Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Wortelonkruiden

Pre harvest bespuiting met Glyfosaat

Dit jaar leent zich ervoor om een pre harvest bespuiting uit te voeren. Alle wortelonkruiden staan nog frisgroen in de tarwe. In de praktijk constateren we dikwijls dat mensen niet willen spuiten omdat er delen van de tarwe gelegerd zijn “en dat is zonde om erover te rijden”.

Wortelonkruiden in granen nu aanpakken

Wortelonkruiden, zoals akker(melk)distel in granen, zijn op dit moment voldoende goed ontwikkeld om te kunnen worden bestreden. Een aantal graanherbiciden heeft enige werking tegen wortelonkruiden. Ally SX heeft de beste werking op akkerdistel, akkermelkdistel en akkermunt en werkt matig tot goed op klein hoefblad. MCPA is goed op akkerdistel en zwak op akkermelkdistel.

Bestrijding wortelonkruid en aardappelopslag in wintertarwe

Voor een geslaagde wortelonkruid- en aardappelopslagbestrijding in wintertarwe is de opname van het middel van essentieel belang. Dat betekent bij groeizaam weer spuiten. Haagwinde, kleefkruid en aardappelopslag kunnen goed met 1 ltr Starane per ha worden bestreden. Akker(melk)distel moet bestreden worden door 2 ltr MCPA of 1 ltr MCPA + 20-30 gr Ally SX per ha.

Bestrijding haagwinde en akker(melk)distel in suikerbieten

Haagwinde en akker(melk)distel zijn wortelonkruiden die in bieten pleksgewijs bestreden kunnen worden met 1,5 ltr Lontrel (of 0,3%) + 1-2 ltr olie per ha. Voer de bestrijding pas uit als de onkruiden voldoende blad hebben gevormd. De haagwinde mag over de bieten heen groeien, de akkerdistel moet minimaal 20 cm zijn, akkermelkdistel vanaf 6-8 bladstadium, beide tot bloemknopstadium.

Wortelonkruiden in suikerbieten

In suikerbieten kunt u wortelonkruiden pleksgewijs bestrijden met Lontrel+olie. De toepassingsomstandigheden zijn bepalend voor het effect. Bij schrale omstandigheden is het beter de toepassing uit te stellen tot een moment met een voldoende hoge relatieve luchtvochtigheid  en groeizame omstandigheden.

Inventariseer plekken met wortelonkruiden

Wortelonkruiden kunnen, als er niet regelmatig iets aan wordt gedaan, tot een probleem(plek) uitgroeien. Het op verschillende momenten in het jaar bestrijden van het wortelonkruid is meestal de beste methode om planten terug te zetten en/of uit te roeien.

Akkerdistelbestrijding wintertarwe

Als u nog een akkerdistelbestrijding moet uitvoeren, wordt het voor veel percelen de hoogste tijd. De akkerdistels moeten flink ontwikkeld zijn. Bestrijding kan worden uitgevoerd met 2 ltr MCPA of 30 gr Ally + 1 ltr MCPA/ha. Controleer goed het gewasstadium; Ally mag toegepast worden tot het vlagbladstadium.
Groeistoffen kunnen tot een week voor in de aar komen gespoten worden.

Wortelonkruid- en aardappelopslagbestrijding in wintertarwe

Herbiciden moeten voor het uitaren worden ingezet. Dit betekent in vroege percelen dat voor een betere opname niet meer kan worden gewacht op regen. Haagwinde, kleefkruid en aardappelopslag kunnen goed met 1 ltr Starane per ha worden bestreden. Akker(melk)distel moet bestreden worden met 2 ltr MCPA of 1 ltr MCPA + 20-30 gr Ally SX per ha.

Altijd glyfosaat op nog te bewerken percelen!

Door de zachte winter zijn op veel percelen al diverse grote onkruiden aanwezig. Vooral bij ondiep te zaaien gewassen als uien en suikerbieten kunnen deze later voor problemen zorgen als ze nu niet worden bestreden. Zorg dat u schoon begint!

Biologie en beheersing van meerjarige onkruiden in de biologische teelt

De beheersing van meerjarige onkruiden op biologische bedrijven is een zaak van lange adem, daar deze onkruiden veelvuldig opnieuw uitlopen uit hun ondergrondse opslagorganen. In deze bureaustudie wordt voor een negental meerjarige onkruiden informatie uit literatuur en bij experts verzameld over biologie en beheersmogelijkheden zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Heermoes bestrijden

Er komt veel heermoes voor in verschillende gewassen, voornamelijk aan de perceelsranden, maar soms ook verspreid over een perceel. Verschillende telers, met name in het Zuidwesten, hebben aangegeven dat de heermoes zich steeds verder uitbreidt, tot problematische dichtheden en serieuze gewasconcurrentie.
Bij de onderzoeksinventarisatie is een advies gevraagd met welke nieuwe middelen heermoes effectief kan worden bestreden en op welke manier verdere verbreiding van heermoes kan worden voorkomen.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Wortelonkruiden