Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Overige handelsgewassen

Lupine: een gezond alternatief voor boer en burger

De teelt van lupine is grotendeels verdwenen uit Nederland. Oudere boeren kennen lupine misschien nog als groenbemestingsgewas (vaak bittere lupine welke ongeschikt is als dierlijke of menselijke consumptie) of als voedergewas in de vorm van gehele plantsilage. Voor de productie van de eiwitrijke korrel heeft lupine echter lange tijd in de schaduw gestaan van veldbonen en erwten in gematigde streken en soja in warmere streken. Mede door de aanhoudende slechte publiciteit rond soja is door de jaren heen de aandacht voor lupine weer vergroot.

Perspectief inlandse teelt eiwithoudende gewassen voor de mengvoederindustrie

In 2011 en 2012 is door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd waarbij de teelttechnische aspecten en de gewasproductie van een zevental eiwithoudende gewassen in twee Nederlandse teeltgebieden (Zuidoostelijk- en Noordoostelijk zandgebied) werden onderzocht.

Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

Eindrapportage Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

  • Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.
  • Suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie.
  • Koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).

Gewas: overige handelsgewassen

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over overige handelsgewassen weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis

Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal.

Het PPO-agv heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer, aardappel en suikerbiet. Uit dit onderzoek bleek dat consumptieaardappel en schorseneer schadegevoelig zijn voor dit aaltje, dat suikerbiet weinig schadegevoelig is en dat waspeen niet schadegevoelig is. Daarnaast is de waardplantstatus van de vier genoemde gewassen voor dit aaltje bepaald. Aardappel en suikerbiet zijn een goede waardplant voor T. similis, schorseneer is een matige waardplant en waspeen is een vrij slechte waardplant voor dit aaltje.

Controleer uw ingeschuurde peen en aardappel

Met het rooien van de aardappelen zijn de aaltjesproblemen niet voorbij. Met name (bedrieglijk) maïswortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en M. fallax) , stengelaaltjes,(Ditylenchus dipcasi), en het door vrijlevende wortelaaltjes (Trichodorus en Paratrichodorus) overgebrachte tabaksratelvirus gaan met de knollen mee de schuur in.

Beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie

In 2007 en 2008 heeft PPO-agv in opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar de beheersing van valse meeldauw in de akkerbouwmatige teelt van peterselie.Diverse fungicidentoepassingen zijn in staat om de peterselie (in meer of mindere mate) tegen valse meeldauw te beschermen.

Afvoeren witlofgrond

Laat uw witlofgrond, na terugkomst van de tuinder, niet over de kavel uitrijden.
Omdat de grond vermengd kan zijn met dat van andere telers bestaat het risico dat op die manier een besmetting met schadelijke aaltjes op het bedrijf geïntroduceerd wordt.
Als de kosten te overzien zijn is storten bij een afvalverwerkingsbedrijf de meest veilige optie.

Onkruidbestrijding in witlof

Voor de onkruidbestrijding in witlof zijn diverse middelen beschikbaar. Dual Gold geeft in combinaties met lage doseringen een versterkte werking op een aantal onkruiden.

Luizen en schimmels in conservenerwten

Akkerbouw, industriegroente, conservenerwten schimmels, luizen

Nieuw middel voor ziektebestrijding in stamslaboon

In de onbedekte teelt van bonen (vers te oogsten) en in de onbedekte teelt van tuinbonen is het middel Switch tijdelijk toegelaten. Het is een middel op basis van fludioxonil en cyprodinil. Bij de bonen is het in te zetten tegen Sclerotinia (rattenkeutelziekte) en bij de tuinbonen tegen Botrytis fabae (chocoladevlekkenziekte).  

Onkruidbestrijding in peen na opkomst

Duurwerking van bodemherbiciden kan tegenvallen bij droogte. Bij nieuw onkruid een bestrijding uitvoeren met lage dosering

Onkruidbestrijding stamslabonen

Bij de teelt van stamslabonen kan bij hoge onkruiddruk een bodemherbicide toegepast worden. Door de verschillen in rasgevoeligheid voor Basagran kunnen na opkomst niet altijd voldoende hoge doseringen Basagran gebruikt worden om alle onkruiden te bestrijden. Spuit dan (ruim) voor opkomst 0,15-0,25 ltr Centium per ha. Ook Dual Gold heeft nu een toelating. Gebruik bij een combinatie ca.

Zaaien in warme grond kan opkomstproblemen voorkomen

Wacht zo lang mogelijk met het zaaien van waspeen op Meloidogyne-gevoelige gronden.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Overige handelsgewassen