Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Groeiregulatie

Groeiregulatie en mangaan in zomergerst

De eerste percelen zomergerst zijn ook al in het stadium om de groeiregulatie toe te passen. Het advies in zomergerst is om standaard Moddus in te zetten. De plant wordt steviger en krijgt een beter wortelgestel. Gebruik 0,4-0,6 ltr Moddus per ha. Gebruik op zandgrond standaard mangaan, gerst is namelijk zeer mangaangevoelig.

Aandachtspunten onkruidbestrijding en groeiregulatie wintertarwe

In de meeste percelen wintertarwe moet nog een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. In onderstaande tabel hebben we een overzicht geplaatst van meerdere combinaties herbiciden, waarbij de aanwezigheid van onkruidgrassen bepalend is voor de keuze van de middelencombinatie.

Rietzwenk groenbemester onder tarwe

De mogelijkheden om na de tarwe onder goede omstandigheden een groenbemester in te zaaien worden steeds krapper zoals we ook in 2012 weer gezien hebben. Het is daarom te overwegen om nu al rietzwenk onder de tarwe te zaaien als groenbemester voor na de oogst.

Wintergerst - halmversteviging en ziektes

Zodra de eerste stengelknoop zichtbaar is, kunt u een groeiregulatie uitvoeren met 0,5-0,8 ltr Moddus/ha of 0,75 - 1 ltr Medax Top + 0,75 -1 kg Turbo/ha. Gerst wordt in één keer kort gespoten.

Tijdstip van MH-bespuiting in uien en het effect van stikstof en oogsttijdstip op kale uien

In de praktijk zijn er in de bewaring regelmatig problemen met spruitlustige en kale uien. In 2007, 2008 en 2009 heeft PPO-agv in Lelystad twee proeven uitgevoerd:

  • een proef waarin op verschillende tijdstippen MH is gespoten met als doel om na te gaan wat het optimale moment van MH-toediening is;
  • een proef waarin de effecten van stikstofbemesting en oogsttijdstip op het optreden van kale uien zijn onderzocht.

Op basis van dit onderzoek blijkt dat het moment van begin strijken bij alle rassen voldoet als het vroegste moment waarop MH kan worden gespoten, Het percentage ernstig voze uien blijft dan lager dan 2% en de spruitremming is goed.
Het percentage kale uien is bij late oogst hoger dan bij vroege oogst en wordt niet significant beïnvloed door de hoogte van de stikstofbemesting. Wel is er een tendens dat de laagste N-gift het laagste percentage kale uien geeft.

MH-bespuiting in uien

De MH-bespuiting moet uitgevoerd worden op het moment dat de eerste verschijnselen van strijken zichtbaar worden. Dit jaar is het echter soms lastig om dit moment goed vast te stellen. Op verschillende percelen is het loof al zwaar gaan hangen vanwege de weersomstandigheden. Het is van belang om dit niet te verwarren met het echte strijken van het loof.

Zaaduitval graszaad - hoe te beperken?

Verlies van zaad is bij de teelt van graszaad niet te voorkomen, maar wel te beperken. In dit artikel wordt ingegaan op factoren die invloed hebben op het graszaadverlies.

Toepassing van MH in consumptieaardappelen

Toepassing van MH kan in de volgende situaties worden afgewogen:

Halmversteviging van wintergerst

De wintergerst groeit sterk. Zodra de eerste stengelknoop zichtbaar is, kunt u een groeiregulatie uitvoeren met 0,5-0,8 ltr Moddus of 0,75 - 1 ltr Medax Top + 0,75 -1 kg Turbo. Gerst wordt in 1 keer kort gespoten. Komt er op moment van kortspuiten een aantasting met blad- of netvlekkenziekte voor, overweeg dan een gecombineerde bespuiting met bijvoorbeeld 0,75 ltr Fandango of 1 ltr Venture.

Spruitremming in zaaiuien

Spruitremming in zaaiuien is een behandeling waarbij het effect sterk afhangt van de omstandigheden waaronder en het moment waarop gespoten wordt. Lastig is dat het uiteindelijke resultaat pas in februari - maart zichtbaar wordt. Dit maakt dat het kiezen van een goed moment en het wachten op de juiste omstandigheden zeer belangrijk zijn.

Groeiregulatie zomergranen

De komende week zal bij de meeste zomergranen de eerste knoop voelbaar worden. Dan is het tijdstip voor de groeiregulatie aangebroken.

Groeiregulatie graszaad

De ontwikkeling van het graszaad is momenteel vrij traag. De verwachting is dat het gras minder lang zal worden dan in andere jaren. Het toepassen van groeiregulatie is dan ook zeker niet in alle gevallen nodig. Bij soorten graszaad die van zichzelf al niet lang worden en waarvan het zaad vrij vast zit, kan groeiregulatie achterwege blijven. Over het algemeen geldt dit voor gazontypes.

Schot in zaaiuien?

De laatste weken horen we steeds geluiden over schot in zaaiuien. Zelfs in zaaiuien die gespoten zijn met MH-60.

Ook groeiregulator voorkomt legering gerst niet

In dit artikel uit 2009 wordt ingegaan op de groeiregulatie van gerst.Vooral brouwgerst is gevoelig voor legering. Alleen Moddus heeft in gerst enige werking.

Toepassen van Moddus in zomergerst

In het vakblad Boerderij no. 31 van 5 mei 2009 is een artikel verschenen over de toepassing van Moddus in zomergerst.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Groeiregulatie