Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Breedbladigen

Onkruidbestrijding wintergerst

Bij wintergerst is grassenbestrijding in het voorjaar mogelijk met Axial 50 (0,9 -1,2 ltr/ha, laagste dosering Axial bij windhalm). Axial 50 werkt onvoldoende op straatgras. Axial niet mengen met andere producten, aangezien de grassenwerking dan kan tegenvallen. Axial heeft alleen grassenwerking. Voer de grassenbestrijding op kleine grassen uit.

Melde in suikerbieten erg taai

In veel suikerbietenpercelen blijft de melde over. Na een bespuiting met fenmedifam, metamitron, ethofumesaat en olie (BOGT) schroeien de buitenste bladeren van de melde af, maar gaat het hart niet dood.

Onkruidbestrijding maïs

Door het warme weer ontwikkelt de maïs zich snel, evenals het onkruid. De droge omstandigheden zijn op dit moment niet ideaal. Het onkruid, vooral melganzevoet is afgehard en de bodemherbiciden werken (nog) niet. Vanaf donderdag nemen de regenkansen toe en zullen de omstandigheden verbeteren.

Altijd glyfosaat op nog te bewerken percelen!

Door de zachte winter zijn op veel percelen al diverse grote onkruiden aanwezig. Vooral bij ondiep te zaaien gewassen als uien en suikerbieten kunnen deze later voor problemen zorgen als ze nu niet worden bestreden. Zorg dat u schoon begint!

Chemische bestrijding van knopkruid, ooievaarsbek en reigersbek

In een deskstudie heeft het PPO nagegaan of er chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn waarmee knopkruid, ooievaarsbek en in minder mate reigersbek redelijk tot goed bestreden kunnen worden.
In maïs, granen, graszaad, aardappelen, suikerbieten en wortelen kunnen deze onkruiden chemisch goed bestreden worden, maar er zijn ook gewassen waarin deze onkruidsoorten chemisch helemaal niet bestreden kunnen worden. De werking van toegelaten middelen tegen ooievaars- en reigersbek is soms niet of onvoldoende bekend.

Werking van bodemherbiciden

Uit onderzoek is gebleken dat bodemherbiciden sosm minder lang werken. Deze tip geeft u mogelijkheden aan om hiermee rekening te houden.

Teelthandleiding graszaad - onkruidbestrijding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de onkruidbestrijding in graszaad.

Chemische bestrijding van aardappelopslag in wintertarwe en snijmaïs

Voor de bestrijding van aardappelopslag zijn weinig effectieve middelen beschikbaar. Het meest effectieve en gebruikte middel is Roundup. Dit middel kan niet volvelds worden verspoten en wordt gebruikt om opslagplanten aan te stippen (o.a. in suikerbieten en zaaiuien).
De laatste jaren zijn er nieuwe werkzame stoffen voor onkruidbestrijding beschikbaar gekomen, met name in maïs en granen. In 2004 werden in veldproeven bestaande en nieuwe herbiciden in deze twee gewassen getoetst op hun werking tegen de aardappelopslag uit knollen.

Granen bron van onkruidvervuiling?

Op biologische bedrijven werden in tarwe vaak meer onkruiden geteld dan in de andere gewassen. Zaadproductie van onkruid in wintertarwe kan wel oplopen tot duizend zaden per plant. Onderzoekers van PPO en PRI benadrukken het gevaar van onopvallende veronkruiding vanuit het graangewas en de mogelijkheden om deze veronkruiding tegen te gaan.

Bitterzoet als bruinrot-waardplant

Bitterzoet (Solanum dulcamara L.) speelt een essentiële rol bij de instandhouding en vermeerdering van de bruinrotbacterie. De agrarische sector heeft er veel belang bij om de besmetting van het oppervlaktewater met de bruinrotbacterie te elimineren door de bitterzoetplanten langs en in watergangen in belangrijke teeltgebieden te bestrijden. Het PAV heeft deze bestrijding van bitterzoet onderzocht, als onderdeel van het Bruinrotprogramma.
Het is mogelijk bitterzoet langs en in watergangen te bestrijden. Zonder ontheffingen voor het gebruik van herbiciden is dit echter erg arbeidsintensief en zal het meermaals herhaald moeten worden. Voor eventuele verwijderingsacties van bitterzoet is een gedegen afweging en overleg met diverse betrokken instanties nodig, omdat bitterzoet voor velen een gewenste soort is en bestrijding niet in alle situaties bijdraagt aan het bruinrotvrij krijgen van het oppervlaktewater.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Breedbladigen