Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Gewasbescherming algemeen

Rassenvergelijkingsonderzoek en Rassenkeuzetoets zetmeelaardappelen

Om telers goed te kunnen informeren en de mogelijkheden van de verschillende zetmeelaardappelrassen goed in beeld te krijgen, zal niet alleen een opbrengstvergelijking worden uitgevoerd, maar komen de te onderzoeken rassen ook in de groeicurve en in een bewaaronderzoek. Daarnaast zal ook een (traditioneel) AM-tolerantieonderzoek worden uitgevoerd. Na afloop van ieder jaar zal op basis van de resultaten een Rassenlijst zetmeelaardappelen worden uitgegeven. Met de rassenkeuzetoets, mits gevalideerd, krijgen telers van zetmeelaardappelen de mogelijkheid om de uitbreiding en schade t.g.v.

Smart Ziekzoeker

Virus- en bacterieziekten vormen één van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. Eenmaal aangetroffen in het veld kunnen viruszieke (Y-virus) en Erwinia zieke aardappelen leiden tot afkeuringen van partijen pootgoed met een financiële schade tot gevolg. De directe schade door Erwinia aandoeningen bedraagt voor de pootgoedtelers jaarlijks ca. € 12 miljoen.

Biofumigatie

Biofumigatie is een biologische manier om bodemgebonden ziekten en plagen te bestrijden. Hoe deze methode werkt, welke resultaten er te behalen zijn en wat de kosten zijn is te lezen in de nieuwste folder van het Beter bodembeheer-onderzoek.

Akkerbouwplaza

Brancheorganisatie Akkerbouw lanceert Akkerbouwplaza

Vanaf heden is de website Akkerbouwplaza te bezoeken.

Akkerbouwplaza bundelt informatie en geeft verwijzingen naar informatiebronnen. De website bestaat uit kavels, welke in categorieën zijn geclusterd. Iedere kavel geeft toegang tot specifieke informatie. Een gebruiker kan kavels naar eigen inzicht aan zijn persoonlijke pagina toevoegen, verwijderen en/of rangschikken.

Zodoende ontstaat een voor de gebruiker unieke startpagina. Bovendien voorziet Akkerbouwplaza in de veelgebruikte Google zoekfunctie.

Quickscan van emissiereducerende gewasbeschermingstechnieken

In opdracht van Productschap Akkerbouw is door DLV in 2013 middels literatuuronderzoek en interviews een overzicht opgesteld van emissiereducerende gewasbeschermingstechnieken.  Er is  naast een feitelijk overzicht ook aandacht  besteed aan de praktische toepasbaarheid en aan mogelijkheden voor stimulering en ondersteuning. U kunt de documenten hieronder downloaden.

Chemische bestrijding resistente melganzevoet

In Nederland is op sommige percelen in melganzevoet resistentie gevonden tegen middelen met de werkzame stoffen metamitron en metribuzin. In dit onderzoek is nagegaan hoe deze resistente melganzevoet in aardappelen en suikerbieten chemisch goed bestreden kan worden.

Aarfusarium wintertarwe

Als de aren tijdens de bloei minimaal 24 uur continu nat zijn, krijgen fusariumschimmels meer infectiekansen. Vooral bij rassen met een lager resistentiecijfer tegen aarfusarium kan een (aanvullende) bespuiting dan zinvol zijn. Dit geldt voor o.a. Delmare, Tabasco, Tataros, Lincoln, Julius en EU-rassen als Asano, Sophyta en Expert.

Groeiregulatie en mangaan in zomergerst

De eerste percelen zomergerst zijn ook al in het stadium om de groeiregulatie toe te passen. Het advies in zomergerst is om standaard Moddus in te zetten. De plant wordt steviger en krijgt een beter wortelgestel. Gebruik 0,4-0,6 ltr Moddus per ha. Gebruik op zandgrond standaard mangaan, gerst is namelijk zeer mangaangevoelig.

Onkruidbestrijding suikerbieten

Laat bij de onkruidbestrijding in bieten vooral varkensgras en melde niet te groot worden. Verhoog bij grotere onkruiden de dosering van de standaard LDS-combinatie, of voeg een extra middel toe.

Tweede groeiregulatie wintertarwe en ziektebestrijding

Tot nu toe komt alleen maar septoria voor in percelen wintertarwe. Bij aanhoudende droogte, of weinig neerslag van betekenis, zal deze ziekte zich minimaal uitbreiden. Een groot aantal percelen komt echter wel in het gewasstadium voor de tweede groeiregulatie die normaliter gecombineerd wordt met de eerste ziektebestrijding.

Aandachtspunten onkruidbestrijding en groeiregulatie wintertarwe

In de meeste percelen wintertarwe moet nog een onkruidbestrijding worden uitgevoerd. In onderstaande tabel hebben we een overzicht geplaatst van meerdere combinaties herbiciden, waarbij de aanwezigheid van onkruidgrassen bepalend is voor de keuze van de middelencombinatie.

Gemengde rijentoepassing gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

Het is onvoldoende bekend hoe de werking van Rhizoctonia-middelen is wanneer deze gemengd aan meststoffen als rijenbemesting worden toegediend. In 2011 en 2012 zijn Subliem en Amistar daarom in een proef getoetst op hun werking wanneer deze gemengd met Humifirst en APP als rijenbemesting worden toegediend. Omdat het insecticide Actara veelal ook in de rij wordt toegepast, is dit middel eveneens in de proeven opgenomen.

Bij het mengen van APP met Subliem, Actara en met name Amistar was er enige vlokvorming te zien, wat echter geen problemen gaf. De volgorde van menging is uitermate belangrijk; APP dient aan water te worden toegevoegd en niet andersom. Pas nadat water en APP goed gemengd zijn, kan er Amistar, Subliem of Actara aan worden toegevoegd.
Het gemengd toedienen van Amistar of Subliem met APP of Humifirst leidde niet tot een aantoonbaar verminderde werking op Rhizoctonia. Humifirst leek meer (een mogelijk negatief) effect te hebben op de werking van Actara dan APP.

Middelentabel bestrijding schimmelziekten in de uienteelt

In dit overzicht wordt de werking weergegeven van diverse beschikbare gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelziekten in de uienteelt.

Rietzwenk groenbemester onder tarwe

De mogelijkheden om na de tarwe onder goede omstandigheden een groenbemester in te zaaien worden steeds krapper zoals we ook in 2012 weer gezien hebben. Het is daarom te overwegen om nu al rietzwenk onder de tarwe te zaaien als groenbemester voor na de oogst.

Herbehandeling schimmelbestrijding suikerbieten

Controleer uw percelen en pas bij late levering (na eind oktober) nogmaals een bescherming toe.Als u in september moet leveren is het echter niet zinvol meer om nog een bespuiting uit te voeren. De veiligheidstermijn bedraagt 2 weken voor Opus Team, 3 weken voor Sphere SC en 4 weken voor Score EC, Allegro en Spyrale.

Pages

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Gewasbescherming algemeen