Organisatie Actieplan Aaltjesbeheersing

29/08/2011 - Actieplan Aaltjesbeheersing - Productschap Akkerbouw

Waar gaat dit over?

Deze pagina geeft inzicht in de structuur van het Actieplan Aaltjesbeheersing.

Om kennis over en maatregelen voor de beheersing van aaltjes op een effectieve en efficiënte wijze te ontwikkelen en te implementeren in de praktijk is een aantal jaren geleden besloten de aaltjesproblematiek gebundeld en gecoördineerd aan te pakken. In het najaar van 2004 heeft het Productschap Akkerbouw (PA) dit opgepakt door een Symposium Aaltjesbeheersing te organiseren met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, als eerste stap naar een Actieplan Aaltjesbeheersing.

Het PA is daarna begin 2005 gestart met het Actieplan Aaltjesbeheersing. De inhoud daarvan is daarbij in een plenaire workshop besproken met alle betrokken partijen om tot overeenstemming te komen over en draagvlak te hebben voor de doelen, de uit te voeren projecten daarbinnen, de prioriteiten en de aansturing van het Actieplan. Eind 2008 is de eerste fase van het Actieplan afgelopen.

In juni 2008 is in een workshop met betrokkenen bij het Actieplan en vertegenwoordigers van de akkerbouw-, groenten- en bollensector de eerste fase van het Actieplan geëvalueerd en is gediscussieerd over een vervolg van het Actieplan en de prioriteiten die daarin gesteld moeten worden. Op basis van de resultaten van de workshop en geadviseerd door de begeleidingscommissies van het Actieplan is de stuurgroep tot een voorstel voor Actieplan fase 2 gekomen. Actieplan fase 2 is in oktober 2008 goedgekeurd door de Commissie Teeltaangelegenheden van het PA en met ingang van 2009 van start gegaan.
Eind 2012 liep de tweede fase van het Actieplan af. De Commissie Teeltaangelegenheden heeft deze fase financieel en inhoudelijk goedgekeurd en heeft ingestemd met een derde fase van het Actieplan Aaltjesbeheersing. In deze derde fase (2013-2015) komt meer focus te liggen op kennisoverdracht richting de praktijk.

De projectorganisatie die in 2005 was opgezet om het Actieplan te begeleiden is ook in de derde fase nagenoeg ongewijzigd. In het organogram van het Actieplan kunt u zien welke partijen en personen in de stuurgroep en commissies zitting hebben.