Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Goede praktijk

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Adviesbasis bemesting 2013 op Kennisakker.nl

De nieuwe adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondgroentengewassen versie 2013 staat op Kennisakker.nl. De bemestingsadviezen in de adviesbasis zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbasis is enkel beschikbaar op Kennisakker.nl.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Kengetallen organische stof

Aanvoer van verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en organische mest, resterende hoeveelheden 5 en 10 jaar na toediening en C/N-verhouding van het organisch materiaal (indien bekend)

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Overzicht organische-mestsoorten

CodeMestsoort
10Vaste rundveemest
11Rundveegier
14Rundveedrijfmest
18Witvleeskalverendrijfmest
19Rosékalverendrijfmest
23Kalkoenenmest (alle systemen)
25Vaste paardenmest

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Overzicht grondsoorten

CodeGrondsoort
00Duinzand en zeezand
10Dekzand
20Jonge zeeklei
30Oude zeeklei
40Rivierklei (uitgezonderd Maasklei)
45Maasklei
50Dalgrond
60

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Organische stof

Algemeen

Organische stof (humus) heeft vele, belangrijke functies in de bodem en heeft belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het verbetert de structuur, bevordert de bewerkbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de grond. Het verhoogt de kationenomwisselcapaciteit van de bodem (CEC) waardoor de bodem meer kationen als kalium, calcium en magnesium kan vasthouden. De organische stof zelf bevat relevante mineralen als stikstof, fosfor en zwavel, die na afbraak van de organische stof beschikbaar komen (mineraliseren).

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen - Rekenvoorbeeld bodem- en gewasgericht advies

In deze bijlage van de bemestingsadviesbasis vindt u rekenvoorbeelden hoe om te gaan met gewas- en bodemgerichte adviezen voor fosfaat en kali.

Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen

Het handboek Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat.

Wel of geen granulaten gebruiken bij de teelt van aardappelen?

In de praktijk wordt vaak preventief een granulaat ingezet bij het poten van de aardappels als verzekering tegen mogelijke schade van aaltjes. Ons standpunt is dat voor het gebruik van granulaten er duidelijke aanwijsbare problemen met aaltjes dienen te zijn, anders niet gebruiken. Granulaten zorgen bij aaltjes voor een goede en snelle groei van het gewas vroeg in het seizoen.

Thema: goede praktijk

Op Kennisakker.nl is informatie zo goed mogelijk toegewezen aan gewassen en thema's.

Hieronder ziet u alle informatie over het thema goede praktijk weergegeven. Via de tabs kunt u kiezen voor alleen tips, artikelen, onderzoeken, enz.

Luisbestrijding in granen

In de afgelopen periode is op een aantal percelen een pyrethroïde tegen het graanhaantje gespoten. Het effect tegen luis is echter gering. Kijk dus goed of nog een specifieke bladluisbestrijding nodig is. De norm ligt voor de bloei op 30% van de halmen bezet met luis en na de bloei op 70%. Gebruik 0,1-0,25 kg pirimicarb met voldoende water (400 ltr).

Aaltjesmanagement in de akkerbouw

Deze handleiding zet de huidige kennis op aaltjesgebied op een rij. Het biedt een handreiking om problemen vroegtijdig te leren onderkennen en geeft oplossingsrichtingen voor verschillende aaltjesproblemen.

Teelthandleiding suikerbieten (Betatip)

Een teelthandleiding suikerbieten is beschikbaar via het IRS.

Insecten in uien

In zowel zaai- als plantuien is de eerste aantasting van larven van de preimot waargenomen. De venstervraat die deze larven veroorzaken geeft meestal weinig tot geen schade. In tweedejaars plantuien geeft de aantasting zelden of nooit schade; in zaaiuien meestal alleen tijdens de laatste groeiperiode. De larven kunnen dan de bol aantasten.

Gebruik bijmestsysteem in aardappelen op stikstofrijke percelen of na basisgift drijfmest

Gebruik een stikstofbijmestsysteem (NBS) in aardappelen op stikstofrijke percelen of na voorjaarstoepassing van drijfmest. Stikstofrijke percelen zijn van nature sterk mineraliserende gronden, gronden waarop vaak organische mest wordt toegediend of pas gescheurd grasland.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Goede praktijk