTO (voorzitter) Wageningen UR (secretariaat), NAV, IRS, NMI, Eurofins Agro, Delphy en BO-akkerbouw. Momenteel loopt een sollicitatieprocedure om de commissie uit te breiden met een vertegenwoordiger van een tweede organisatie op gebied van bodemanalyses en bemestingsadviezen.

Doel en relevantie

Het doel van de commissie is om relevante, onafhankelijke en betrouwbare perceels-/plaatsspecifieke adviezen en informatie over bodem en bemesting te geven aan akkerbouwers en vollegrondsgroententelers en hun adviseurs. Deze adviezen zijn integraal en hebben naast bemesting en chemische bodemvruchtbaarheid ook aandacht voor fysische en biologische bodemaspecten en hun beheersmaatregelen. De adviezen en informatie hebben oog voor integrale duurzaamheid (people, planet, profit) en leiden tot een efficiëntere landbouwproductie met hoge opbrengsten, lage inputs en lage verliezen. Dit draagt bij aan doelen van alle belanghebbenden, een rendabele duurzame akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Als betere adviezen leiden tot een opbrengstverbetering in de akkerbouw van gemiddeld 1% leveren deze ca. 20-30 miljoen op jaarbasis op, los van besparingen op meststoffen. Efficiënter gebruik van meststoffen leid tot lagere meststofkosten, minder verliezen en snellere realisatie van milieudoelen zoals verwoord in de Europese richtlijnen als de Kaderrichtlijn water en de Nitraatrichtlijn. De rol van de commissie is veranderd van reactief aanpassen van adviezen op basis van uitgevoerd onderzoek naar proactief in gang zetten van de noodzakelijke veranderingen naar een duurzame en rendabele bemesting en bodembeheer. De commissie weet aan te sluiten bij en (snel) in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in onderzoek, markt en wet- en regelgeving. Nieuwe kennis, nieuwe marktontwikkelingen en nieuwe regelgeving worden indien zinvol direct verwerkt in de adviezen en in de overige informatie die vanuit de commissie wordt aangeboden. Ook worden nieuwe onderzoeksvragen benoemd. De commissie draagt de adviezen en informatie actief uit naar akkerbouwers en adviseurs en anderen en is ook in dialoog met deze partijen om tot de juiste prioriteitstelling te komen van activiteiten van de commissie en het uit te voeren onderzoek. De commissie wil bij het vaststellen van adviezen meer gebruik maken van gegevens van derden, ook uit het buitenland. Gegevens van proeven worden zodanig opgeslagen dat ze eenvoudig her te gebruiken zijn voor aanpassing van de adviezen. De commissie werkt intensief samen met de commissies bemesting of bemestingsdeskundigen uit andere sectoren (melkveehouderij en bloembollen) om beschikbare middelen efficiënt te gebruiken.

Activiteiten in 2018

 • Secretariaatsvoering (voorbereiding vergaderingen, beantwoording van korte inhoudelijke vragen van gebruikers en archivering van alle relevante documenten, contacten in netwerk)
 • Organiseren van vergaderingen (3-4 per jaar) waarin o.a.
  • adviezen voor het Handboek Bodem en Bemesting worden besproken en vastgesteld; o adviezen (aan BO Akkerbouw) over meeste geschikte consortia voor projecten (consortia die zoveel mogelijk kans geven op voor de telers relevante projectresultaten) worden besproken;
  • onderzoekswensen op het gebied van bodem en bemesting worden besproken en vervolgens ingediend bij BO Akkerbouw;
  • adviezen over project/onderzoeksopzet worden besproken en gegeven aan consortia
 • Basisbeheer en -onderhoud van de website handboekbodemenbemesting.nl (technisch en inhoudelijk). Het gaat hier alleen om de noodzakelijke wijzigingen om de huidige website goed te laten draaien. Grotere vernieuwingen worden in projectvorm uitgevoerd;
 • Actieve, structurele en frequente communicatie
  • Nieuwsberichten op website (ca. 26 per jaar, elke 2 weken een bericht) n.a.v. actuele zaken, nieuwe adviezen, tips en doorplaatsen van deze berichten op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn), deels afkomstig van de commissie zelf, maar grotendeels afkomstig van de BO-akkerbouwprojecten op gebied van bodem en bemesting.
  • Vakbladartikelen (2) over nieuwe adviezen en ontwikkelingen op gebied van bodem en bemesting
  • Klankbordgroepbijeenkomst met vertegenwoordigers van toeleveranciers, kunstmestindustrie en andere belanghebbenden.
  • Jaarlijkse themadag voor intermediairs in het najaar. In 2017 is besloten de themadag te verplaatsen van februari naar november. Echter er is in 2017 geen budget voor financiering van een tweede themadag. Het verzoek is om de themadag in november 2017 te organiseren uit het budget 2018.

Verwachtte resultaten

 • Nieuwe adviezen vastgesteld in de commissie en opgenomen op de website van het Handboek Bodem en Bemesting
 • Efficiëntere en kwalitatief betere werking van de onderzoeksketen: van wens, naar goed projectvoorstel, naar efficiënte uitvoering naar goed advies en kennisverspreiding.
 • Betere bekendheid van bemestingsadviezen, het Handboek Bodem en Bemesting en de CBAV bij boeren en anderen in de akkerbouwsector

Begroting 2018

De kosten van de CBAV in 2018 komen uit op € 63.640 (zie bijlage) inclusief de kosten voor vergoeding van het tweede lab en de vergoeding van de kosten van 2 themamiddagen (in november 2017 en november 2018). De organisatie van de themadagen levert op basis van de themadag in februari 2017 ca. € 5,000 aan inkomsten op van betalende bezoekers. Hier zit wel een risico op waarin een garantstelling door BO-akkerbouw voor wordt gevraagd. Voor financiering van de CBAV wordt daarom een bijdrage gevraagd van € 58,640 euro gevraagd en een garantstelling van € 5,000 vanwege onzekerheid in de inkomsten van de themadagen.

AttachmentSize
PDF icon Begroting CBAV (pdf, 1 pagina)178.29 KB