Secondary menu

Inventarisatie van bestrijdingsmethoden van nematoden

15/10/2006 - W.T. Runia, T.G. van Beers, E. Brommer, C.J. Kok en L.P.G. Molendijk - PPO-agv en PRI

Waar gaat dit over?

Doel van dit project was het verkrijgen van een overzicht van en inzicht in de effectiviteit van de beschikbare middelen en methoden (chemisch en niet-chemisch) ter beheersing van de meest schadelijke aaltjessoorten (aardappel- en bietencysteaaltjes, Meloidogyne chitwoodi, Pratylenchus penetrans en Trichodoriden) in de belangrijkste akkerbouwgewassen.
Vanuit diverse disciplines is aangegeven welke (combinaties van) methodieken aandacht verdienen om te komen tot optimalisatie van bestaande technieken, inpassing van nieuwe technieken en verbreding van de toepasbaarheid van methodieken.

Inleiding

Binnen de AaltjesBeheersingsStrategie (ABS) vormen de chemische en niet-chemische bestrijdingsmethoden het vangnet wanneer de aaltjessituatie niet door vruchtwisseling of rassenkeuze onder controle valt te brengen.
Vanwege het mondiale verbod op methylbromide is er hernieuwde interesse van de gewasbeschermingsindustrie en anderen om nieuwe middelen en methoden te ontwikkelen. Een inventarisatie van de mogelijkheden en effectiviteit van oude en nieuwe bestrijdingsmethoden is dan ook een logische start om te komen tot verbeterde adviezen voor de praktijk, het in beeld brengen van witte vlekken en het prioriteren van onderzoeksprojecten in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing.
Doel van dit project was het verkrijgen van een overzicht van en inzicht in de effectiviteit van de beschikbare middelen en methoden (chemisch en niet-chemisch) voor de beheersing van de meest schadelijke aaltjessoorten (aardappel- en bietencysteaaltjes, Meloidogyne chitwoodi, Pratylenchus penetrans en Trichodoriden) in de belangrijkste akkerbouwgewassen.

Uitvoering

Voor dit doel is netwerkonderzoek van PPO-agv en Plant Research International (PRI) uitgevoerd naar gebruikte en in ontwikkeling zijnde methoden ter beheersing van bodemziekten. Daarnaast is literatuur op dit gebied verzameld en in kaart gebracht.
In een workshop met telers en intermediairen is deze kennis gepresenteerd en ter discussie gesteld.
Ten slotte zijn ten behoeve van de aaltjesadviescommissie voor verschillende aaltjessituaties concrete bestrijdingsadviezen geformuleerd.
De inventarisatie betrof de volgende methodieken: natte grondontsmetting, toepassing van granulaten, fysische grondontsmetting, biologische grondontsmetting, biofumigatie, vanggewassen, compost en antagonisten.

Visies vanuit diverse invalshoeken

Vanuit diverse disciplines is aangegeven welke (combinaties van) methodieken aandacht verdienen om te komen tot optimalisatie van bestaande technieken, inpassing van nieuwe technieken en verbreding van de toepasbaarheid van methodieken.
Onderzoeksvisie vanuit PPO-PRI:

 • Optimaliseren van anaërobe (biologische) grondontsmetting
 • Mogelijkheden biofumigatie onderzoeken
 • Vergelijken hete luchtbehandeling, mobiel stomen met onderdruk en Monam, diep toegepast, op effectiviteit tegen aaltjes en op productie
 • Testen effectiviteit granulaten op dalgronden
 • Effectiviteit van granulaten in combinatie met partieel AM-resistente aardappelrassen testen
 • Minimaal vereiste teeltduur onderzoeken voor vanggewassen
 • Aaltjespopulaties onder de bouwvoor in kaart brengen in verband met herinfectie na inzet van natte grondontsmetting
 • Effectiviteit middelen van biologische oorsprong testen tegen aaltjes

Samenvatting onderzoeksvisie intermediairen en telers vanuit workshop:

 • Toepassen van Monam op kleigronden mogelijk maken door betere verdichting van de toplaag
 • Optimaliseren anaërobe (biologische) grondontsmetting
 • Mogelijkheden biofumigatie onderzoeken
 • Betrouwbaarheid vanggewas aardappel per regio valideren
 • Economische inpassing van Tagetes na (winter)gerst of erwt onderzoeken

Samenvatting onderzoeksvisie intermediairen en telers vanuit vragenlijsten:

 • Praktijk ziet vanggewassen en resistente rassen als meest effectieve maatregelen
 • Optimaliseren effectiviteit vanggewassen
 • Optimaliseren inzet resistente rassen
 • Mogelijkheden biofumigatie, ook met groenbemesters, onderzoeken