Secondary menu

Duurzaam rendement

Ongeveer 46.600.000 hits; het resultaat van Google als gezocht wordt op 'sustainable development', 30.000.000 meer dan in 2005! In Nederland zijn 5.000.000 internetpagina's gericht op duurzaamheid, waarvan minimaal 200.000 specifiek voor de akkerbouw. Onmogelijk om ook maar een fractie van al deze informatie te bevatten.....
Het gaat echter altijd over het voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder de volgende generaties tekort te doen. De drie P's, people, planet , profit, dienen (gelijktijdig en gelijkwaardig) geïntegreerd te worden.
Kennisakker.nl probeert daarvoor op een gestructureerde wijze kennis aan te bieden aan de Nederlandse akkerbouw: actuele tips, artikelen, rapporten, adviezen.

De noodzaak van duurzame ontwikkeling van de Nederlandse akkerbouw
De jarenlange intensivering, schaalvergroting en productiviteitsstijging heeft geleid tot de succesvolle en efficiënte akkerbouwsector van vandaag, maar ook tot een relatief zware milieudruk door een hoog gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie. Dit resulteert o.a. in aantasting van bodem, water en lucht, verlies van landschappelijke diversiteit en biodiversiteit en een snellere verspreiding van ziekten en plagen.
Veranderingen in de akkerbouw waren en zijn nog steeds noodzakelijk. De samenleving van nu eist maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij milieuvriendelijk wordt geproduceerd. Er is behoefte aan nieuwe productie- en verwerkingsmethoden voor agrarische producten en grondstoffen om verspilling en vervuiling te kunnen terugdringen.

Het realiseren van duurzamere landbouwmethoden is echter een complexe opgave. Oorzaken hiervoor zijn:

  • Onvoldoende inzicht in methoden en technieken;
  • Gebrek aan kennis over de toegevoegde waarde van duurzame landbouw;
  • (Nog) geen goede afspraken in de keten van boer tot consument over de betekenis van duurzaamheid (ieder geeft er zijn eigen invulling aan);
  • Versnipperde en vaak niet op de praktijk gerichte kennis omtrent duurzame productiemethoden;
  • Onzekerheid over de financiële gevolgen en mogelijkheden van duurzame landbouwmethoden;
  • Onvoldoende schaalgrootte van individuele (agrarische) ondernemers om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen;
  • Kosten voor een duurzame productiemethode kunnen (nog) niet volledig in de prijs worden verwerkt.

Gedragsverandering, kennis van en ervaring met nieuwe methodieken en technieken blijken nodig om duurzame productiemethoden te kunnen realiseren. Deze noodzakelijke innovatie kan niet door één partij of één schakel in de keten worden gerealiseerd. De spelers in alle ketenschakels zullen slagvaardig moeten samenwerken.

Samenwerking in de keten
De rolverdeling en afspraken, die tot voor kort in de voedselproductie werden gehanteerd, blijken niet meer afdoende. Om voedsel zowel veilig als duurzaam te kunnen produceren, is openheid van zaken, transparantie van productie en bundeling van kennis noodzakelijk.
De primaire sector zal duidelijkheid moeten verstrekken over de wijze waarop en de methoden waarmee geproduceerd wordt. De toeleverende of afnemenede handel en industrie zullen de voorlichting moeten optimaliseren en, niet in de laatste plaats, nieuwe producten moeten ontwikkelen, die een duurzame en veilige productie mogelijk maken. De verwerkende en bewerkende industrie, de detailhandel en de foodservice zullen hun programma's van eisen moeten richten op duurzame productie en duurzaam ondernemen. De financiële risico's en lasten moeten evenredig over de ketenschakels worden verdeeld.

Kennisakker.nl wil graag een bijdrage leveren aan verduurzaming van de Nederlandse akkerbouw en aan de daarvoor benodigde open en transparante samenwerking in de keten.