Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Zaaien, planten en poten

Rijenafstanden en zaaizaadhoeveelheden in uien

Het vaststellen van de invloed van de zaaizaadhoeveelheid en de rijenafstand op de opbrengst en de sortering van het product.

Onderzoek naar mogelijkheid zaaiuien te telen op rijafstand van 50 cm

In vergelijking met de gewone zaaiwijze met de precisiezaaimachine was bij het dubbel bandje-systeem de kwaliteit van het zaaiwerk, gelet op de verzaaide hoeveelheid zaad, het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten in de rij, iets minder. Het opkomstpercentage en de regelmaat van de planten.

Pootgoedgoedkwaliteit in project 20-15-10 in jaar 2013

In 2012 is in samenwerking met AVEBE en met financiering van PA het project 20-15-10 gestart. In dit project worden groepen telers begeleid in het streven om op termijn een zetmeelopbrengst op proefveldniveau te bereiken van 15 ton/ha. Voor het bereiken van dit hoge opbrengstniveau is de kwaliteit van het pootgoed van groot belang. Het PA heeft, nadat het project verder was opgeschaald naar vijf groepen, ook in 2013 dit onderdeel van het project gefinancierd.

Aardappelen poten

Nu de grond mooi valt, na de lange droge periode, zijn een aantal telers reeds begonnen met het planten voor de hoofdoogst. Bedenk wel dat de grond nog zeer koud is en vaak ook de poters die gepoot worden. De nadelen hiervan zijn: kans op onderzeeërs, minder stengels, vertraagde opkomst en meer kans op rhizoctonia vanuit de grond.

Pootgoed in de schuur

Onder de huidige weersomstandigheden hoeft u nog geen haast te maken met het poten van aardappelen. In de grond zitten de aardappelen nu namelijk net zo koud als buiten of in de schuur. Let op met het pootgoed. Mocht u nog pootgoed ontvangen, overweeg of tracht om dit nog wat langer bij de leverancier te houden.

Stand wintertarwe tot nu toe

Na een moeilijk najaar voor het oogsten van de (meeste) gewassen is er toch nog ongeveer 75% van de geplande wintertarwe gezaaid. Ook dit is niet onder de meest ideale omstandigheden verlopen. Met een natte winter daaropvolgend laat raden wat er nu in de polder te zien is. Op veel percelen zijn grote plekken en zelfs gehele percelen te vinden die te dun staan vanwege waterschade.

Vervroeging van de beginontwikkeling van cichorei

In de praktijk blijkt de voorjaarsontwikkeling van cichorei vaak erg tegen te vallen. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling kan een mogelijkheid zijn om de opbrengst te verhogen. Met name voor de percelen die vroeg geleverd worden is het interessant om door middel van een vroege ontwikkeling in het voorjaar de opbrengst te verhogen.
In de jaren 2009 t/m 2011 is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van vroeg zaaien, geprimed zaad, rijafstand, plantaantal en watertoediening bij zaaien.

Uit dit onderzoek is gebleken dat vroeger zaaien een opbrengstverhoging van 7% per twee weken gaf, uitgaande van niet vroeger zaaien dan 25 maart en een goed schieterresistent ras. Geprimed zaad gaf een vervroeging van de opkomst met 4 dagen, een verhoging van het plantaantal met 14% en een verhoging van de inuline-opbrengst met gemiddeld 1,9%. De invloed van rijafstand en plantaantal was minder groot. Water geven in de zaaivoor bleek niet goed mogelijk te zijn. Water geven achter het aandrukwiel was wel mogelijk, maar de praktische nadelen van deze manier van water geven waren dusdanig groot dat volvelds beregenen na zaaien met een beregeningsinstallatie meer voor de hand ligt.

Wintergranen zaaien

Vanaf begin oktober kunnen er wintergranen gezaaid worden. Voor het verkrijgen van een goed gewas wintergerst of wintertarwe streven we naar minstens 550 halmen per m2. Hiervoor zijn ongeveer 250 planten per m2 in het voorjaar nodig. Houd daarbij rekening met het duizendkorrelgewicht (DKG).

Pootgoed ontvangen voor consumptieteelt

De ontvangst van pootgoed is een belangrijk moment in de teelt van aardappelen. Een slechte partij pootgoed kan later geen goede aardappeloogst opleveren. Wees bij ontvangst dus kritisch op de kwaliteit van het afgeleverde pootgoed. Let niet alleen op rotte knollen, Rhizoctonia en schurft maar snij ook enkele knollen door om te controleren op kringerigheid, roest en hol.

Plantgoed 2e jaars plantuien

Nu er droger weer afgegeven wordt, komen er misschien mogelijkheden om tweedejaars plantuien te poten op voorjaarsgeploegde grond. Of dit verstandig is, zal echter van het jaar afhangen. Gele plantuien kunnen een redelijke hoeveelheid kou verdragen eer ze tot vernalisatie (vorming van bloemstengels) overgaan, rode plantuien zijn veel gevoeliger.

Nachtvorstschade mais: overzaaien, bijzaaien?

In week 18 is er in bepaalde delen van Nederland (met name Noordoost) nachtvorstschade opgetreden. Op een aantal percelen zijn alle bovengrondse bladeren afgevroren. De vroegste mais bevond zich ongeveer in het 2 tot 3 bladstadium. Waarbij 3 bladstadium 3 volledig ontvouwen bladeren betekent.

De grote vraag is of er nu over- of bijgezaaid moet worden

Nu al aardappelen poten?

Vorige week zijn er al wat aardappelen gepoot. Dit waren vooral vroege aardappelen. "Vroege aardappelen moet je vroeg hebben", is het motto. Wat te doen met de middenvroege en late aardappelrassen?

Een normaal poottijdstip is rond 15 april. De aardappelen kunnen dan normaal kiemen en bovenkomen in een grond die mooi op temperatuur is. Nadelen van te vroeg poten zijn:

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Zaaien, planten en poten