Secondary menu

Kennisakker - thema/gewas: Innovatie

Innovatieagenda Kiemkracht: (Akker)Bouw de toekomst!

In 2014 heeft Kiemkracht projectmatig gewerkt aan het opstellen van een nieuwe innovatieagenda. De innovatieagenda '(akker)Bouw de toekomst!' laat stevige ambities zien. De ambities zijn inspirerend, grensverleggend, blijven dicht bij de akkerbouw en bieden tegelijkertijd voldoende ruimte aan de keuzes die een nieuw te formeren bestuur kan (en mag) maken. De innovatieagende prikkelt ons om na te denken over onze toekomstige akkerbouw. Op zowel thema- als projectniveau worden beelden neergezet.

Smartbot en Agrobot

AgroBot: Ganzenafweerrobot, BoniRob, Aardappelopslagverwijderings-app, Penotrograaf-app, onkruidbestrijdings-app, Suikerbietenoogstrobot, SmartCenter.

Eindrapportage Energieboerderij

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt:

  • Maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie.
  • Suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie.
  • Koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).

Vind de oorzaak van de variatie binnen uw perceel

Er zijn meerdere aanbieders op de markt om u te voorzien van informatie over de (variatie in) gewasgroei binnen uw percelen gedurende het seizoen. Sommige bedrijven bieden u de informatie aan via internet, gebaseerd op satellietbeelden, anderen verkopen sensoren die op uw tractor of werktuig geïnstalleerd kunnen worden.

Nauwkeurige GPS-plaatsbepaling bespaart arbeid en brandstof

GPS-stuursystemen worden vaak als luxe gezien, maar renderen wel degelijk. Uit verschillende studies komt naar voren dat de besparing op brandstof en tijd 5 tot 10% kan bedragen.

Sensingsystemen voor bodem en gewas ten behoeve van precisielandbouw

In dit literatuuronderzoek zijn diverse systemen geïnventariseerd die de bodemvruchtbaarheid of gewastoestand plaatsspecifiek in kaart brengen. De beschikbare systemen worden vergeleken en er wordt een overzicht gegeven van enkele kenmerken van de diverse systemen. Beoordeling van de praktische bruikbaarheid, de kosten, de wetenschappelijke basis en nauwkeurigheid van de systemen komen eveneens aan bod. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Kennis op de Akker (KodA).

Overzicht van sensingtechnieken voor precisiebemesting

In dit overzicht worden de beschikbare technieken voor het plaatsspecifiek meten van de bodemvruchtbaarheid of de gewastoestand weergegeven. Diverse kenmerken van deze technieken worden opgesomd.

Resultaten precisieketen zomergerst

Het project "De precisieketen", een initiatief van Agrifirm, had als doel het verbeteren van het ketenrendement van de brouwgerstteelt. Daarnaast werd het ketenrendement van brouwgerst gebruikt als toets voor opbrengstverbeteringen van de volgteelten. Binnen het project is een 4-tal precisielandbouwsystemen getest die tijdens de duur van het project voor de praktijk beschikbaar waren: De Mol, EM 38, Yara N-sensor en opbrengstbepaling.

Hoewel de oorzaak van de verschillen in groei bijna altijd herleid kunnen worden naar de bodem, blijkt dat het scannen van de biomassa toch het meeste perspectief biedt. De biomassa vertoonde ten opzichte van de andere twee systemen de beste (vaak een significante) correlatie met de uiteindelijke opbrengst van het gewas.
Binnen de precisieketen is getracht om vroeg in het seizoen, rond de uitstoeling, met moderne technologie een variabele bijbemesting uit te voeren op basis van de variatie in biomassa. Het bleek dat, wanneer het juiste moment gekozen is en de stikstof direct beschikbaar komt voor de plant, deze bijbemesting een positief effect kan hebben op de variatie in biomassa binnen het perceel.
Naast een variabele bijbemesting is ook onderzoek gedaan naar het effect van een plaatsspecifieke basisbemesting op basis van een biomassakaart uit een eerder groeiseizoen. Dit systeem lijkt perspectief te bieden en combineert de voordelen van twee systemen.

Toepassing van GPS en GIS in de akkerbouw

GPS en Geo Informatie Systemen geven een nieuwe impuls aan de akkerbouwmatige productie. Met GPS-plaatsbepaling weet de teler op welke plek op een perceel hij zich bevindt. Eisen aan nauwkeurigheid van GPS-plaatsbepaling verschillen per toepassing. Voor automatisch sturen is een hoge nauwkeurigheid vereist als twee werkgangen precies op elkaar moeten aansluiten of als twee opeenvolgende bewerkingen precies parallel moeten lopen. Voor het opmeten van plekken in een perceel is een veel lagere nauwkeurigheid nodig, maar is software nodig op een pocket-PC en een desktop-PC.

Deze bureaustudie geeft details over alle systemen en de eisen die aan GPS- en ICT-omgeving worden gesteld. Verder worden praktijkervaringen besproken. Aan de hand van saldovergelijking van vier bedrijfssituaties wordt duidelijk welke factoren belangrijk zijn voor de rendabiliteit van investeringen in geolandbouw. Stapsgewijs wordt behandeld hoe een ondernemer voor zijn bedrijfssituatie kan beoordelen of investeringen voor specifieke omstandigheden wenselijk zijn. Het rapport is een hulp voor boeren die innovaties in het productieproces overwegen.

Teelthandleiding koolzaad - nieuwe ontwikkelingen

Dit deel van de teelthandleiding koolzaad gaat in op nieuwe ontwikkelingen rond koolzaad.

Zetmeelaardappeltelers vinden rassenkeuze het belangrijkst

Gevraagd naar de interessantste onderwerpen van de zetmeelaardappelteelt, noemt bijna 75% van de telers de keuze van het ras. Ook aaltjes en bemesting worden door veel telers als belangrijk aangemerkt, terwijl er duidelijk minder interesse is voor Rhizoctonia, rooibeschadiging en vocht. Dat zijn resultaten die komen uit een enquête die eind vorig jaar vanuit Agrobiokon 3 werd gehouden onder alle aardappelzetmeeltelers.

Subscribe to Kennisakker - thema/gewas: Innovatie