Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Middelenkeuze

Chemische bestrijding resistente melganzevoet

In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.

Aarfusarium wintertarwe

Als de aren tijdens de bloei minimaal 24 uur continu nat zijn, krijgen fusariumschimmels meer infectiekansen. Vooral bij rassen met een lager resistentiecijfer tegen aarfusarium kan een (aanvullende) bespuiting dan zinvol zijn. Dit geldt voor o.a. Delmare, Tabasco, Tataros, Lincoln, Julius en EU-rassen als Asano, Sophyta en Expert.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

Tweede groeiregulatie wintertarwe en ziektebestrijding

Tot nu toe komt alleen maar septoria voor in percelen wintertarwe. Bij aanhoudende droogte, of weinig neerslag van betekenis, zal deze ziekte zich minimaal uitbreiden. Een groot aantal percelen komt echter wel in het gewasstadium voor de tweede groeiregulatie die normaliter gecombineerd wordt met de eerste ziektebestrijding.

Middelentabel bestrijding schimmelziekten in de uienteelt

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

Zaaduitval graszaad - hoe te beperken?

Verlies van zaad is bij de teelt van graszaad niet te voorkomen, maar wel te beperken. In dit artikel wordt ingegaan op factoren die invloed hebben op het graszaadverlies.

Fungicidenresistentie in aardappel

In de FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) hebben alle grote agrochemische bedrijven zitting. Eén keer per jaar worden alle resultaten op het gebied van fungicidenresistentie besproken en vastgelegd.

Capri Twin: nieuw herbicide in wintergranen

Eind 2009 is Capri Twin (0,225 – 0,275 kg per ha) toegelaten in wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt. Altijd 1 ltr olie toevoegen. Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden. Het is een herbicide met werking tegen grassen en breedbladige onkruiden. Windhalm en raaigrassen zijn zeer gevoelig. Niet-resistente duist wordt redelijk goed bestreden.

Gebruik van chloorprofam in het voorjaar

Chloorprofam is een bodemherbicide met contactwerking. Het gebruik hiervan roept vaak reacties op. Zo is het gebruik van chloorprofam schadelijk voor bloeiend fruit, tulpen en graszaad (geen zaad- of vruchtzetting), vlas dat begint te strekken (zeer slechte lintkwaliteit) en blauwmaanzaad (plantwegval).

Vroege gewassen die afsterven door droogte niet extra bespuiten tegen Alternaria

Waar het tot juli weinig heeft geregend, verkleuren nu vooral de vroegere gewassen. Vooral de lagere bladeren vergelen, tonen magnesiumgebrek, mangaangebrek en Alternaria-achtige vlekken (zie afbeelding).

Resistentie van schimmels tegen fungiciden

Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor maatregelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Voor graanziekten en Phytophthora infestans in aardapel zijn richtlijnen opgesteld.

Project ErvaringsCijfers Aaltjes Limburg (Pecal)

Doelstelling van dit onderzoek was om te inventariseren in hoeverre telers in de praktijk nog verbeteringen kunnen doorvoeren in hun bedrijfsvoering om schade zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is bekeken of en hoe de toepassing van chemische middelen kan worden beperkt zonder afbreuk te doen aan het rendement van de gewassen.

Screeningsonderzoek herbiciden in kleine gewassen

Bij meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal zijn in 2004 diverse herbiciden onderzocht in blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Dit project had als doel de mogelijkheden en beperkingen van herbiciden voor kleine akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen te onderzoeken.

In de diverse gewassen zijn meerdere goed werkende middelen gevonden. Als in één of meerdere van deze gewassen later toelatingsonderzoek wordt gestart, zal dit beginnen met deze middelen als dit onderzoek door de fabrikant wordt ondersteund.

Isoproturon snel afgebroken

In het kader van het onkruidonderzoekprogramma van het Ministerie van LNV is door PPO gekeken naar de risico’s van adaptatie van en resistentie tegen herbiciden in de Nederlandse land- en tuinbouw. Na een inventarisatie zijn ook kasproeven uitgevoerd, waarbij geprobeerd is door middel van een toetsmethode eventuele adaptatie van bodemherbiciden aan te tonen.
In deze proeven is adaptatie in meer of mindere mate vastgesteld.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Middelenkeuze