Secondary menu

Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

  • Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie;
  • Suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie;
  • Koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).

Energieboerderij heeft de volgende doelstellingen:

  • Het ontwikkelen en toetsen van een praktisch toegepast en transparant meetsysteem - Meetlat - waarmee de duurzaamheid van productie van biomassa kan worden bepaald. Dit gebeurt aan de hand van duurzaamheidscriteria op economisch, ecologisch en sociaal terrein. Dit kan bijdragen aan een certificeringsysteem voor de productie en omzetting van biomassa naar duurzame energie;
  • Het ontwikkelen en implementeren van economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde teeltwijzen voor de productie van biomassa voor bio-energie. Dit moet leiden tot ‘best practices’ voor de productie van deze biomassa, waarbij in de teelt wordt voldaan aan duurzaamheidscriteria. De ambitie is de bijdrage aan de CO2 emissie op basis van deze teeltwijzen ten opzichte van de fossiele referentie te ontwikkelen tot een niveau van minimaal 80%.

De energieboerderij is een initiatief van de Vereniging Initiatief Platteland. De aanjager van het project is voorzitter Joep Hermans. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, verzorgt de technische leiding en coördineert de activiteiten op het gebied van maïs en koolzaad en neemt de werkzaamheden rondom de meetlat voor zijn rekening. De activiteiten rondom suikerbieten worden door IRS gecoördineerd. Cultus agro advies verzorgt de secretariële ondersteuning.
Het project wordt breed ondersteund door de diverse organisaties, waaronder het Productschap Akkerbouw.

De belangrijkste resultaten worden opgenomen op Kennisakker.nl:

Kijk op de website van Energieboerderij voor meer informatie en resultaten.