Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Bemesting

Adviesbasis bemesting 2013 op Kennisakker.nl

De nieuwe adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondgroentengewassen versie 2013 staat op Kennisakker.nl. De bemestingsadviezen in de adviesbasis zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is enkel beschikbaar op Kennisakker.nl.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Kengetallen organische stof

Aanvoer van verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en organische mest, resterende hoeveelheden 5 en 10 jaar na toediening en C/N-verhouding van het organisch materiaal (indien bekend)

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Overzicht organische-mestsoorten

CodeMestsoort
10Vaste rundveemest
11Rundveegier
14Rundveedrijfmest
18Witvleeskalverendrijfmest
19Rosékalverendrijfmest
23Kalkoenenmest (alle systemen)
25Vaste paardenmest

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Overzicht grondsoorten

CodeGrondsoort
00Duinzand en zeezand
10Dekzand
20Jonge zeeklei
30Oude zeeklei
40Rivierklei (uitgezonderd Maasklei)
45Maasklei
50Dalgrond
60

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Organische stof

Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren).

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Rekenvoorbeeld bodem- en gewasgericht advies

In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u rekenvoorbeelden hoe om te gaan met gewas- en bodemgerichte adviezen voor fosfaat en kali.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

Gebruik bijmestsysteem in aardappelen op stikstofrijke percelen of na basisgift drijfmest

Gebruik een stikstofbijmestsysteem (NBS) in aardappelen op stikstofrijke percelen of na voorjaarstoepassing van drijfmest. Stikstofrijke percelen zijn van nature sterk mineraliserende gronden, gronden waarop vaak organische mest wordt toegediend of pas gescheurd grasland.

Zwavelbemesting op graszaad

Als gevolg van zwavelgebrek kan de begingroei van graszaad in het voorjaar traag op gang komen. Uit PPO-onderzoek bleek dat op gronden met een laag S-leverend vermogen met een gift van ca 20 kg S/ha (50 kg SO3) een duidelijke opbrengstverhoging kon worden gerealiseerd.

Voorjaarstoediening van dierlijke mest in graszaad

Graszaad is één van de gewassen waaraan in het voorjaar drijfmest kan worden toegediend. Als de bodemgesteldheid het toelaat, is maart de beste tijd om de mest bij vroeg doorschietende rassen toe te dienen. Bij laat doorschietende rassen geeft een latere toediening in april betere opbrengsten.
Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Bemesting