Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Gewas en plant

Vervroeging van de beginontwikkeling van cichorei

In de praktijk blijkt de voorjaarsontwikkeling van cichorei vaak erg tegen te vallen. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling kan een mogelijkheid zijn om de opbrengst te verhogen. Met name voor de percelen die vroeg geleverd worden is het interessant om door middel van een vroege ontwikkeling in het voorjaar de opbrengst te verhogen.
In de jaren 2009 t/m 2011 is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van vroeg zaaien, geprimed zaad, rijafstand, plantaantal en watertoediening bij zaaien.

Uit dit onderzoek is gebleken dat vroeger zaaien een opbrengstverhoging van 7% per twee weken gaf, uitgaande van niet vroeger zaaien dan 25 maart en een goed schieterresistent ras. Geprimed zaad gaf een vervroeging van de opkomst met 4 dagen, een verhoging van het plantaantal met 14% en een verhoging van de inuline-opbrengst met gemiddeld 1,9%. De invloed van rijafstand en plantaantal was minder groot. Water geven in de zaaivoor bleek niet goed mogelijk te zijn. Water geven achter het aandrukwiel was wel mogelijk, maar de praktische nadelen van deze manier van water geven waren dusdanig groot dat volvelds beregenen na zaaien met een beregeningsinstallatie meer voor de hand ligt.

Stand wintertarwe na de vorst

Tijdens de strenge vorst van de afgelopen weken heeft de tarwe geen bescherming gehad van een sneeuwdek. De gevolgen zijn nu duidelijk zichtbaar. De bovenkant van de bladeren is droog gevroren en is nu bruin verkleurd. Deze tarwe zal de komende weken gewoon terug uitlopen. Voordeel is dat een groot deel van de aanwezige bladziekten ook weg gevroren zijn.

Doorwas in aardappel

Bij meerdere dagen bodemtemperaturen boven de 25 °C kan doorwas optreden. Gezien de hoge temperaturen van de laatste weken kan dit ook bij u het geval zijn.
Een ras als Bintje is voor doorwas zeer gevoelig, vooral in combinatie met met een ruim stikstofaanbod. Andere rassen dan Bintje zijn minder gevoelig, enkele zijn even gevoelig maar dit is niet structureel vastgesteld.

Graszaad van onder tarwe dekvrucht

Om een perceel graszaad van onder tarwe dekvrucht te laten slagen is niet alleen aandacht nodig gedurende de teelt van tarwe, maar zeker ook rond de oogstperiode van de tarwe:

Fysiologische bladvlekken in zomergerstpercelen

Evenals in het voorjaar van 2007 en (in mindere mate) 2008 zijn er momenteel zomergerstpercelen die geel verkleuren. Deze geelverkleuring blijkt niet (alleen) te worden veroorzaakt door een tekort aan stikstof, zoals verwacht mag worden in een langere droge periode. Er zijn namelijk ook grote aantallen bruine vlekken op de bladeren te vinden.

Teeltonderzoek Oregano

Na een korte inleiding over het Oregano-onderzoek in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte gedurende de gewasontwikkeling, de instandhouding (vegetatief) en vergelijking (generatief) van het in 2005 geselecteerde plantmateriaal en de oriëntatie op toepassingen van het restproduct.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Gewas en plant